litceysel.ru
добавить свой файл
1

Спеціальність 8.03060101

“МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ”


Спеціалізація: Менеджмент підприємницької

діяльності

Галузь знань
: 0306 “Менеджмент і адміністрування”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій

Узагальнений об’єкт діяльності: низовий та середній рівень управління

у лінійних та функціональних

підрозділах організацій різних форм

власності та організаційно-правових форм

Перша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна


Магістр сьогодні - це людина, яка добре володіє знаннями, чітко усвідомлює політичні цілі країни, має широку наукову і практичну підготовку, досконало знає свою спеціальність. Вирішення цих складних завдань багато в чому залежить від раціональної організації навчально - виховного процесу, від якості застосованих методик викладання, від більш повного використання міжпредметних та внутрішніх зв'язків при вивченні окремих дисциплін.


Вимоги до професійного відбору вступників

Удосконалення системи вищої освіти з метою максимального задоволення потреб народного господарства в різних категоріях економічних кадрів передбачає систему підготовки з реалізації нової мети вищої освіти – всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства; збагачення інтелектуального потенціалу народу; посилення глибини та фундаментальності знань; інтеграції України у світову систему освіти.

Правила прийому на навчання до університету на освітньо - кваліфікаційний рівень "магістр" затверджуються його Президентом за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.


З метою успішного засвоєння освітньо - професійної програми абітурієнти повинні мати освітньо - кваліфікаційній рівень "бакалавр" та спеціальні вміння і знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Абітурієнт має поєднувати глибоку вищу і практичну підготовку, досконало володіти матеріалом відповідно до навчальної програми з економічних дисциплін, іноземних мов, інших предметів; постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд, підвищувати рівень своєї культури, вміти на практиці використовувати принципи наукової організації навчання і праці.

Абітурієнт повинен вміти орієнтуватися у світі культури, творчо працювати над удосконаленням своїх культурно - освітніх знань, обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію, аналізувати економічні проблеми, жити в умовах світоглядного і політичного плюралізму.

Абітурієнт повинен вміти працювати в колективі, діяти, враховуючи вимоги етики і права.

Здібності і підготовленість абітурієнтів повинні відображати світоглядні, гуманітарні, культурні, особисті вимоги, які пред’являються до виховання майбутнього магістра та формування в нього професійних і спеціальних здібностей.


Конкретні галузі діяльності фахівця

1. Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту:

 • посередницька діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями;

 • посередницька торгівля автотоварами;

 • оптова торгівля, посередництво у торгівлі.

2. Фінансова діяльність:

 • фінансове посередництво;

 • страхування;
 • допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування;


 • управління фінансовими ринками;

 • управління портфелем цінних паперів;

 • інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів;

 • допоміжна діяльність у сфері страхування.

3. Операції з нерухомістю, здача до найму та послуги юридичним особам:

 • операції з нерухомістю;

 • здача до найму без обслуговуючого персоналу;

 • дослідження та розробки в галузях гуманітарних та соціальних наук;

 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

 • дослідження ринку та вивчення громадської думки;

 • консультації з питань комерційної діяльності та управління;

 • керівництво підприємством;

 • реклама;

 • підбір та забезпечення персоналом;

 • інші послуги, що надаються юридичним особам.

4. Державне управління:

 • допоміжна діяльність у сфері державного управління;

 • організації промисловців і підприємців.

5. Освіта:

 • професійно - технічна освіта;

 • вища освіта;

 • навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти.

6. Громадська діяльність:

 • організації у сфері економіки.

Професійні групи та назви робіт, які здатен виконувати магістр

1. Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості:

 • начальник бюро (промисловість).

2. *Начальники (інші керівники) та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв'язку:
 • начальник перевантажувального комплексу.


3. *Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів:

 • начальник бюро (функціональний підрозділ).

4. Менеджери (управителі) з виробництва та розподілу електроенергії:

 • менеджер (управитель) з виробництва та розподілу електроенергії.

5. Менеджери (управителі) в кафе (барах, їдальнях):

 • менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні).

6. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління:

 • менеджер (управитель) з персоналу;

 • менеджер (управитель) з постачання, менеджер (управитель) зі збуту.

7. Викладачі середніх навчальних закладів:

 • викладач професійного навчально - виховного закладу.

8. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів:

 • асистент;

 • викладач вищого навчального закладу.

9. Наукові співробітники (методи навчання):

 • молодший науковий співробітник (методи навчання);

 • викладач (методи навчання);

 • методист з економічної освіти.

10. Інші наукові співробітники в галузі навчання:

 • молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання).

11. Інші фахівці в галузі навчання:

 • лектор.

12. Наукові співробітники (праця, зайнятість):

 • науковий співробітник (праця та зайнятість).

13. Фахівці в галузі праці та зайнятості:

 • економіст з праці;
 • інженер з організації праці, з організації та нормування праці, з підготовки кадрів, з організації та нормування праці, з профадаптації;


 • фахівець з аналізу ринку праці, з питань зайнятості.

14. Наукові співробітники (біржові операції):

 • науковий співробітник (біржові операції).

15. Наукові співробітники (безпека підприємств, установ та організацій):

 • науковий співробітник (безпека підприємств, установ та організацій).

16. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва):

 • молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва).

17. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва:

 • з ефективності підприємництва;

 • із зв'язків із громадськістю та пресою;

 • з раціоналізації виробництва;

 • з методів розширення ринків збуту;

 • з дослідження товарного ринку;

 • зі стандартизації, сертифікації та якості.

18. Спеціалісти державної служби:

 • радник (органи державної влади);

 • спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби.

19. Економісти:

 • економічний радник;

 • консультант з економічних питань;

 • оглядач з економічних питань.

20. Секретарі адміністративних органів:

 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкому).

21. Інші молодші фахівці в галузі освіти:

 • педагог з професійного навчання.

22. Помічники керівників:

 • референт;
 • референт з основної діяльності.Первинна посада – це посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник кваліфікаційного рівня "магістр" одразу після закінчення університету.

Магістр може обіймати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, а також посади заступників у тих видах діяльності, які в таблиці позначено зірочкою (*). Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузей з урахуванням принципів формування назв посад, викладених у нормативних документах сфери праці.


Професійна діяльність магістра на первинних посадах полягає в:

 • реалізації всіх загальних функцій управління у повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

 • прийнятті стратегічних і тактичних рішень в межах своєї компетенції;

 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів.


Основні напрями професійної діяльності

 • організаційно - управлінська;

 • адміністративно - господарська;

 • інформаційно - аналітична;

 • освітня;

 • науково - дослідницька;

 • консультаційна.


Магістр за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися

до таких напрямів суміжної професійної діяльності:

 • фінансово - економічна;

 • маркетингова;

 • обліково - контрольна;

 • зовнішньоекономічна;

 • освітня;
 • науково - дослідницька.Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Екологічний менеджмент*

108

8,3%

Менеджменту організацій

2

Комерційна діяльність посередницьких підприємств**

108

8,3%

Маркетингу

Менеджменту організацій

3

Товарна інноваційна політика**

4

Корпоративне управління

108

8,3%

Менеджменту організацій

5

Менеджмент організацій

108

8,3%

Менеджменту організацій


6

Реінжиніринг бізнес-процесів*

108

8,3%

Менеджменту організацій

7

Управління потенціалом підприємства**

108

8,3%

Менеджменту організацій

Менеджменту організацій

8

Управління проектами**

9

Інноваційний менеджмент

81

6,3%

Менеджменту організацій

10

Психологія управління

81

6,3%

Психології

11

Стратегічний менеджмент

81

6,3%

Менеджменту організацій

12

Інвестиційний менеджмент

54

4,2%

Менеджменту організацій

13


Методика викладання у вищій школі

54

4,2%

Теорії та історії держави і права

14

Методологія та організація наукових досліджень

54

4,2%

Обліку і аудиту

15

Основи управлінського консультування

54

4,2%

Менеджменту організацій

16

Фінансовий менеджмент*

54

4,2%

Фінансів

17

Конфліктологія

27

2,1%

Психології

18

Курсова робота

27

2,1%

Менеджменту організацій

19

Охорона праці в галузі*

27

2,1%

Соціальної безпеки

20


Соціальний менеджмент*

27

2,1%

Менеджменту організацій

21

Цивільна оборона*

27

2,1%

Соціальної безпеки
Всього

1 296

100,0%
* – дисципліни за вибором ВНЗ

** – дисципліни за вибором студента


У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.


Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння,

якими повинен володіти магістр

І. Планувальна

1.1. Системний аналіз діяльності торговельного підприємства:

 1. Проводити комплексний аналіз діяльності організації з використанням сучасник методик з позицій системного підходу.

 2. Проводити системний аналіз макро- і мікросередовища організації, моніторинг основних конкурентів на ринку, в тому числі – на світовому.
 3. Використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності підприємства з урахуванням організаційно - правової форми організації бізнесу.


1.1.4. Забезпечувати ефективну систему аналітичного діагностування ризику, негативного впливу і наслідків дестабілізуючих внутрішніх і зовнішніх факторів середовища корпоративної організації.

 1. Забезпечувати систему моніторингової діагностики організації.

 2. Здійснювати аналіз та оцінку позиції корпоративної організації на фінансовому (у т.ч. фондовому) ринку.

1.1.7. Аналізувати й оцінювати механізми впливу конфліктів інтересів зацікавлених у діяльності корпоративної організації груп на результати її діяльності.

1.1.8. Розробляти стратегічні альтернативи розвитку підприємства на основі факторів внутрішнього та зовнішнього середовища організації.

1.1.9. Обирати оптимальну стратегію економічної діяльності з урахуванням прийнятного управлінського рівня ризику.

1.2. Розробка стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення її конкурентоспроможності:

1.2.1. На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу організації та факторів зовнішнього середовища формулювати місію корпоративної організації.

   1. Розробляти стратегічні цілі функціонування організаційних систем в умовах конкуренції.

   2. На основі діагностики внутрішнього середовища організації та аналізу факторів зовнішнього середовища розробляти стратегічні альтернативи розвитку корпоративних організаційних систем, забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів.

   3. Планувати зменшення рівня підприємницького ризику в умовах нестабільного ринкового середовища.

   4. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів визначати стратегію конкурентної переваги.


   5. Обирати оптимальну корпоративну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику.

   6. Аналізувати продуктивність праці та розробляти заходи щодо її підвищення.

   7. Аналізувати ефективність економічних зв'язків за сучасними методиками.

1.3. Планування та прогнозування діяльності організації:

1.3.1. Здійснювати сценарне бізнес - планування, використовуючи висновки аналізу діяльності організації, маркетингові дослідження та стратегію розвитку.

1.3.2. Використовуючи сучасні методики, проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства з урахуванням інфляції та конвертованості національної валюти.

1.3.3. Брати участь у здійсненні ефективного фінансового планування діяльності корпоративної організації з урахуванням галузевих особливостей, мікро- і макроекономічних прогнозів.

   1. На основі статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій оцінювати виробничо - економічний потенціал підприємства, розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз.

   2. За сучасними методиками здійснювати фінансове планування діяльності з урахуванням галузевих особливостей і макроекономічних прогнозів; формувати та здійснювати податкову та дивідендну політику підприємства, забезпечувати відтворення та зростання акціонерного капіталу.
   3. З урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показників у різних галузях на підставі маркетингового підходу формувати програми діяльності (виробництва, обслуговування, реалізації тощо), обґрунтовувати вибір найбільш економічних форм організації виробництва товарів (надання послуг).


1.3.7. Планувати систему заходів щодо забезпечення сталого підвищення якості продукції.

1.3.8. Проводити багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формувати цінову політику.

1.3.9. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель корпоративної організації, її діяльність на ринку цінних паперів.

1.3.10. З урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку планувати організаційні зміни, в тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес - процесів, реструктуризації та реорганізації.

1.3.11. Планувати і здійснювати підготовку проведення загальних зборів акціонерів, органів управління акціонерним товариством.

1.3.12. На основі даних контролінгу й аудиту здійснювати формування програм та проектів науково - технічного та соціального розвитку організації.

1.4. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових):

1.4.1. На основі сучасних методик визначати ефективність використання ресурсів, обґрунтовувати шляхи їх заощадження.

1.4.2. З використанням сучасних методик і економіко - математичних моделей планувати потребу в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначати постачальників.

1.4.3. Розробляти стратегії поведінки корпоративної організації в зонах стратегічних ресурсів, формувати програми ефективної співпраці з наявними та потенційними постачальниками.

1.5. Розробка та впровадження нововведень:

1.5.1. Здійснювати планування інноваційної діяльності організацій (щодо вдосконалення моделей корпоративного управління, корпоративної реструктуризації, нових технологій, нової продукції, організаційних змін) на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища.

1.5.2. Розробляти ідеї нових продуктів (товарів або послуг) відповідно до попиту споживачів, використовуючи методи прогнозування.


1.5.3. Здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень.

1.5.4. Розраховувати потребу в інноваційних інвестиціях, здійснювати заходи щодо впровадження економічно обґрунтованих інновацій.

1.5.5. Планувати процес генерації раціоналізаторських та новаторських пропозицій окремими працівниками.

1.5.6. Розробляти та здійснювати заходи щодо подолання опору інноваціям.

1.5.7. Розробляти технічне завдання консультанту з питань організаційного розвитку.

1.5.8. Розраховувати потребу в інвестиційних інвестиціях.


   1. Розраховувати ефективність інноваційних проектів та забезпечувати їх впровадження.

  1. Прогнозування динаміки попиту:

1.6.1. Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації, попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів.

1.6.2. Брати участь у варіантному плануванні, прогнозуванні і моделюванні цінової політики в умовах змін попиту.

1.6.3. Аналізувати та прогнозувати основні кон'юнктуроутворюючі фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів.

1.6.4. Розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію.

1.7. Формування оптимального асортименту продукції:

1.7.1. За матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію організації на ринку, обирати свій сегмент, розробляти стратегії поведінки організації на цільових ринках.
   1. З урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показників у різних галузях на підставі маркетингового підходу формувати програми виробництва (реалізації).


   2. Досліджуючи і прогнозуючи вплив факторів сезонності, коригувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін.

   3. Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції на різні періоди.

  1. Системне планування самоменеджменту:

1.8.1. На основі стратегії організаційного розвитку розробляти стратегії саморозвитку.

1.8.2. На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс.

1.8.3. Планувати власну кар'єру, фахове і професійне зростання, саморозвиток і самовдосконалення.

ІІ. Організаційна

2.1. Поєднання усіх видів ресурсів, організація колективної праці з досягнення місії організації:

2.1.1. З урахуванням стартових можливостей і галузевої спеціалізації обирати ефективну правову форму господарювання.

2.1.2. Згідно з чинним законодавством складати засновницькі документи, створювати та реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційних форм та форм власності.

   1. Використовуючи принципи корпоративного управління, організовувати взаємоузгоджене функціонування виборчих та призначених органів управління діяльністю акціонерних товариств.

   2. Підтримувати раціональну структуру та збалансованість поєднання всіх ресурсів корпоративної організації.

   3. Розробляти та впроваджувати раціональні форми організації виробництва та праці.
   4. Забезпечувати виконання основних операцій з перетворення ресурсів на продукцію на основі використання раціональних форм і методів організації праці.


   5. Синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі та просторі, забезпечувати впорядкованість організаційної системи, підтримання її у стані динамічного розвитку й адаптації.

   6. Брати участь у забезпеченні високого рівня інтегральної безпеки і ризикозахищеності корпоративної організації.

2.2. Організація та раціоналізація робочих місць:

2.2.1. Розробляти раціональні схеми планування та організації робочих місць за результатами їх оцінки й атестації.

2.2.2. Впроваджувати передовий досвід щодо оснащення робочих місць та їх обслуговування.

2.2.3. Створювати ділянки, служби та підрозділи з урахуванням масштабів діяльності та ротації працівників.

2.3. Організація процесів управління:

2.3.1. Формувати як окремі підсистеми організації, так і оргструктуру в цілому, використовуючи сучасні технології управління.

2.3.2. Вміти ефективно розподіляти повноваження у структурі апарату управління організації, використовуючи принципи та методи організації управлінської праці.

2.3.3 Здійснювати делегування повноважень на базі інформації про можливості підлеглих.

2.3.4. Організовувати виконання функціонально пов'язаних дій та синергетичне поєднання зусиль членів групи, виходячи з групових норм та статусу членів групи.

2.4. Прийняття управлінських рішень:

2.4.1. Забезпечувати функціонування ефективної мережі корпоративної інформації, у т.ч. інформації з обмеженим доступом.

2.4.2. Формувати інформаційне забезпечення управління організацією, використовуючи різні джерела інформації.

2.4.3. Формулювати економічну постановку задач, брати участь у розробці алгоритмів і програм оптимізаційних рішень.


2.4.4. Оперативно переробляти значні масиви різної інформації, проводити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу, ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця.

2.4.5. Розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень на основі інформаційного забезпечення та комп'ютерних технологій.

2.4.6. Оцінювати, обґрунтовувати та здійснювати вибір оптимальної альтернативи на основі наукових методів і моделей, виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки.

2.4.7. Використовувати ЕОМ для оптимізації рішень на основі сучасного програмного забезпечення.

2.4.8. Орієнтуватися у нормативних актах, забезпечувати правомірність діяльності, відслідковуючи зміни в законодавстві.

2.4.9. Забезпечувати участь працівників усіх рівнів у прийнятті рішень.

2.5. Організація ділових контактів корпоративної організації із зовнішнім середовищем:

2.5.1. Визначити вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації, адаптувати організацію до швидкозмінного зовнішнього середовища.

2.5.2. Організовувати співпрацю із суб'єктами зовнішнього середовища, використовуючи нормативно - правові інструменти, на основі дослідження факторів прямої і непрямої дії.


   1. Встановлювати, підтримувати та розвивати плідні ділові стосунки з іншими організаціями з урахуванням особливостей корпоративного управління.

   2. Забезпечувати захист інтересів організації у контактах із зовнішніми суб'єктами корпоративних відносин.

2.6. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції:

   1. Організовувати розроблення програми забезпечення якості продукції від проектування до експлуатації, впроваджувати наукові методи управління якістю продукції.


   2. Формувати банк стандартів, технічних умов, слідкувати за змінами в них.

   3. Організовувати порівняльно - аналітичний моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції.

   4. Вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості на основі маркетингового підходу.

  1. Забезпечення захисту прав споживачів:

2.7.1. Підтримувати на належному рівні якість продукції, захищати споживача від дефектної продукції згідно з чинним законодавством та на основі стандартів.

2.7.2. Співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів.

2.8. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки:

2.8.1. Дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих нормативів охорони праці.

2.8.2. Розробляти заходи щодо покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму.

2.8.3. Проводити інструктування підлеглих з техніки безпеки, забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки.

2.9. Забезпечення соціального захисту працівників:

2.9.1. Дотримуватися чинного законодавства щодо соціальних гарантій працівникам.

2.9.2. Брати участь у розробці додаткових соціальних гарантій організації, у підготовці колективного договору.

2.9.3. Проводити переговори між роботодавцями та працівниками щодо укладання колективного договору.


2.9.4. Конструктивно взаємодіяти з профспілками.

2.9.5. Формувати програми соціального розвитку корпоративної організації.

2.9.6. Здійснювати належний соціальний захист працівників підприємств.

2.9.7. Розробляти певні соціальні програми та соціальні технології менеджменту.

2.9.8. Застосовувати соціальні інформації у практичній діяльності підприємства.

2.10. Розробка раціональних форм організації управління:

2.10.1. Аналізувати діючі організаційні структури управління (у т. ч. – органів управління корпорацією), брати участь у проектуванні і формуванні складних корпоративних структур.

2.10.2. Збалансовувати відповідальність і повноваження, визначати та формувати центри відповідальності.

2.10.3. На основі розподілу повноважень і відповідальності між ланками та рівнями проектувати організаційні структури управління.

2.10.4. Складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи.

2.10.5. Вдосконалювати організаційні та технологічні взаємозв'язки між підрозділами та службами підприємства, механізм їх координації.

2.10.6. Делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов'язки між виконавцями.

2.10.7. Розробляти та забезпечувати функціонування організаційних структур цільового типу (в т.ч. спрямованих на виконання комплексних стратегій, запобігання конфлікту інтересів).

2.11. Здійснення комерційної діяльності:

2.11.1. Формувати попит на продукцію організації, здійснювати маркетингову політику просування продукції на ринку за допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності.

2.11.2. Приймати рішення щодо каналів реалізації продукції на основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів, аналізу ефективності господарських зв'язків з урахуванням територіального розміщення продуктивних сил.


2.11.3. Визначати, розраховувати й аналізувати комерційні ризики за сучасними методиками.

2.11.4. Здійснювати ринкове коригування цін.

2.11.5. Обирати оптимальні маркетингові комунікації.

2.11.6. Укладати угоди з постачальниками та споживачами.

2.11.7. Організовувати рекламну діяльність, стимулювати збут.

2.11.8. Брати участь у проведенні ефективного брендингу, організовувати системні, науково обґрунтовані процеси створення, підтримання і захисту торгової марки підприємства.

2.12. Організація зовнішньоекономічної діяльності:

2.12.1. Обґрунтовувати ефективну стратегію зовнішньоекономічної діяльності та механізм її реалізації, виходячи з вимог, принципів та особливостей корпоративного управління; аналізу експортно - імпортних можливостей і потреб організації; можливостей участі організації у міжнародній інвестиційній діяльності.

2.12.2. Аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби.

2.12.3. Вивчати можливості потенційних закордонних партнерів, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв'язків із урахуванням світового поділу праці на основі ринкових досліджень.


   1. Приймати рішення щодо каналів реалізації продукції та каналів надходження ресурсів, укладати угоди із закордонними постачальниками та споживачами і забезпечувати їх реалізацію.

   2. Організовувати матеріально - технічне постачання, здійснювати збутову діяльність на зовнішніх ринках.
   3. На основі досліджень світового ринку вивчати можливості закордонних партнерів, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства.


   4. Готувати документи щодо створення спільних підприємств.

   5. Здійснювати контрольно - аналітичні функції щодо зовнішньоекономічної діяльності організації.

2.13. Співпраця з банками та іншими кредитно - фінансовими установами:

2.13.1. Забезпечувати ефективну фінансову діяльність підприємства в межах постійного моніторингу можливостей збільшення капіталу, діагностики та усунення можливостей банкрутства.

2.13.2. Здійснювати співпрацю з депозитаріями, банками, страховими компаніями та іншими кредитно - фінансовими установами відповідно до регламентуючих документів.

2.13.3. Забезпечувати своєчасне виконання зобов'язань перед державним бюджетом та державними позабюджетними фондами (Пенсійний фонд тощо).

2.13.4. Брати участь у діяльності організації на ринку цінних паперів.

2.14. Раціональна організація управлінської праці:

2.14.1. Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності, складати реалістичні гнучкі плани особистої роботи.

2.14.2. Здійснювати раціональну організацію управлінської праці на основі планування робочого часу.

2.14.3. Організовувати й обладнувати робочі місця апарату управління.

2.14.4. Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей.

2.14.5. Готувати та проводити наради та збори, здійснювати всі інші види управлінської діяльності; здійснювати прийом відвідувачів.

2.14.6. Підтримувати ділові контакти, вести ділові бесіди із закордонними партнерами, в тому числі й однією з іноземних мов, за допомогою технічних засобів зв'язку і безпосереднього спілкування.

2.14.7. Співпрацювати з допоміжним адміністративним персоналом.

2.15. Управління персоналом:


Згідно з трудовим законодавством:

2.15.1. Взаємодіяти з державними службами зайнятості, здійснювати добір, наймання кадрів, проводити співбесіду з претендентами, їх тестування.

2.15.2. Здійснювати заходи щодо ефективної адаптації працівників.

2.15.3. Застосовувати різні методи оцінювання персоналу, розробляти плани розвитку персоналу організації, формувати резерв.

2.15.4. Здійснювати звільнення кадрів організації.

2.15.5. Проводити облік кадрів на підприємстві, розраховувати структуру колективу та його чисельність.

2.15.6. Аналізувати плинність кадрів, розробляти та впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу.

2.15.7. Забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни, проводити виховну роботу в колективі.

2.15.8. Зміцнювати та ефективно використовувати кваліфікаційний потенціал підрозділу (організації).

2.16. Формування колективу та керівництво ним:

2.16.1. Давати психолого - педагогічну характеристику особистості.

2.16.2. Формувати склад колективів із урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності.

2.16.3. Підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності для регулювання групових стосунків всередині колективу.

2.16.4. Створювати та підтримувати соціально - економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах, формувати відчуття єдиної команди, враховувати думку підлеглих.

2.16.5. Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих.

2.16.6. Організовувати роботу щодо піднесення кваліфікаційного рівня працівників, їх службового просування.

2.16.6. Аналізувати неформальні стосунки в колективі, співпрацювати з неформальними лідерами, усувати деструктивне лідерство.

2.16.7. Застосовувати різні засоби керівництва: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження.

2.16.8 Гармонійно поєднувати індивідуальні, групові та масові форми виховної роботи, застосовувати методи навчання, створення орієнтувальних умов та особистого прикладу.

2.17. Генерування влади:

2.17.1. Повною мірою використовувати свої повноваження та владу, різні засоби впливу на підлеглих, підтримувати розумний баланс влади.

2.17.2. Поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати власний гнучкий стиль керівництва.

2.17.3. Використовувати владу з метою запобігання та / або подолання конфліктів в організації.

2.18. Формування та розвиток корпоративної культури:

2.18.1. Дотримуватися етики управлінської діяльності, вдосконалювати стиль і методи керівництва персоналом.

2.18.2. Створювати умови для підвищення культури працівників, підтримувати внутрішній потенціал оновлення, сприяти безперервному навчанню працівників, створювати умови для їх самовдосконалення.

2.18.3. Забезпечувати культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо).

2.18.4. Організовувати та підтримувати культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць).

2.18.5. Забезпечувати ідентифікацію працівників із корпоративною культурою.

2.18.6. Використовувати позитивні складові корпоративної культури для подолання конфлікту інтересів.

2.19. Формування іміджу організації:

2.19.1. Виявляти та досліджувати образ організації серед основних контактних аудиторій, створювати та підтримувати високу репутацію організації.

2.19.2. Організовувати участь у благодійній та спонсорській діяльності.


2.19.3. Організовувати зв'язки з громадськістю, із засобами масової інформації.

2.20. Організація діловодства:

2.20.1. Використовуючи оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця, документально оформлювати управлінські рішення, вести кореспонденцію.

2.20.2. Розраховувати ефективність використання оргтехніки та потреби в ній.

2.20.3.Формувати систему документів - регламентів регулювання організаційних відносин.

2.20.4. Проводити розгляд пошти, працювати із заявами та скаргами громадян.

2.20.5. Раціонально організовувати та вести власний архів.

2.20.6. Розробляти заходи щодо вдосконалення системи документообігу, організовувати раціональний рух документів в організації.

2.20.7. Документально оформлювати всі процеси менеджменту персоналу.

ІІІ. Мотиваційна

3.1. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці:

3.1.1. Забезпечувати узгодження інтересів працівників із інтересами організації.

3.1.2. Брати участь у формуванні дивідендної політики.

3.1.3. Визначати потреби працівників, використовуючи індивідуальний підхід, розробляти і впроваджувати комплексні сучасні багатоаспектні мотиваційні заходи.

3.1.4. Створювати умови для трудової самореалізації співробітників.

3.1.5. Добирати та застосовувати різні стимули в їх взаємозв'язку, використовуючи індивідуальний підхід.

3.1.6. Визначати ефективність використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання, готувати пропозиції щодо їх удосконалення.

3.1.7. Визначати, добирати і впроваджувати ефективні форми та системи оплати праці.

3.2. Розробка системи мотивації власників:

3.2.1. Забезпечувати узгодження інтересів організації та її власника (співвласника) на основі принципів корпоративного управління.


3.2.2. Брати участь у формуванні емісійної та дивідендної політики.

3.3. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі:

3.3.1. Регулювати міжособистісні стосунки між членами трудового колективу за допомогою психологічних методів управління.

3.3.2. Впорядковувати та гармонізувати соціальні стосунки: формувати та підтримувати традиції, обряди, ритуали.

3.3.3. Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати розвиток новаторських ідей.

3.3.4. Використовувати методи пропаганди й агітації у поширенні економічних, правових, естетичних та інших знань.

3.3.5. Запобігати стресу, використовувати соціально припустимі способи його зняття.

3.3.6. Володіти методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісної та якісної обробки даних (математичними, статистичними та ін.).

ІV. КОНТРОЛЬНА

4.1. Контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва:

4.1.1. Здійснювати контроль операцій процесу виробництва (обслуговування) на основі галузевої технології.

4.1.2. Вести контроль випуску та реалізації продукції, контролювати ефективність діяльності на ринку збуту.

4.1.3. Контролювати рівень запасів, своєчасне поповнення ресурсів.


   1. Здійснювати контроль за витратами та збитками організаційного формування, контролювати фінансову конкурентоспроможність організації.

   2. Проводити моніторинг виконання угод із постачальниками та споживачами, у тому числі із закордонними.

4.1.6. Контролювати збереженість матеріальних цінностей.


4.2. Контроль виконання управлінських рішень:

4.2.1. Контролювати ефективність дій виконавців управлінських рішень, використовуючи принципи зворотного зв'язку.

4.2.2. Оцінювати результати виконання управлінських рішень, використовуючи методи лінійного контролю.

4.3. Контролювання охорони праці та техніки безпеки:

4.3.1. Контролювати наявність інструктивно - методичної документації з охорони праці та забезпечення нею кожного робочого місця.

4.3.2. Забезпечувати попередній і поточний контроль охорони праці та техніки безпеки.

4.4. Контролювання якості продукції:

4.4.1. Забезпечувати контроль системи підтримки якості продукції.

4.4.2. Обирати методи та визначати періодичність контролю якості продукції згідно з нормативною документацією.

4.4.3. Забезпечувати проведення причинно - наслідкового аналізу рекламацій.

4.5. Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства:

4.5.1. Контролювати стан навколишнього середовища, захист довкілля від забруднення, використовуючи норми природоохоронного законодавства.

4.5.2. Впроваджувати ресурсозберігаючі заходи.

4.6. Оцінка та контроль виконання рішень, підтримання виконавської дисципліни:


   1. Одночасно контролювати кілька напрямів діяльності, оперативно реагувати на відхилення.

   2. Формувати механізм оцінки суб'єктів діяльності, систематично здійснювати процедури ефективного, об'єктивного, комплексного оцінювання результативності трудової діяльності.

   3. Заохочувати підлеглих до розвитку самоконтролю та самодисципліни.
   4. Розробляти та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку організації.


   5. Згідно з трудовим законодавством здійснювати дисциплінарний вплив на порушників.

4.7. Контроль усіх видів розрахунків:

4.7.1. Контролювати правильність встановлення цін.

4.7.2. Контролювати своєчасність здійснення розрахунків і надходження платежів, оформлення фінансово - розрахункових і банківських операцій.

4.8. Звітування про діяльність:

4.8.1. Організовувати облік та звітність в організації (підрозділі).

4.8.2. Складати первинну бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи організаційного формування.

   1. Складати довідки та звітність з усіх напрямів діяльності організації.

   2. Приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати роботи організації (підрозділу).

   3. Контролювати стан документаційного забезпечення управління.

   4. Аналізувати висновки зовнішнього та внутрішнього аудиту.

V. КООРДИНАЦІЙНА

  1. Узгоджене використання всіх видів ресурсів; регулювання технологічних процесів:

5.1.1. Збалансовувати узгоджене надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі та просторі, здійснювати маневрування всіма видами ресурсів.

5.1.2. Брати участь у регулюванні фінансових потоків в акціонерних товариствах.

5.1.3. Оперативно регулювати та диспетчеризувати операції на основі галузевої технології.

5.1.4. Здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення в діяльності організації (підрозділу).


5.1.5. Проводити оперативні наради, збори та засідання органів корпоративного управління.


  1. Управління конфліктами:

5.2.1. Діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, запобігати їх переростанню у конфлікт, своєчасно нейтралізувати конфліктні ситуації, використовувати відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами.

5.2.2.Регулювати внутрішньокорпоративні відносини, нейтралізувати конфліктні ситуації, пов'язані з протиріччями інтересів акціонерів і посадових осіб акціонерного товариства.

5.2.3.Аналізувати та розробляти заходи щодо пом'якшення конфлікту інтересів зовнішніх зацікавлених груп.

5.2.4. З урахуванням соціальної справедливості регулювати задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ.

5.2.5. Інтерпретувати психічні стани та частково керувати ними.

5.2.6. Застосовувати стиль лідерства, який відповідає вимогам ситуації.

5.3. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації:

5.3.1. На основі розроблених та затверджених планових завдань координувати діяльність персоналу в процесі виробництва продукції.

5.3.2. Координувати діяльність груп, використовуючи організаційно - соціальні правила, точні установки.

5.3.3. Використовувати систему регулювання, що спрацьовує за наявності помітних відхилень від регламентів, норм, стандартів, виходячи з принципу виключення.

5.3.4. Розробляти пропозиції щодо заміни або відміни регламентів, що не відповідають дійсності, на основі аналітичної інформації про використання стандартів та нормативів.

5.4. Відміна та коригування існуючих стандартів та нормативів, що використовуються у процесі управління:


5.4.1. Змінювати або відміняти регламенти, що не відповідають дійсності, на основі аналітичної інформації про використання стандартів та нормативів.

5.4.2. Спрощувати дію стандартів, використовуючи аналітичну інформацію про виконання умов стандартів та норм.

VІ. ДОСЛІДНИЦЬКА

6.1. Участь в організації наукового дослідження:


   1. Брати участь у формуванні філософії, методології, логіки, принципів об'єктивності наукового пошуку.

   2. Формулювати гіпотезу, мету, завдання дослідження в межах загального наукового процесу.

   3. Планувати процес і складати календарний план дослідження.

   4. Аналізувати фінансове, матеріально - ресурсне, кадрове, психологічне забезпечення процесу наукових досліджень.

   5. Брати участь у формуванні цільових наукових та інноваційних груп, управлінні та ефективному використанні їх потенціалу.

6.2. Проведення наукових досліджень:

6.2.1. Добирати літературні джерела, вести аналітичний пошук й узагальнення інформаційного блоку досліджень, складати реферат та літературний огляд.

6.2.2. Використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації.

6.2.3. Добирати і застосовувати різноманітні типи наукових методів обробки інформації, здійснювати обробку й аналітичну інтерпретацію інформації, узагальнювати результати дослідження.

6.2.4. Застосувати сучасні методи та технічні можливості оформлення результатів досліджень, складати наукові звіти, готувати наукові публікації.

6.3. Участь у впровадженні результатів наукових досліджень:

6.3.1. Розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів наукових досліджень, використовуючи їх дані.


   1. Оформлювати настанови для користувачів розроблених методик.

   2. Складати план реалізації результатів наукових досліджень та формувати колектив виконавців.

6.3.4. Аналізувати результати реалізації наукових досліджень та оцінювати їх ефективність.

6.3.5. Обґрунтовувати економічну ефективність впровадження наукових досліджень та проводити відповідний контролінг.

6.4. Здійснення консультаційної діяльності:

6.4.1. Визначати цілі і задачі консультування, потребу у внутрішньому або зовнішньому консультуванні, розробляти технічне завдання консультанту.

6.4.2. Обирати відповідну технологію консультування, використовуючи основні методологічні підходи (експертне, проектне і процесне консультування).

6.4.3. Забезпечувати якість, результативність і ефективність відповідного методичного інструментарію консультування при використанні його.

6.4.4. Використовувати різноманітні методи ціноутворення і форми оплати консультантів з урахуванням особливостей консультаційних послуг.

6.4.5. Дотримуватися професійної етики консультанта, формувати плідні відносини "консультант-клієнт".

VІІ. ОСВІТНЯ

7.1. Навчання персоналу:

7.1.1. Створювати сприятливі умови для навчання та розвитку персоналу організації, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

7.1.2. Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації.

7.1.3. Брати безпосередню участь в організації різних форм навчання на виробництві, добирати викладачів та інструкторів.


7.1.4. Обирати оптимальні види та форми навчання на підприємстві: консультування, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень і та ін.

7.1.5. Складати кошторис витрат на розвиток кадрів, контролювати правильність використання коштів.

7.2. Науково - методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти:

7.2.1. Розробляти повний науково - методичний комплекс спеціальності (НМКС), забезпечуючи взаємоузгодженість і взаємозв'язок всіх складових, на підставі державних стандартів освіти відповідного рівня.

7.2.2. Розробляти повний науково - методичний комплекс дисциплін (НМКД) управлінського циклу для всіх форм навчання, забезпечуючи взаємоузгодженість і взаємозв'язок всіх складових, на підставі НМКС.

7.2.3. Добирати з різноманітних джерел і використовувати інформаційні ресурси навчального процесу та здійснювати його комп'ютерну підтримку.

7.2.4. Формувати науково - методичну документацію з урахуванням Болонської Декларації.

7.3. Здійснення процесу викладання:

7.3.1.Самостійно виконувати такі види педагогічної діяльності: проведення практичних та семінарських занять, керівництво практикою та курсовими роботами, випускними роботами бакалаврів; консультування із завдань самостійної роботи, здійснення поточної атестації, проведення заліків.

7.3.2. Готувати лекції, брати участь в екзаменах, у керівництві дипломними роботами під керівництвом провідного викладача.

7.3.3. Добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні дидактичні методи та інтенсивні технології викладання, враховуючи особливості контингенту та специфіку дисциплін.

7.3.4. Забезпечувати виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес, здійснювати формування професійної культури сучасних спеціалістів.

7.4. Контролювання процесу і результатів освітньої діяльності:

7.4.1 Контролювати систематичність та якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм.


7.4.2. Здійснювати поточний, рубіжний та підсумковий контроль наслідків навчально - пізнавальної діяльності.

7.4.3. Аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності.


Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи вмінь, що є відображенням наявності цих здатностей.


Здатності випускника, що вимагаються,

та система вмінь, що їх відображає:

1. Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем суспільства, людського буття, духовної культури:

1.1. Засвоювати та реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, з повагою ставитися до різних культур, релігій, до ідей збереження миру, неухильного дотримання прав людини.

1.2. Критично оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.3. Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.

1.4. Культурологічні питання сучасності розглядати з позиції вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

1.5. Аналізувати явища духовного життя, орієнтуватись у багатому світі духовної культури людства, в різноманітності релігійних вчень, течій та сект.

1.6. З'ясовувати причинно - наслідкові зв'язки в історичних подіях, аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, порівнювати історичні факти на основі здобутих з різних джерел знань.

1.7. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей, сприяти зміцненню моральних засад суспільства.

1.8. Здійснювати посильний внесок у гармонізацію людських міжнаціональних, міжпартійних відносин.


1.9. Протистояти проявам расової, національної, статевої, вікової дискримінації.

2. Формування політичної свідомості, політичної культури та плюралізму, а також політичної активності, творчої ініціативи при вирішенні сучасних проблем:

2.1. Удосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

2.2. Розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, функції.

2.3. Орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.

2.4. Орієнтуватись у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв'язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці.

2.5. Орієнтуватися у проблемах внутрішньотериторіальних відносин і можливостях поліпшення міжтериторіальних відносин України і зарубіжних країн.

3. Активна життєва та громадська позиція:

3.1. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

3.2. Виконувати конституційні обов'язки, дотримуватися норм законодавства.

3.3. Захищати свої права людини та громадянина.

3.4. Використовувати для досягнення мети зовнішні обставини.

4. Поділення соціальної відповідальності за діяльність організації:

4.1. Враховувати соціальні аспекти впливу рішень, що приймаються, на співробітників, споживачів, місцеву спільноту.

4.2. Робити позитивний внесок у вирішення загальних соціальних проблем: захист довкілля, прав громадян, інтересів споживача, охорону здоров'я та безпеку життєдіяльності.

4.3. Дотримуватися етики ділового спілкування.

4.4. Нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.


5. Ефективна комунікаційна взаємодія, в тому числі засобами сучасних інформаційних технологій:

5.1. Спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та слов'янських мов.

5.2. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання.

5.3. Підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних контактів як передумову психічного здоров'я та ділового успіху.

5.4. 3алежно від ситуації обирати найбільш слушні інформаційні засоби та канали комунікації, користуватися мережею Інтернет.

5.5. Створювати власний імідж, удосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику.

5.6. Виявляти хороші манери, культуру мови.

5.7. Одягатися відповідно до ситуації з урахуванням особливостей зовнішності та віку.

5.8. Переконувати, аргументувати, вести результативні ділові бесіди, плідні дискусії, полеміку; толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, критично ставитися до тенденційної інформації.

5.9. Доводити інформацію до виконавців, тримати їх у курсі справ, зацікавлювати у вирішенні проблем.

5.10. Ефективно використовувати невербальні засоби спілкування.

5.11. Протидіяти маніпуляції, долати бар'єри спілкування.

5.12. Добирати та використовувати психолого - педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.

5.13. Підтримувати врівноважені стосунки з найближчим побутовим оточенням.

6. Ведення здорового способу життя:

6.1. Пропагувати та вести здоровий спосіб життя, фізично самовдосконалюватись.

6.2. Розробляти здоровий режим роботи та відпочинку і дотримуватися його.

6.3. Дозувати навантаження, уникати систематичної перевантаженості, розвивати власну стресовитривалість, здійснювати саморегуляцію, підтримувати хороший настрій.


6.4. Підтримувати та відтворювати працездатність, швидко відновлювати фізичні та духовні сили.

6.5. Зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях.

7. Засвоєння нових знань, самовдосконалення:

7.1. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички.

7.2. Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них.

7.3. Визначати та усвідомлювати межі своїх знань, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі власні.

7.4. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

7.5. Використовувати різні методи та прийоми самовиховання.

7.6. Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.

7.7. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.

7.8. Тренувати пам'ять.

7.9. Використовувати різні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

7.10. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

7.11. Використовувати психотехнології у самопрограмуванні, самоствердженні.


Вимоги до Державної атестації випускників

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо - кваліфікаційною характеристикою, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: захист магістерської роботи (проекту) у поєднанні з комплексним державним екзаменом з фаху.


Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:

1 - тестова перевірка знань, що формують уміння;


2 - письмове розв'язання комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, які формують спеціаліста, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

Дипломна робота (проект) обсягом 5 - 6 авторських аркушів (90 - 110 рукописних сторінок) виконується за тематикою завдань професійної діяльності за матеріалами реальної організації обов'язково з використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження.

Структура: вступ, теоретичний, аналітико - дослідницький та проектно - рекомендаційний розділи, висновки.


На Державну атестацію виносяться дисципліни:


 1. Менеджмент організацій.

 2. Стратегічний менеджмент.

 3. Інноваційний менеджмент.

 4. Інвестиційний менеджмент.

 5. Фінансовий менеджмент.

 6. Реінжиніринг бізнес - процесів.


Рукопис, поданий до захисту, супроводжується рефератом з анотацією, відгуком наукового керівника, листом - відгуком з організації, яка була об’єктом дослідження, зовнішньою рецензією.

Присвоєння кваліфікації здійснює Державна екзаменаційна комісія.