litceysel.ru
добавить свой файл
1 2_______________________________________________________________________________________________

1. Загальні положення

1.1. Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України “Про страхування”) здійснюється відповідно до чинного законодавства України, на підставі цих Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України “Про страхування”) (надалі – Правила) та Договору страхування майна (надалі – Договір страхування).

1.2. Ці Правила розроблено у відповідності із Законом України „Про страхування”, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами України.

1.3. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначати фізичних або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.

1.4. Обов'язки Страхувальника, зазначені в цих Правилах і Договорі страхування, укладеному на підставі цих Правил, рівною мірою поширюються на Вигодонабувачів. Невиконання Вигодонабувачем цих обов'язків спричиняє ті ж наслідки, що і невиконання їх Страхувальником, якщо це передбачено Договором страхування , а також передбачено ознайомлення Вигодонабувача з його обов’язками.

1.5. Наведені нижче терміни вживаються в цих Правилах в наступному значенні:

1.5.1. Страховик – Відкрите акціонерне товариство „Страхова компанія „ЕйЕмДжи Груп”.

1.5.2. Страхувальник – дієздатна фізична або юридична особа, яка уклала зі Страховиком Договір страхування.

1.5.3. Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку і призначена Страхувальником для отримання страхового відшкодування.


1.5.4. Страховий захист – сукупність зобов'язань Страховика перед Страхувальником згідно з Договором страхування.

1.5.5. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

1.5.6. Страхова подія – подія, яка виникла внаслідок страхових ризиків, передбачених Договором страхування.

1.5.7. Страховий випадок – страхова подія, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу. Страхова подія може бути визнана страховим випадком тільки після отримання і розгляду Страховиком всіх документів, що її стосуються.

1.5.8. Навмисні дії – дії (бездіяльність) особи, здійснюючи які особа передбачає та свідомо прагне настання страхової події.

1.5.9. Груба необережність – нехтування правилами, інструкціями, нормами та іншими нормативно-правовими актами, що призвело до настання страхового випадку.

1.5.10. Бездіяльність – невчинення дій та заходів, яких особа могла та повинна була вчинити.

1.5.11. Зміна ступеня страхового ризику (зміна ризику) – збільшення або зменшення ймовірності настання страхового випадку.

1.5.12. Умовна франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування, якщо розмір збитків не перевищує розміру даної франшизи. Збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі, якщо розмір збитків перевищує розмір умовної франшизи.

1.5.13. Безумовна франшиза – частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.

1.5.14. Право регресу (право регресної вимоги) – право Страховика після виплати страхового відшкодування вимагати відшкодування збитку від особи, винної в настанні страхового випадку.

1.5.15. Майно – річ, сукупність речей, інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.


1.5.16. Знищення – вплив на майно, в результаті якого майно повністю втратило свої якісні риси і не може бути використане в майбутньому в будь-якому вигляді, а також не може бути відремонтовано, реставровано або відновлено до первісного стану іншим способом.

1.5.17. Пошкодження – втрата майном частини своїх якісних рис (властивостей), які можуть бути відновлені шляхом ремонту, реставрації чи іншим способом, та може бути придатне для майбутнього використання. Якщо в результаті відновлення майно втратило окремі свої якісні риси (наприклад колір, форму, фасад і т.д.), але при цьому не втратило свого основного функціонального призначення, то таке майно вважається відновленим до стану, який був притаманний майну на момент настання страхової події, і придатним для майбутнього використання.

1.5.18. Втрата – подія (випадок, дії чи бездіяльність), наслідком якої є неможливість для Страхувальника володіти, користуватися та розпоряджатися майном.

1.5.19. Відновлення – ремонт, реставрація, перефарбування, переобладнання, перебудова, інші роботи, які виконуються спеціалізованими організаціями (уповноваженими особами), в результаті яких майну повертаються якісні риси, які воно мало до настання страхової події. Майно вважається відновленим, якщо його можна використовувати за прямим призначенням, хоча воно і втратило окремі свої якісні риси (наприклад колір, форму, фасад і т.д.).

1.6. При укладанні Договору страхування окремі умови, передбачені цими Правилами, можуть бути змінені, виключені або доповненні за згодою сторін Договору.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, Вигодонабувача, що не суперечать закону України, пов’язані з володінням, користуванням або розпорядженням майном:


 • на підставі права власності;

 • за договором доручення, комісії;
 • за договором оренди, лізингу, прокату, найму, застави, схову;


 • на інших законних підставах.

2.2. Страхувальником для отримання страхового відшкодування за Договором страхування може бути призначено особу (Вигодонабувача), яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку.

2.3. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача не звільняє Страхувальника від виконання покладених на нього обов'язків за Договором страхування, окрім випадків, коли ці обов'язки Страхувальника добровільно, свідомо і у відповідності до законодавства виконані Вигодонабувачем.

2.4. За цими Правилами можуть бути застраховані:

2.4.1. Будівлі, споруди, приміщення (їх частини);

2.4.2. Інженерне і виробничо-технологічне обладнання;

2.4.3. Інвентар, технологічна оснастка;

2.4.4. Інженерні споруди;

2.4.5. Товарно-матеріальні цінності (товари, готова продукція, сировина, матеріали тощо);

2.4.6. Електронне обладнання;

2.4.7. Внутрішнє й зовнішнє оздоблення будівель (приміщень);

2.4.8. Меблі, побутова техніка, предмети інтер’єру;

2.4.9. Поверхні зі скла, включаючи вітрини магазинів, виставочні вітрини, художньо оброблене скло, шибки, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, свинцеве і латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло, скляні дахи, а також рами і профілі, використовувані для установки зазначених типів скла, теплиці;

2.4.10. Худоба, посіви сільськогосподарських культур і фруктово-ягідні посадки;

2.4.11. Інше рухоме майно.

2.5. За цими Правилами не можуть бути застраховані (якщо інше прямо не передбачено Договором страхування):

2.5.1. Готівкові гроші в національний та іноземній валюті;

2.5.2. Акції, облігації та інші цінні папери;

2.5.3. Рукописи, плани, креслення та інші документи, бухгалтерські, ділові книги;

2.5.4. Моделі, макети, зразки, форми i т.п.;

2.5.5. Банківські платіжні картки;


2.5.6. Дорогоцінні метали в злитках та дорогоцінні камені без оправ, вироби з дорогоцінних металів та каменів;

2.5.7. Марки, монети, грошові знаки та бони, малюнки, картини, скульптури, інші колекції та твори мистецтва;

2.5.8. Вибухові та самозаймисті речовини;

2.5.9. Пересувні будівельні, сільськогосподарські машини;

2.5.10. Обладнання (устаткування), що розташоване на зовнішніх стінах і дахах будівель (наприклад вивіски, електрична реклама, навіси, ставні, щогли тощо);

2.5.11. Електромережі (електрообладнання) під відкритим небом, включаючи опори, щогли і огородження;

2.5.12. Торгове обладнання;

2.5.13. Майно на час проведення пошукових, дослідницьких та експериментальних робіт;

2.5.14. Технічні носії інформації (перфокарти, магнітні стрічки, касети, дискети, магнітні диски тощо);

2.5.15. Будинки і споруди, конструктивні елементи та інженерні споруди, які знаходяться в аварійному стані, а також рухоме майно, що знаходиться в них;

2.5.16. Будівлі, споруди, приміщення (їх частини) в стадії будівництва, ремонту, переобладнання чи реконструкції;

2.5.17. Майно, що знаходиться в зоні, що перебуває під загрозою обвалу, оповзню, повені або іншого стихійного лиха, а також у зоні військових дій з моменту офіційного підтвердження наявності такої загрози, якщо таке підтвердження було зроблено до укладення Договору страхування;

2.5.18. Майно, що знаходиться у застрахованому приміщенні, але яке не належить Страхувальнику (Вигодонабувачу) на праві власності (володіння, користування, розпорядження) або іншій законній підставі.

2.6. Договір страхування може бути укладено як стосовно усього майна, так і його певної частини.


3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ.

3.1. За Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, майно може бути застраховано на випадок загибелі, втрати або пошкодження від наступних ризиків:


3.1.1. Вогонь (пожежа, вибух, удар блискавки).

3.1.1.1. Пожежа – процес горіння з відкритим полум’ям або без нього (тління) поза місцями, що спеціально для цього призначені, що може розповсюджуватися спонтанно та довільно, крім умисного або необережного знищення або пошкодження майна третіми особами (підпалу). Пожежа може виникати внаслідок як природних, так і техногенних причин. Страховим ризиком також є заподіяння збитків:


 • внаслідок пожежі, що виникла усередині установок, що використовують вогонь або тепло для технологічних процесів;

 • внаслідок ушкодження майна розпеченими розплавами, що вивільнились в результаті аварії, окрім самих ємностей, що містять ці розплави;

 • внаслідок впливу на застраховане майно продуктів горіння (задимлення, виділення сажі, корозійного газу), гарячих газів, високої температури і заходів пожежегасіння, незалежно від місця виникнення події, застосованих з метою гасіння або запобігання подальшому поширенню вогню.

Задимлення – це виділення диму в результаті пожежі (або тління), який може заподіяти шкоду якостям застрахованого майна, що веде до зниження його вартості. При цьому раптова поява i поширення диму з установок i обладнання для спалення, опалення, сушки або приготування їжі всупереч встановленим нормам експлуатації страховим ризиком не вважається.

Виділення сажі – це виділення сажі в результаті пожежі (або тління). При цьому раптове i несподіване виділення сажі з печей, які використовуються для обігріву приміщень, а також димарів або систем осушення будівлі страховим ризиком не вважається.

Корозійний газ – це виділення газу, здатного заподіяти шкоду якостям застрахованого майна, що виникло внаслідок раптового i несподіваного нагрівання синтетичних матеріалів.

3.1.1.2. Удар блискавки – вплив атмосферного електричного розряду (в т.ч. удар кульової блискавки), при якому струм блискавки протікає крізь елементи застрахованого майна і завдає термічного, механічного або електричного впливу. Стосовно елементів електричних мереж страховим ризиком є заподіяння збитків виключно у результаті прямого влучення (безпосереднього переходу) блискавки в ці елементи.


3.1.1.3. Вибух – звільнення великої кількості енергії за короткий період часу, що стрімко протікає і супроводжується руйнівною роботою газів (пару), що розширюється, як з виникненням пожежі, так і без її виникнення. Страховим ризиком є лише вибух резервуарів, парових котлів, газових установок, газосховищ, газопроводів, машин та агрегатів, який стався внаслідок пожежі, природних або техногенних причин. Вибух інших речей, а також вибух внаслідок протиправних дій третіх осіб чи внаслідок зниження тиску нижче атмосферного не є страховим ризиком, якщо інше не передбачено Договором страхування.

Вибухом резервуара (парового котла, газової установки, газосховища, газопроводу, тощо) вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуара ушкоджені настільки, що відбувається раптове вирівнювання тиску усередині і зовні резервуара. Якщо вибух відбувається усередині резервуара, то заподіяні збитки відшкодовуються і в тому випадку, якщо його стінки не ушкоджені.

Страховим ризиком є також вибух газу, який використовується в побутових цілях, якщо навіть вибух газу не викликав пожежі.

3.1.2. Стихійні явища (ураган, буря, вихор, смерч, шторм, сильний вітер, шквал, повінь, паводок, льодохід, затоплення, осідання ґрунту, зсув, обвал, каменепад, сход лавин, землетрус, виверження вулкана, сель, град, сильний дощ, злива, сильний снігопад, цунамі, ожеледь, обмерзання кригою).

3.1.2.1. Ураган (буря, вихор, смерч, шторм, сильний вітер, шквал) – рух повітряних мас, швидкість якого перевищувала 25 м/с, якщо інше не зазначене у Договорі страхування. Швидкість руху повітряних мас повинна підтверджуватися довідкою установи Гідрометцентру.

Якщо неможливо визначити швидкість руху повітряних мас на місці страхової події, доказом факту урагану визнається пошкодження будівель та споруд, що знаходилися поруч і були до моменту настання страхової події у звичайному стані. При цьому страховим ризиком також є пошкодження або знищення майна внаслідок падіння дерев та інших предметів, що впали під час урагану, якщо таке падіння викликане безпосереднім впливом урагану.


3.1.2.2. Повінь (паводок, льодохід, затоплення) – проникнення води на земельну ділянку, на якій розташоване застраховане майно, в результаті переповнення водойм або річок водою, перевантаження основних дренажних систем, незвичайного підвищення рівня ґрунтових вод у результаті надзвичайно великих опадів.

Страховий захист за цим ризиком діє тільки у тому випадку, коли Страхувальник виконує такі заходи безпеки:


 • підтримує в належному стані водовідвідні та каналізаційні труби, які знаходяться на місці страхування; встановив заслінки в трубах, які пов’язані безпосередньо з каналізаційною системою i через які вода може проникнути в будівлі або приміщення із зовнішніх каналізаційних систем;

 • зберігає застраховане майно на висоті не менш ніж 12 см від рівня підлоги.

3.1.2.3. Обвал, каменепад, сход лавин – швидкий рух вниз зі схилу маси каменів, землі або снігів внаслідок дії сил гравітації.

3.1.2.4. Землетрус – струс земної поверхні, зумовлений природними геофізичними процесами, сила якого перевищувала 3 бали за шкалою Ріхтера.

3.1.2.5. Виверження вулкана – форма вияву вулканічної діяльності, а саме наплив лави, вулканічний землетрус, викид хмари розжареної золи, осідання у вигляді попелу, пемзи, заливання хвилею.

3.1.2.6. Град – шматки льоду різної форми, ваги та розмірів, що падають на застрахований об'єкт у вигляді опадів і таким чином призводять до його деформації або пошкодження, не пов'язаного з потраплянням вологи. Заподіяння збитків від потрапляння вологи від граду є страховим ризиком, якщо тільки отвори, через які в приміщення потрапляє волога, виникли внаслідок пошкодження градом.

3.1.2.7. Сильний дощ, злива, сильний снігопад – випадання підвищеної кількості таких опадів. Підвищеним є випадання протягом однієї доби опадів у кількості, що перевищує 1 (одну) середньомісячну норму випадання опадів для території, у межах якої знаходиться місце страхування.


3.1.2.8. Договором страхування може бути передбачено як страховий ризик інші надзвичайні руйнуючі явища природи.

3.1.3. Вплив рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем внаслідок їх пошкодження, в тому числі із сусідніх приміщень.

3.1.3.1. Під впливом рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем розуміється:


 • витікання води всупереч встановленим нормам експлуатації із стаціонарних систем водопостачання і каналізації (крім устаткування, що безпосередньо з’єднано з трубами систем водопостачання і каналізації);

 • витікання води всупереч встановленим нормам експлуатації із стаціонарних систем водяного чи парового опалення (крім устаткування, що безпосередньо з’єднане з трубами систем водяного чи парового опалення);

 • витікання води всупереч встановленим нормам експлуатації із стаціонарних систем пожежегасіння;

 • витікання рідини в результаті раптового включення протипожежних систем. Заподіяння збитків в результаті витікання рідини в результаті раптового включення протипожежних систем може бути визнано страховим випадком тільки в тому випадку, якщо ці протипожежні системи встановлено особою, уповноваженою на вчинення таких дій компетентним органом влади.

3.1.4. Протиправні дії третіх осіб.

3.1.4.1. Протиправні дії третіх осіб включають:

 • Крадіжка – таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що класифікується за статтею 185 Кримінального кодексу України;

 • Грабіж – відкрите викрадення чужого майна, в т.ч. поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що класифікується за статтею 186 Кримінального кодексу України;
 • Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства, в т.ч. поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що класифікується за статтею 187 Кримінального кодексу України;


 • Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання – дії, що класифікуються за статтею 188 Кримінального кодексу України;

 • Умисне знищення або пошкодження майна – дії (бездіяльність), що класифікуються за статтею 194 Кримінального кодексу України;

 • Необережне знищення або пошкодження майна – дії (бездіяльність), що класифікуються за статтею 196 Кримінального кодексу України.

3.1.4.2. Договором страхування може бути передбачено, що страховий ризик „Протиправні дії третіх осіб” включає в себе:

 • Вимагання – вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, в т.ч. поєднана з насильством, що класифікується за статтею 189 Кримінального кодексу України.

 • Крадіжка – таємне викрадення чужого майна, в т.ч. не поєднане з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що класифікується за статтею 185 Кримінального кодексу України;

3.1.5. Падіння предметів на застраховане майно.

3.1.6. Бій скла (шибок, дзеркал, вітрин).

3.1.6.1. Страхуванню за ризиком „Бій скла” підлягають поверхні зі скла, включаючи вітрини магазинів, виставочні вітрини, художньо оброблене скло, шибки, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, свинцеве і латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло, скляні дахи, а також рами і профілі, які використовуються для установки зазначених типів скла, теплиці.

3.1.6.2. Страховий захист за цим ризиком діє тільки у тому випадку, коли Страхувальник виконує такі заходи безпеки:

 • не допускає відтаювання та розморожування застрахованого скла (скляних поверхонь) за допомогою нагрівальних приладів та гарячої води;


 • розташовує нагрівальні прилади або/та або рекламні світлові установки на відстані не менше 30 см від застрахованого скла (скляної поверхні);

3.1.7. Прийняття законодавчих актів, які суттєво погіршують для Страхувальника умови володіння, користування та розпорядження майном.

3.1.7.1. Суттєвим погіршенням умов володіння, користування та розпорядження майном є:

 • націоналізація майна (повністю чи в частині);

 • реприватизація майна (повністю чи в частині) без відшкодування його вартості;

 • введення прямої заборони на право володіння окремими видами майна;

 • введення прямої заборони на право користування окремими видами майна;

 • введення прямої заборони на право розпорядження окремими видами майна.

3.2. Наведений перелік страхових ризиків є вичерпним. Майно може бути застраховане як від усіх ризиків, передбачених пунктами 3.1.1.-3.1.7. цих Правил, так і на умовах обмеженого їх набору.

3.3. Страховий випадок – страхова подія, тобто подія, яка виникла внаслідок страхових ризиків, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу. Страхова подія може бути визнана страховим випадком тільки після отримання і розгляду Страховиком всіх документів, що її стосуються.


4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.

4.1. Страховим випадком не визнається, якщо інше не передбачено Договором страхування, заподіяння збитків внаслідок:

4.1.1. Будь-яких військових дій, маневрів або інших військових заходів.

4.1.2. Громадянської війни, революції, повстання, народних заворушень, страйку, заколоту, конфіскації, реквізиції, арешту, знищення або пошкодження майна за розпорядженням військової або цивільної влади.


4.1.3. Терористичного акту.

4.1.4. Ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення.

4.1.5. Навмисних дій Страхувальника, Вигодонабувача (їх працівників, представників, довірених осіб) або третіх осіб, вчинених зі згоди Страхувальника та/або Вигодонабувача, направлених на настання страхового випадку.

4.1.6. Порушення Страхувальником (його працівником, представником, довіреною особою), Вигодонабувачем (його працівником, представником, довіреною особою), особою, яка проживає в застрахованому приміщенні (приміщенні, де знаходиться застраховане майно) та/або за згодою Страхувальника має вільний доступ до застрахованого приміщення (приміщення, де знаходиться застраховане майно), встановлених чинним законодавством України вимог, правил та норм безпеки (в т.ч. пожежної), що стало причиною настання страхової події.

4.1.7. Самозаймання, шумування, гниття або інших природних властивостей матеріалів, з яких виготовлено застраховане майно.

4.1.8. Ушкодження цвіллю, грибком, діями гризунів чи інших шкідників.

4.1.9. Вологості у приміщенні (грибок, пліснява), а також проникнення у застраховане приміщення (приміщення, де зберігається застраховане майно) рідин (в т.ч. дощу, зливи, снігу, граду) через незачинені вікна, двері, отвори, зроблені спеціально або які виникли внаслідок старості чи будівельних дефектів або зроблені всупереч будівельному проекту.

4.1.10. Обвалу будинків, споруд, приміщень (їх частини) через їх старість (ветхість, знос) та/або помилки, допущені при їх проектуванні.

4.2. При страхуванні за вогневими ризиками страховим випадком не визнається, якщо інше не передбачено Договором страхування, заподіяння збитків внаслідок:

4.2.1. Проведення санкціонованих компетентними органами вибухових робіт.

4.2.2. Вакууму або розрідження газу в резервуарі.

4.2.3. Вибухів вибухових речовин.

4.2.4. Будь-яких явищ, не заснованих на прагненні пари або газів до розширення, навіть якщо такі явища супроводжуються звуковою або ударною хвилею, наприклад: розрив турбін або маховиків внаслідок відцентрової сили (“фізичний вибух”), розрив посудин внаслідок тиску рідини або дефекту матеріалу посудини і т.д.


4.2.5. Знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті впливу на нього високих температур (перегрів, тління, займання тощо), крім випадків, коли такий вплив був викликаний настанням подій (застрахованих ризиків), вказаних у Договорі страхування.

4.2.6. Знищення або пошкодження застрахованих механізмів з двигунами внутрішнього згорання або аналогічних машин і агрегатів внаслідок вибухів (детонації), що виникають у камері згорання.

4.2.7. Знищення або пошкодження застрахованого електричного обладнання (включаючи електропроводку) в результаті порушення ізоляції, короткого замикання, замикання в обмотці, замикання на корпус або на землю, іскріння, відмови вимірювальних, регулюючих приладів i приладів, що забезпечують безпеку. Якщо внаслідок зазначеного впливу електричного струму сталася пожежа або вибух, то збиток, заподіяний в результаті знищення або пошкодження застрахованого майна, підлягає відшкодуванню за винятком вартості знищеного або пошкодженого електричного обладнання, що стало джерелом виникнення пожежі або вибуху.

4.2.8. Знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті пожежі, що виникла внаслідок протиправних дій третіх осіб або грубої необережності третіх осіб, якщо Договором страхування не передбачено ризик „Протиправні дії третіх осіб”.

4.2.9. Пошкодження вогнем не через пожежу, а внаслідок обробки застрахованого майна вогнем, теплом або шляхом іншого термічного впливу з метою їхньої переробки, наприклад: для сушення, варіння, прасування, копчення, гарячої обробки або плавлення металів і т.д.

4.2.10. Виникнення вогню через тління, підземний вогонь.

4.2.11. Порушення Страхувальником вимог Закону України „Про пожежну безпеку” щодо забезпечення пожежної безпеки.

4.2.12. Відсутності у Страхувальника засобів пожежегасіння, якщо їх наявність є обов’язковою відповідно до нормативно-правових актів, технічних умов, інструкцій тощо, якщо інше прямо не обумовлено Договором страхування.


4.2.13. Відсутності у Страхувальника громовідводу, якщо їх наявність є обов’язковою відповідно до нормативно-правових актів, технічних умов, інструкцій тощо, якщо інше прямо не обумовлено Договором страхування.

4.3. При страхуванні від осідання ґрунту, зсуву страховим випадком не визнається зсув, осідання або інший рух ґрунту, якщо вони викликані проведенням підривних робіт, будь-якого виду земляних робіт, в т.ч. виїмкою ґрунту з котлованів або кар'єрів, засипанням порожнин або проведенням земленасипних робіт, а також видобутком або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин.

4.4. При страхуванні від обвалу, каменепаду, сходу лавин страховим випадком не визнається знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок будь-яких робіт із розбирання, зносу або руйнування, ерозії берегової лінії (морської, річкової, озерної).

4.5. При страхуванні від сильного дощу, зливи, сильного снігопаду страховим випадком не визнається знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок впливу дощової води, снігу або бруду в результаті їх проникнення через незакриті вікна або інші отвори (в т.ч. протікання даху чи покрівлі), якщо ці отвори не виникли внаслідок дії дощу або снігу.

4.6. При страхуванні від землетрусу страховим випадком не визнається знищення або пошкодження застрахованого майна, якщо при будівництві будівель та споруд не було враховано рівень сейсмічності місця їх знаходження або порушено вимоги ДБН (Державних будівельних норм).

4.7. Не визнається страховим випадком ушкодження застрахованого майна водою, якщо воно не викликане безпосередньо одним з перерахованих у цих Правилах ризиків, наприклад, ушкодження майна поталою, дощовою, водопровідною водою, через протікання даху і т.д.

4.8. При страхуванні від впливу рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем внаслідок їх пошкодження, в тому числі із сусідніх приміщень, страховим випадком не визнається знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок:


4.8.1. Затоплення, викликаного засміченням каналізаційних (внутрішніх і зовнішніх) систем, що належать Страхувальнику (Вигодонабувачу).

4.8.2 Утворення цвілі, грибків, впливу водяної пари, конденсату, відпрівання, утворення корозії, окислювання, гниття, викликаного природними властивостями експлуатації систем, а також пошкодження шкідниками та інших природних властивостей.

4.8.3. Пошкодження водопровідної, каналізаційної або опалювальної системи в результаті затоплення, підвищення ґрунтових вод, дощу, злив, повені.

4.8.4. Зберігання майна на складі в підвальних приміщеннях на відстані менше 12 см від рівня підлоги;

4.8.5. Термічного розширення (тиску) вологи (пари) від їх нагріву (охолодження), якщо гідравлічні системи не мають запобіжних клапанів та інших необхідних засобів ізоляції.

4.8.6. Затоплення, залиття водою в результаті умисного чи необережного застосування фізичної сили людини, яка призвела до витоку води.

4.8.7. Затоплення, залиття водою в процесі чищення чи миття приміщення або обладнання.

4.8.8. Затоплення, залиття водою із відкритих систем водяного зрошення.

4.8.9. Затоплення, залиття водою із автоматичних систем пожежегасіння, які не відповідали встановленим технічним вимогам.

4.8.10. Ремонту системи пожежегасіння.

4.8.11. Перевірки водопровідних, каналізаційних або опалювальних систем шляхом підвищення тиску.

4.8.12. Ремонтних, монтажних чи демонтажних робіт водопровідних, каналізаційних і опалювальних систем.

4.8.13. Користування Страхувальником водопровідними, каналізаційними, опалювальними або протипожежними системами, які змонтовані з труб, обладнання, матеріалів, які не відповідають вимогам державних стандартів, технічних умов та вимог ДБН.

4.8.14. Проведення ремонту водопровідних, каналізаційних і опалювальних систем особами або організаціями, які не уповноважені на проведення таких робіт.


4.8.15. Порушення умов експлуатації водопровідних, каналізаційних, опалювальних чи протипожежних систем.

4.8.16. Порушення умов технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, опалювальних чи протипожежних систем.

4.9. При страхуванні від протиправних дій третіх осіб страховим випадком не визнається втрата, знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок:

4.9.1. Викрадення особою, якій було доручено зберігання (охорона) цього майна.

4.9.2. Неправомірних дій третіх осіб, які кваліфікуються як шахрайство та/або заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.

4.9.3. Відсутності спеціальних засобів охорони застрахованого приміщення (приміщення, в якому знаходилося застраховане майно), якщо це прямо передбачено Договором страхування.

4.9.4. Порушення вимог правил охорони застрахованого приміщення (приміщення, в якому знаходилося застраховане майно), встановлених внутрішніми документами Страхувальника (Вигодонабувача).

4.9.5. Крадіжки, що не поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, якщо інше не передбачено Договором страхування.

4.10. При страхуванні від бою скла страховим випадком не визнається заподіяння збитків внаслідок:

4.10.1. Проведення будівельних робіт, монтажу чи демонтажу скла чи деталей зі скла з місць їх постійного кріплення.

4.10.2. Пошкодження поверхонь скла чи деталей зі скла (подряпини).

4.10.3. Випадкового або навмисного пофарбування скла.

4.10.4. Пошкодження скла в будівлях, що пустують більше ніж 60 календарних днів, якщо це не обумовлено способом користування застрахованим майном.

4.11. Якщо однією з причин ушкодження або руйнування застрахованих будівель чи споруд, а також майна, що знаходиться в них, є їхня (будівель чи споруд) старість, часткове руйнування або ушкодження внаслідок тривалої експлуатації, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в тій мірі, у якій старість застрахованих будівель чи споруд вплинула на розмір заподіяного збитку.


4.12. При страхуванні від прийняття законодавчих актів, які суттєво погіршують для Страхувальника умови володіння, користування та розпорядження майном, не визнається страховим випадком заподіяння збитків внаслідок введення в країні надзвичайного стану.

4.13. Договором страхування можуть передбачатися інші виключення із страхових випадків та обмеження страхування, або може бути передбачено не застосування одного чи декількох виключень та обмежень, наведених в п. 4.1. – 4.12. цих Правил.


5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

5.1. Договір страхування укладається, як правило, строком на один рік, якщо інше не передбачено Договором страхування.

5.2. Договір страхування набуває чинності з моменту сплати Страхувальником страхового платежу (або його частини), якщо інше не обумовлено Договором страхування.

5.3. У випадку несплати чергової частини страхового платежу (при сплаті страхового платежу частинами) у встановлений Договором страхування термін дія Договору страхування припиняється, якщо це передбачено Договором страхування.

5.4. Страховий захист діє з моменту початку дії Договору страхування і припиняється з дня, наступного за днем закінчення (припинення) Договору страхування, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування.

5.5. Майно вважається застрахованим на території місцезнаходження майна, зазначеній у Договорі страхування (місце страхування). Якщо інше не передбачено Договором страхування, місцем страхування нерухомого майна є його фактичне місцезнаходження, а місцем страхування рухомого майна є фактичне місцезнаходження будівлі, складу, приміщення чи земельної ділянки, де зберігається застраховане майно. Це застереження не розповсюджується на майно, яке зазнало пошкоджень під час евакуації з місця страхової події з метою його врятування.

5.6. За умовами Договору страхування Страховик може взяти під страховий захист майно незалежно від місця його знаходження, в тому числі і на період перевезення.6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА.

6.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

6.2. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, по групі страхових випадків, по Договору страхування у цілому, а також окремо по кожному застрахованому об'єкту або сукупності об'єктів, перелічених у Договорі страхування.

6.3. Страхова сума встановлюється за згодою сторін Договору страхування в розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості), якщо інше не обумовлено Договором страхування. Такою вартістю вважається дійсна вартість майна в місці його перебування на момент (у день) укладення Договору страхування.

6.4. Дійсна вартість визначається, якщо інше не передбачено Договором страхування:

6.4.1. Для будівлі, споруди, приміщення (їх частини) (надалі по абзацу – будівлі) – вартість будівництва будівлі в даній місцевості, що за своїми характеристиками є цілком аналогічною вказаній, з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану будівлі, але не більше суми, необхідної для придбання цілком аналогічної будівлі в даній місцевості;

6.4.2. Для інженерного і виробничо-технологічного обладнання, інвентарю, технологічної оснастки, електронного обладнання – вартість придбання цілком аналогічного об’єкта, за цінами, що діють на момент укладання Договору страхування в даній місцевості, з урахуванням зносу;

6.4.3. Для об'єктів незавершеного будівництва – за фактично понесеними на момент укладення Договору страхування матеріальними і трудовими затратами, виходячи з затверджених цін, норм і розцінок для даного виду робіт і витрачених матеріалів, що діють на момент укладання Договору страхування в даній місцевості, з урахуванням технічного стану;

6.4.4. Для інженерних споруд – вартість будівництва споруди, що за своїми характеристиками є цілком аналогічною вказаній споруді, в даній місцевості з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану споруди;


6.4.5. Для товарно-матеріальних цінностей (товари, сировина, матеріали тощо) – вартість придбання або виготовлення ТМЦ, вигляду та якістю як застраховані, за цінами і тарифами, що діють в даній місцевості на момент укладання Договору страхування.

6.4.6. Для внутрішнього й зовнішнього оздоблення будівель (приміщень) – вартість ремонтно - відновлювальних робіт та матеріалів за цінами, що діють на момент укладання Договору страхування в даній місцевості;

6.4.7. Для особистого та іншого рухомого майна – вартість придбання об’єкта, цілком аналогічного застрахованому, з урахування зносу.

6.5. Майно може бути застраховано:

- у розмірі його дійсної вартості;

- на будь-яку суму в межах його дійсної вартості (але не менше 1/10 дійсної вартості).

6.6. Якщо страхова сума, що визначена в Договорі страхування, складає частку вартості застрахованого майна, страхове відшкодування розраховується і виплачується в тій самій частці від визначеної суми збитків по страховому випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.

6.7. За бажанням Страхувальника i згодою Страховика майно може бути застраховане по відновній (новій) вартості з відповідним збільшенням за згодою сторін страхового тарифу.

Відновна вартість – це вартість нового об’єкта, що є застрахованим, тобто вартість, яку необхідно витратити на придбання або виготовлення об’єкта, цілком аналогічного застрахованому у новому стані.

6.8. Якщо Договором страхування не передбачене інше, після здійснення виплати страхового відшкодування, страхова сума за Договором страхування зменшується на розмір виплаченого відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з дня настання страхового випадку. При відновленні або заміні пошкодженого майна Страхувальник має право за додатковий страховий платіж відновити попередні страхові суми.

6.9. Сума всіх виплачених страхових відшкодувань за Договором страхування не може перевищувати страхової суми, що визначена цим Договором страхування.


6.10. Договором страхування може бути передбачена франшиза, тобто частина збитків, заподіяних Страхувальнику, що не відшкодовується Страховиком, розмір якої встановлюється в Договорі страхування за згодою між Страхувальником і Страховиком.

6.11. Франшиза може встановлюватися як по кожному застрахованому об'єкту, так і по страхових ризиках.


7. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ.

7.1. Страховий платіж – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику згідно з Договором страхування. Розмір страхового платежу за Договором страхування визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф.

Страховий платіж сплачується одноразово або частинами, готівкою чи безготівковим перерахуванням на рахунок Страховика. Порядок сплати страхового платежу визначається у Договорі страхування.

7.2. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

7.3. Страхові тарифи визначаються в Договорі страхування за згодою сторін залежно від категорії майна, виду і ступеню ризику, характеру діяльності Страхувальника та умов Договору страхування. Базові страхові тарифи наведені в Додатках до цих Правил.

7.4. Якщо під час дії Договору страхування виникають обставини, що збільшують страховий ризик, Страховик має право висунути вимогу до Страхувальника про сплату додаткового страхового платежу. Відмова Страхувальника від сплати додаткового страхового платежу є підставою для дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страховика з приводу невиконання Страхувальником умов Договору страхування. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим, якщо додатковий страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.


8.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховикові письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір страхування. У разі ознайомлення Страховиком Страхувальника, із Правилами страхування, Страхувальник вказує про це в Заяві або в Договорі страхування. До заяви додається перелік (опис) майна, що підлягає страхуванню.

8.2. При укладанні Договору страхування Страхувальник надає Страховику:

8.2.1. Можливість оглянути майно, що підлягає страхуванню;

8.2.2. Усі необхідні дані про майно i несе відповідальність за їх достовірність;

8.2.3. Інформацію про усі договори страхування, укладені з іншими страховиками стосовно майна, що страхується.

8.3. При укладанні Договору страхування Страхувальник повинен сповістити Страховика про усі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення ступеня страхового ризику щодо майна, що страхується, а також письмово дати відповіді на усі поставлені йому Страховиком запитання з метою визначення ступеня страхового ризику у відношенні майна, що страхується.

8.4. Усі заяви, повідомлення й інші документи, що стосуються умов Договору страхування і намірів сторін, що уклали його, викладаються в письмовий формі.

8.5. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.

8.6. У разі втрати Страхувальником його примірника Договору страхування за заявою Страхувальника йому видається дублікат, а втрачений примірник вважається недійсним.


9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

9.1. Страхувальник має право:

9.1.1. Ознайомитися з цими Правилами;

9.1.2. Призначати Вигодонабувачів для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування;

9.1.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в строк, передбачені даними Правилами та Договором страхування;


9.1.4. У разі здійснення заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості застрахованого майна переукласти Договір страхування;

9.1.5. Збільшити за згодою Страховика в період дії Договору страхування розмір страхової суми, якщо майно було застраховано на неповну страхову вартість, шляхом внесення змін до Договору страхування із сплатою додаткового страхового платежу;

9.1.6. Ініціювати внесення змін до Договору страхування в порядку та у випадках, передбачених цими Правилами та Договором страхування;

9.1.7. Ініціювати дострокове припинення Договору страхування в порядку та у випадках, передбачених цими Правилами та Договором страхування;

9.1.8. Оскаржити у передбаченому чинним законодавством порядку відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового відшкодування.

9.1.9. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страхувальника.

9.2. Страхувальник зобов’язаний:

9.2.1. Своєчасно сплачувати страхові платежі у розмірі та порядку, визначеному Договором страхування;

9.2.2. При укладенні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, протягом 3-х днів письмово повідомляти Страховика про зміну ступеня страхового ризику і відомостей, повідомлених Страховику при укладенні Договору страхування, в тому числі про зміну умов володіння, користування чи розпорядження застрахованим майном, якщо це передбачено Договором страхування;

9.2.3. Повідомити Страховика про усі діючі на дату укладення Договору страхування договори страхування предмету Договору страхування, в триденний строк письмово повідомляти Страховика про укладення з іншими страховиками договорів страхування щодо предмету Договору страхування;

9.2.4. Надавати представникам Страховика можливість проведення огляду майна, що страхується, до укладання Договору страхування, у період його дії та після настання страхового випадку, якщо це передбачено Договором страхування;


9.2.5. Вживати всіх необхідних заходів безпеки при проведенні робіт, які безпосередньо стосуються застрахованого майна, дотримуватись вимог, правил, норм, технологій та інструкцій по зберіганню, використанню, експлуатації і обслуговуванню застрахованого майна, використовувати застраховане майно тільки за його прямим призначенням, виконувати обґрунтовані рекомендації компетентних органів і представників Страховика для запобігання можливих збитків і пошкоджень застрахованого майна, а також вимагати виконання цих умов особами, що користуються застрахованим майном, якщо це передбачено Договором страхування;

9.2.6. Забезпечити безперебійне функціонування всіх систем, пристроїв та засобів безпеки, що були наявні при укладанні Договору страхування;

9.2.7. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, діяти згідно вимог, встановлених цими Правилами та Договором страхування;

9.2.8. Невідкладно повідомляти Страховика про усі випадки одержання компенсації (в грошовій чи речовій формі) заподіяних страховою подією збитків, а також про виявлення таких обставин, які відповідно з цими Правилами, Договором страхування та чинним законодавством України цілком чи частково позбавляють Страхувальника (Вигодонабувача) права на страхове відшкодування, та повернути Страховику протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (якщо інший строк не передбачено Договором страхування) отримане страхове відшкодування чи його відповідну частину та відшкодувати витрати на проведення Страховиком усіх експертиз, пов'язаних з подіями, що мали ознаки страхового випадку;

9.2.9. Передати Страховику всі документи та докази і повідомити йому всі дані, необхідні для здійснення Страховиком права регресної вимоги до особи, винної у настанні страхового випадку та заподіянні збитків;

9.2.10. Умовами Договору страхування може бути передбачено також інші обов'язки Страхувальника.

9.3. Страховик має право:

9.3.1. Оглядати майно, яке приймається на страхування;


9.3.2. Перевіряти достовірність відомостей та інформації, наданої Страхувальником при укладенні Договору страхування;

9.3.3. Протягом строку дії Договору страхування перевіряти стан застрахованого майна, умови його збереження та експлуатації незалежно від того, змінилися ці умови чи ні, а також достовірність повідомлених йому Страхувальником відомостей про стан застрахованого майна та іншої поданої Страхувальником інформації;

9.3.4. В разі зміни ступеня страхового ризику протягом строку дії Договору страхування вимагати його переукладення або внесення до нього змін та сплати додаткового страхового платежу;

9.3.5. Надавати обов’язкові для виконання рекомендації для запобігання можливих збитків і пошкоджень застрахованого майна, вимагати їх виконання Страхувальником, Вигодонабувачем, особами, які проживають в застрахованому приміщенні (приміщенні, де знаходиться застраховане майно) та/або за згодою Страхувальника мають вільний доступ до застрахованого приміщення (приміщення, де знаходиться застраховане майно), якщо це передбачено Договором страхування;

9.3.6. Ініціювати внесення змін до Договору страхування в порядку та у випадках, передбачених цими Правилами та Договором страхування;

9.3.7. Ініціювати дострокове припинення Договору страхування в порядку та у випадках, передбачених цими Правилами та Договором страхування;

9.3.8. Оглядати пошкоджене застраховане майно та/або його залишки, не чекаючи повідомлення Страхувальника про страхову подію; Страхувальник (його працівники, представники, довірені особи) не вправі перешкоджати в цьому Страховику (його представнику), якщо це передбачено Договором страхування;

9.3.9. Приймати участь в рятуванні і збереженні застрахованого майна, залучати незалежних експертів та інших фахівців для оцінки розміру заподіяних Страхувальнику збитків та ведення справ по врегулюванню збитків, проводити експертні перевірки їх роботи, давати рекомендації по зменшенню збитків, виступати від імені Страхувальника в судових справах та вживати усіх інших необхідних заходів. Ці дії Страховика в жодному випадку не можуть розглядатися як згода виплатити страхове відшкодування;


9.3.10. Вимагати від Страхувальника інформацію, включаючи відомості, що складають його комерційну таємницю, необхідну для встановлення факту страхового випадку або розміру страхового відшкодування, що підлягає виплаті;

9.3.11. Самостійно з’ясовувати причини та обставини настання страхового випадку. У разі необхідності робити запити про відомості, що пов’язані із страховим випадком, до органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, банків, медичних закладів, інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку;

9.3.12. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цими Правилами, Договором страхування та чинним законодавством України;

9.3.13. Відстрочити прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цими Правилами, Договором страхування та чинним законодавством України;

9.3.14. Протягом строку позовної давності, визначеного законодавством України, вимагати повернення страхового відшкодування, якщо буде виявлено обставини, які відповідно з цими Правилами, Договором страхування та чинним законодавством України цілком чи частково позбавляють Страхувальника (Вигодонабувача) права на страхове відшкодування;

9.3.15. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страховика.

9.4. Страховик зобов’язаний:

9.4.1. Ознайомити Страхувальника з цими Правилами;

9.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику;

9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у строк та на умовах, визначених Договором страхування, у разі прийняття рішення про відмову виплатити страхове відшкодування своєчасно повідомити про це Страхувальника та Вигодонабувача у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови;


9.4.4. Відшкодувати розумні та обґрунтовані витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування;

9.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування;

9.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище крім випадків передбачених законодавством України;

9.4.7. Умовами Договору страхування може бути передбачено також інші обов'язки Страховика.

9.5. Якщо це передбачено Договором страхування, Сторони зобов’язані вчасно інформувати одна одну про зміну адреси, банківських реквізитів, про інші зміни, що можуть впливати на виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором страхування. Всі повідомлення, передбачені цими Правилами і Договором страхування, здійснюються сторонами в письмовій формі або іншим способом, що дозволяє об’єктивно зафіксувати та/або підтвердити факт одержання повідомлення.


10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.

10.1. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний (якщо інше не передбачено Договором страхування):

10.1.1. Вживати всіх можливих заходів для врятування застрахованого майна, запобігання та зменшення збитків, завданих страховою подією, усунення причин, що можуть призвести до додаткових збитків або їх збільшення, забезпечити охорону пошкодженого майна та/або його залишків, виконувати всі інструкції та рекомендації Страховика.

10.1.2. Негайно повідомити про настання страхової події органам, до компетенції яких відноситься ліквідація наслідків страхових подій, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних роз’яснень з питань, які стосуються страхової події (органи внутрішніх справ, пожежної охорони, МНС, метеорологічна чи сейсмологічна служби, Торгівельно-промислова палата і т.п.) (надалі – компетентні органи). У випадку відсутності органів, до компетенції яких входить встановлення факту і причин страхової події, Страховик вправі зажадати від Страхувальника проведення незалежної експертизи для встановлення причин настання страхової події.


10.1.3. В день, коли йому стало відомо про настання страхової події (якщо інше не передбачене Договором страхування), повідомити Страховика про настання страхової події, з наступною письмовою заявою. При усному повідомленні Страховика або при повідомленні за телефоном, зафіксувати номер запису в журналі реєстрації заяв про страховий випадок, повідомлений Заявнику представником Страховика.

10.1.4. Протягом двох робочих днів після настання страхової події підтвердити повідомлення шляхом подачі письмової заяви на виплату страхового відшкодування.

10.1.5. Зберегти до прибуття уповноваженого представника Страховика та пред'явити пошкоджене застраховане майно та/або залишки від нього в тому вигляді, в якому воно залишилося після настання події, що має ознаки страхового випадку. Зміна картини події (обстановки щодо розташування застрахованого майна) допускається тільки в тому випадку, якщо це диктується письмовими вказівками відповідних компетентних органів, міркуваннями безпеки, зменшенням розміру збитку, усуненням причин, що можуть призвести до додаткових збитків або їх збільшення, але в будь-якому випадку з обов’язковим фіксуванням (кіно- фото- відеозйомка, схема) місця події. В цьому випадку Страхувальник зобов’язаний надати Страховику детальний опис місця події, завірений уповноваженою особою відповідного компетентного органу, який дав вказівку про зміну картини події та/або матеріали кіно- фото- відеозйомки. При відсутності таких опису та/або матеріалів Страховик має право на свій розсуд визначати, які із заподіяних Страхувальнику збитків він вважає документально підтвердженими.

10.1.6. Забезпечити представнику Страховика та/або незалежному експерту, залученому Страховиком, можливість огляду місця страхової події, пошкодженого майна та/або його залишків, а також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для встановлення причин і визначення розміру збитку. Зазначені дії Страховика не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплачувати страхове відшкодування у зв'язку із настанням страхової події.


10.1.7. У випадку повного знищення застрахованого майна чи його частини надати Страховику опис знищеного майна. Опис складається із зазначенням вартості знищеного майна. Витрати на складання опису несе Страхувальник (Вигодонабувач).

10.1.8. Надати Страховику за його вимогою документи, що підтверджують факт перебування застрахованого майна в місці страхової події в момент її настання.

10.1.9. Договором страхування може бути передбачено інший порядок дій Страхувальника у разі настання страхової події, що не суперечать чинному законодавству України.


11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ.

11.1. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:

11.1.1. Заява Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування за формою, визначеною Страховиком;

11.1.2. Договір страхування (страховий поліс, страхове свідоцтво);

11.1.3. Підписаний Страхувальником (Вигодонабувачем) список (опис) пошкодженого, знищеного та втраченого застрахованого майна (якщо Договір страхування укладений за принципом пропорційної відповідальності, Страховик може вимагати також перелік всього майна, що було в наявності безпосередньо перед настанням страхової події). Список (опис) складається із зазначенням вартості пошкодженого, знищеного та втраченого застрахованого майна на день настання страхової події;

11.1.4. Підписаний Страхувальником (Вигодонабувачем) список (опис) наявних непошкоджених залишків та залишків застрахованого майна, придатних для подальшого використання із зазначенням їх вартості;

11.1.5. Довідки (інші документи) компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку і його причини;

11.1.6. Копія рішення (вироку) суду, яке стосується даного страхового випадку (за наявності);

11.1.7. Висновок незалежної експертизи про розмір заподіяних страховим випадком збитків, якщо така проводилась з ініціативи Страхувальника;


11.1.8. За страховим ризиком „Протиправні дії третіх осіб” – постанова органу досудового слідства про притягнення як обвинуваченого або постанова органу досудового слідства про зупинення досудового слідства, коли не встановлено особу, що вчинила злочин, або вирок суду.

11.1.9. Документи, що підтверджують право володіння, користування або розпорядження застрахованим майном;

11.1.10. Документи від осіб, уповноважених на здійснення ремонтних (відновлювальних) робіт (наряд–замовлення, калькуляції, рахунки), із зазначенням переліку ремонтних (відновлювальних) робіт, їх вартості, вартості деталей, що підлягають заміні;

11.1.11. Письмова згода Вигодонабувача на виплату страхового відшкодування Страхувальнику;

11.1.12. Інші документи за обґрунтованою вимогою Страховика, які необхідні для встановлення факту, причин та наслідків страхового випадку.

11.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші документи або відомості, які необхідні для з’ясування обставин настання страхового випадку та визначення розміру збитку та на підставі яких виплачується страхове відшкодування.

11.3. Перелік документів, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір збитку, залежить від страхового ризику (ризиків) та обставин події. Окрім перелічених вище документів Страховик має право вимагати від Страхувальника інші документи відносно причин та обставин страхової події, якщо відсутність цих документів у Страховика робить для нього неможливим (або вкрай важким) визначення факту настання страхової події чи розміру завданих збитків.

11.4. Документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, повинні бути поданні Страхувальником (Вигодонабувачем) протягом 90 календарних днів з дня настання страхового випадку.


12. ПОРЯДОК, СТРОКИ І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.

12.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування і Страхового акту. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою.


12.2. Страхове відшкодування сплачується тільки після того, як повністю будуть встановлені причини настання страхового випадку і розмір заподіяних ним збитків та прийнято рішення про виплату страхового відшкодування.

12.3. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків з урахуванням конкретних умов Договору страхування.

12.4. Сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав Страхувальник (якщо інше не передбачено Договором страхування). Прямий збиток – кількісне зменшення застрахованого майна (загибель, пошкодження, втрата) або зниження його вартості (тобто його знецінення) при збереженні матеріально-майнової форми, що сталося внаслідок страхового випадку. В суму прямого збитку можуть включатися також витрати, зроблені Страхувальником для зменшення збитку, рятування майна та доведення його до належного стану після страхового випадку.

12.5. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено Договором страхування. Договором страхування може бути передбачено, що до суми збитків включаються витрати на переміщення застрахованого майна в безпечне місце та очищення приміщення або території від сміття та залишків зруйнованого застрахованого майна, але не більше 5% від страхової суми.

12.6. Розмір збитків визначається Страховиком або уповноваженою ним особою. Кожна із сторін має право на проведення незалежної експертизи. Незалежна експертиза проводиться за рахунок сторони, яка вимагала її проведення. Якщо за результатами незалежної експертизи подію не визнано страховим випадком, витрати на її проведення несе Страхувальник.

12.7. Розмір збитків визначається:

12.7.1. При повній загибелі застрахованого майна – в розмірі його дійсної на момент укладення Договору страхування (або відновної – в залежності від умов Договору страхування) вартості з відрахуванням вартості непошкоджених залишків та залишків, придатних для подальшого використання. Повна загибель застрахованого майна має місце, якщо витрати на його відновлення дорівнюють або перевищують його вартість;


12.7.2. При пошкодженні майна – в розмірі витрат на його відновлення.

Витрати на відновлення включають:


 • витрати на матеріали, деталі і запасні частини для ремонту;

 • витрати на доставку матеріалів до місця ремонту й інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, в якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку;

 • витрати на оплату ремонтних робіт.

Тільки у випадку, якщо це передбачено в Договорі страхування, підлягають відшкодуванню:

 • додаткові витрати на оплату термінових робіт, ремонтних робіт, якщо вони провадяться у вихідні або святкові дні, у нічний або у понаднормовий час;

 • додаткові витрати на оплату термінової доставки;

 • додаткові витрати на оплату авіаперевезень.

До відновних витрат не відносяться:

 • додаткові витрати, викликані конструктивними змінами або підвищенням якості застрахованого майна;

 • витрати, викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом або відновленням;

 • витрати, що не враховувалися при визначенні страхової суми і не були включені в неї при укладанні Договору страхування;

 • витрати по профілактичному ремонту та обслуговуванню устаткування, а також інші витрати, зроблені незалежно від страхового випадку інші витрати, що перевищують межу необхідних.

12.8. Розмір заподіяного збитку, в залежності від умов Договору страхування, розраховується з урахуванням або без урахування зносу застрахованого майна.

12.9. Сума страхового відшкодування за кожний пошкоджений (знищений, втрачений) об’єкт застрахованого майна не може перевищувати страхової суми, встановленої для такого об’єкту Договором страхування, загальна сума страхових виплат за Договором страхування не може перевищувати розміру загальної страхової суми за Договором страхування

12.10. Якщо майно прийнято на страхування в певній частці від його повної вартості, страхове відшкодування виплачується в тій пропорції, в який страхова сума співвідноситься із дійсною вартістю. Договором страхування може бути передбачений порядок визначення суми страхового відшкодування без застосування співвідношення дійсної вартості застрахованого майна та його страхової суми.


12.11. Страхувальник (Вигодонабувач, власник майна) не вправі без згоди Страховика відмовлятися від застрахованого майна, що залишилось після настання страхового випадку, хоча б і пошкодженого. Залишкова вартість цього майна підлягає вирахуванню із загальної суми страхового відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування.

12.12. Якщо на день страхового випадку страховий платіж був сплачений не повністю (у разі сплати її частинами), Страховик визначає розмір страхового відшкодування за вирахуванням несплаченої частини страхового платежу, пропорційно до сплаченої частини страхового платежу або на інших умовах, передбачених Договором страхування.

12.13. Сума страхового відшкодування, належного до сплати, зменшується на суму компенсації (в грошовій чи речовій формі), одержаної Страхувальником від третіх осіб (в т.ч. від осіб, винних в настанні страхового випадку). Якщо після сплати Страховиком страхового відшкодування Страхувальник отримає компенсацію (в грошовій чи речовій формі) збитків, заподіяних страховим випадком, від третіх осіб (в т.ч. від осіб, винних в настанні страхового випадку), Страхувальник зобов’язаний повернути відповідну суму страхового відшкодування протягом 15 робочих днів з дня отримання відшкодування (компенсації).

12.14. Якщо на момент настання страхового випадку стосовно предмету Договору страхування діяли інші договори добровільного страхування того ж предмету Договору страхування і того ж ризику, страховий випадок за яким настав, Страховик виплачує страхове відшкодування пропорційно його відповідальності в загальній відповідальності всіх страховиків за таким страховим випадком. При цьому загальна сума страхового відшкодування, виплачена усіма страховиками Страхувальнику, не може перевищувати розміру прямого дійсного збитку, заподіяного Страхувальнику

12.15. При розрахунку розміру страхового відшкодування застосовується франшиза, якщо вона передбачена Договором страхування.

12.16. Страховик зобов’язаний скласти страховий акт або прийняти рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування (його частини) в строк не більше 30 (тридцяти) робочих днів (якщо інший строк не передбачено Договором страхування) від дати отримання від Страхувальника всіх необхідних документів, передбачених цими Правилами та Договором страхування, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір збитків, та отримання висновку незалежної експертизи, якщо така проводилася з ініціативи Страховика.

12.17. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомляє про це Страхувальника та Вигодонабувача з обґрунтуванням причин відмови. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено у судовому порядку.

12.18. Страхове відшкодування виплачується Вигодонабувачу (Страхувальнику за згодою Вигодонабувача) протягом 30 (тридцяти) робочих днів (якщо інший строк не передбачено Договором страхування) з дати складання страхового акту.

12.19. Страхове відшкодування може бути виплачене шляхом:


 • виплати готівкою з каси Страховика,

 • перерахування на рахунок банку для отримання суми готівкою з каси банку,

 • перерахування на банківський рахунок Страхувальника (Вигодонабувача);

 • оплати рахунків осіб, уповноважених на здійснення ремонтних (відновлювальних) робіт, за відновлювальний ремонт застрахованого майна та на купівлю деталей (матеріалів, вузлів, агрегатів), що підлягають заміні.

12.20. Якщо Страхувальник (або Вигодонабувач) не є власником застрахованого майна, для отримання страхового відшкодування він повинен документально довести Страховику право на його отримання.

12.21. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування у наступних випадках:

12.21.1. Якщо у нього є сумніви в повноваженнях Страхувальника (Вигодонабувача) на одержання страхового відшкодування (Страхувальник (Вигодонабувач) не має страхового інтересу щодо предмету Договору страхування чи втратив такий під час дії Договору страхування, про що не було повідомлено Страховику; Страхувальника (Вигодонабувача) обмежено чи позбавлено дієздатності під час дії Договору страхування та не надані відповідні документи для встановлення опікуна чи піклувальника) – до тих пір, доки не будуть одержані необхідні докази, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів з дня отримання заяви Страхувальника (Вигодонабувача);

12.21.2. Якщо з приводу події, що має ознаки страхового випадку, уповноваженими органами дізнання або попереднього слідства порушено кримінальну справу або ведеться судовий розгляд – до закінчення розслідування або винесення судового рішення по такій справі і його вступу в законну силу, але не більше, ніж на 12 місяців.

12.22. До Страховика, який сплатив страхове відшкодування, переходить у межах виплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за настання страхового випадку та заподіяння збитків.


13. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.

13.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у наступних випадках, якщо це передбачено Договором страхування:

13.1.1. Вчинення Страхувальником (його працівником, представником, довіреною особою), Вигодонабувачем (його працівником, представником, довіреною особою), особою, яка проживає в застрахованому приміщенні (приміщенні, де знаходиться застраховане майно) та/або за згодою Страхувальника має вільний доступ до застрахованого приміщення (приміщення, де знаходиться застраховане майно) умисного злочину, який призвів до настання страхового випадку;

13.1.2. Навмисних дій (бездіяльності) Страхувальника (його працівника, представника, довіреної особи), Вигодонабувача (його працівника, представника, довіреної особи), особи, яка проживає в застрахованому приміщенні (приміщенні, де знаходиться застраховане майно) та/або за згодою Страхувальника має вільний доступ до застрахованого приміщення (приміщення, де знаходиться застраховане майно), спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій здійснюється відповідно до чинного законодавства України;


13.1.3. Несвоєчасного повідомлення Страхувальником (Вигодонабувачем) про настання події, що має ознаки страхового випадку, без поважних на це причин;

13.1.4. Невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх обов'язків за Договором страхування;

13.1.5. Ненадання Страхувальником витребуваних Страховиком документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір заподіяних збитків, неподання Страхувальником документів, які необхідні для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування, подання документів, оформлених з порушенням дійсних норм (підписаних не уповноваженою особою, з відсутністю номеру, печатки чи дати, наявність виправлень та інше) чи подання документів, які містять недостовірну інформацію щодо строків, причин, обставин страхового випадку та розміру збитку;

13.1.6. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування;

13.1.7. Неповідомлення Страхувальником у визначений Договором страхування строк про зміну ступеню страхового ризику та даних, повідомлених при укладенні Договору страхування;

13.1.8. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування заподіяних страховим випадком збитків від третіх осіб, в т.ч. винних у настанні страхового випадку та заподіянні збитків;

13.1.9. Створення Страхувальником (його працівником, представником, довіреною особою) та/або Вигодонабувачем (його працівником, представником, довіреною особою) перешкод Страховикові у визначенні причин, обставин, характеру та розміру збитків;

13.1.10. Невжиття Страхувальником всіх можливих заходів для врятування застрахованого майна, запобігання та зменшення збитків, завданих страховою подією, усунення причин, що можуть призвести до додаткових збитків або їх збільшення;

13.1.11. Невжиття Страхувальником всіх необхідних заходів безпеки при проведенні робіт, які безпосередньо стосуються застрахованого майна, недотримання вимог, правил, норм, технологій та інструкцій по зберіганню, використанню, експлуатації і обслуговуванню застрахованого майна, використання застрахованого майна не за його прямим призначенням, невиконання обґрунтованих рекомендацій компетентних органів і представників Страховика для запобігання можливих збитків і пошкоджень застрахованого майна;


13.1.12. Факт страхового випадку не підтверджений компетентними органами;

13.2. Умовами Договору страхування може бути передбачено інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать цим Правилам та закону України, або незастосування окремих підстав, передбачених п.13.1 цих Правил.


14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

14.1. Внесення змін та доповнень до Договору страхування здійснюється за згодою Страхувальника та Страховика на підставі заяви однієї із сторін протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту одержання заяви другою стороною.

14.2. Якщо сторона не згодна із внесенням змін та доповнень до Договору страхування, протягом 5 (п'яти) робочих днів вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або про припинення його дії.

14.3. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:

14.3.1 Закінчення строку його дії;

14.3.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

14.3.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування терміни. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування;

14.3.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

14.3.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

14.3.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;

14.3.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.

14.4. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

14.5. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.

14.6. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.

14.7. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

14.8. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.

14.9. При достроковому припиненні дії Договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі було здійснено в безготівковій формі.


15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.


15.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цими Особливими умовами та Договором страхування сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

15.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування після прийняття рішення про його виплату Страховик сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості, за кожен день прострочення. Загальна сума пені не може перевищувати 5 (п’яти) відсотків від суми простроченої заборгованості.


15.3. Будь-які спори, які виникають між Страховиком, Страхувальником та Вигодонабувачем за Договором страхування, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

15.4. У разі неможливості досягнення згоди у процесі переговорів спір підлягає врегулюванню згідно з чинним законодавством України.

15.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове а6о повне невиконання зобов'язань за Договором страхування, якщо вказане невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які перебували поза волею і контролем сторін (форс–мажорні обставини).

15.6. Форс-мажорними обставинами вважаються війна, військове вторгнення, військові дії (з оголошенням війни або без), бунт, повстання, революції, громадські безпорядки, введення військового стану, блокада, ембарго, валютні обмеження, інші дії або акти органів державної влади, що унеможливлюють виконання договірних зобов'язань, інші незалежні від волевиявлення сторін події.

15.7. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом 2 днів з моменту їх виникнення повідомити іншу сторону про дію форс-мажорних обставин.

15.8. Сторона, яка своєчасно не поінформувала іншу сторону про настання форс-мажорних обставин, не вправі посилатись на наявність таких обставин, як на підставу невиконання власних зобов'язань, якщо тільки саме неповідомлення, в свою чергу, не було наслідком обставин непереборної сили.

15.9. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцезнаходженням сторони, яка посилається на такі обставини.

15.10. В разі наявності обставин непереборної сили строки виконання сторонами зобов'язань за Договором страхування продовжуються на строк існування обставин форс-мажору..


Додаток №1

до Правил добровільного страхування майна від 26.11.2007р.

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ЗІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА


ЮРИДИЧНИХ ОСІБ


Таблиця 1

 

Вогонь

Стихійні явища

Вплив рідини з водопровідних, каналізаційних і опалювальних систем

Падіння літальних апаратів, їх частин, уламків, космічних тіл предметів на застраховане майно.

Протиправні дії третіх осіб

Будівлі, споруди

0,3

0,3

0,1

0,05

0,5

Внутрішнє оздоблення

0,35

0,2

0,3

0,08

0,55

Виробниче (торгове) обладнання

0,3

0,1

0,1

0,03

0,45

Електронне обладнання

0,5

0,2

0,3

0,03


0,75

Меблі, інвентар

0,45

0,15

0,12

0,035

0,75

Товари на складі

0,3

0,1

0,3

0,05

0,65

Товари в торговому залі

0,35

0,12

0,1

0,03

0,85

Скло, вітрини

0,3

0,22

0,1

0,05

0,65

Інше майно

0,5

0,25

0,25

0,08

1,0

Із розрахунку терміну страхування 1 (один) календарний рік.


ГАЛУЗЕВІ КОЕФІЦІЄНТИ

Таблиця 2

НАЗВА ГАЛУЗІ


Коригуючи коефіцієнт

Нафто- та нафтохімічна, хімічна

1,36

Металургія

1,32

Машинобудування

1,3

Транспорт та зв’язок

1,28

Будівництво

1,25

Харчова та легка

0,9

Торгівля

0,75

Інші галузі

1У разі укладення договору страхування на строк менший, ніж один рік, страховий тариф, визначається відповідно таблиці 3, якщо інше не обумовлено договором страхування.


Таблиця 3.

Строк дії договору

% від річного тарифу

1 рік

100%

11 місяців

91%

10 місяців

90%

9 місяців

83%

8 місяців


66%

7 місяців

56%

6 місяців

50%

5 місяців

41%

4 місяця

33%

3 місяця

28%

2 місяця

23%

1 місяць

15%


У разі укладання договору страхування терміном більше одного року платежі обчислюються за кожний місяць у розмірі 1/12 річної ставки.

Страховий платіж за неповний місяць сплачується, як за повний.следующая страница >>