litceysel.ru
добавить свой файл
1
Бухгалтерський облік і статистика


1. Зміст та тематика самостійної роботи студентів :


 1. Зміст та завдання бухгалтерського обліку.

 2. Види обліку. Особливості бухгалтерського обліку та вимоги, які ставляться до нього.

 3. Предмет бухгалтерського обліку.

 4. Елементи методу бухгалтерського обліку.

 5. Класифікація господарських активів.

 6. Джерела утворення господарських активів.

 7. Бухгалтерський баланс.

 8. Бухгалтерські рахунки, їх класифікація та побудова.

 9. Облік касових операцій.

 10. Облік операцій по розрахунковому рахунку.

 11. Основні форми безготівкових розрахунків.

 12. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 13. Облік розрахунків за виданими авансами.

 14. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 15. Облік розрахунків за претензіями.

 16. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

 17. Облік розрахунків з різними дебіторами.

 18. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками.

 19. Облік розрахунків за податками й платежами.

 20. Облік розрахунків за страхуванням.

 21. Облік розрахунків з учасниками.

 22. Облік кредитів банків.

 23. Оплата праці: форми і види.

 24. Первинний облік праці та її оплати.

 25. Облік розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності.

 26. Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток.

 27. Утримання із заробітної плати.

 28. Облік виробничих запасів.

 29. Облік урожаю зернових культур.

 30. Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур.

 31. Облік кормів.
 32. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.


 33. Економічний зміст основних засобів та їх класифікація.

 34. Оцінка основних засобів.

 35. Облік переоцінки основних засобів.

 36. Облік надходження основних засобів.

 37. Облік амортизації (зносу) основних засобів.

 38. Облік нематеріальних активів.

 39. Облік капітальних інвестицій.

 40. Економічний зміст оплати праці, форми та види.

 41. Документальне оформлення праці та її оплати.

 42. Облік розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 43. Облік розрахунків додаткових і щорічних відпусток.

 44. Облік власного капіталу.

 45. Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів.

 46. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація.

 47. Облік допоміжних виробництв, утримання та експлуатація машин та обладнання.

 48. Облік витрат і виконання робіт машинно-тракторного парку.

 49. Облік витрат на організацію виробництва і управління.

 50. Облік витрат майбутніх періодів.

 51. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 52. Облік витрат за елементами.

 53. Визначення собівартості продукції зернових культур.

 54. Визначення собівартості кукурудзи.

 55. Визначення собівартості технічних культур.

 56. Визначення собівартості картоплі, овочів, баштанних, грибів.

 57. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності.

 58. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах.

 59. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

 60. Фінансова звітність.


А)Мета та завдання вивчення дисципліни :

Мета вивчення курсу – дати майбутньому фахівцю теоретичні знання та практичні навички з організації бухгалтерського обліку та статистики.Б) Вимоги до знань та вмінь :

Знати : організацію обліку у виробничих підрозділах та підприємствах, систему економічних показників стану і розвитку сільського господарства основні принципи ведення бухгалтерського обліку, питання методології, організації інвентаризації об’єктів обліку, методику оцінки господарських об’єктів, відображення інформації в обліку і звітності ; предмет і метод статистики, питання статистики рослинництва.

Вміти : самостійно здійснювати облік, аналізувати стан і розвиток підприємств та галузі сільського господарства;володіти методами обліку, узагальнення та аналізу масових статистичних даних провести статистичне спостереження, будувати статистичні таблиці; розраховувати абсолютні, відносні та середні величини, показники динаміки, щільності зв’язку; вміти аналізувати статистичні дані та формувати висновки.


В) Форми самостійної роботи :

Індивідуальні завдання :

1. Визначити трудовий індекс продуктивності праці (додаток 1).

2. Визначити вартісний індекс продуктивності праці (додаток 2).

3. Визначити індивідуальні, загальні індекси собівартості продукції (додаток 3).

4. Визначити індивідуальні, загальні індекси фізичного обсягу продукції (додаток 4).

5. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності зернових культур (додаток 5).

6. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності цукрових буряків (додаток 5).

7. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності картоплі (додаток 5).


8. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності овочів (додаток 5).

9. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності соняшника на зерно (додаток 5).

10. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору зернових культур (додаток 5).

11. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору цукрових буряків (додаток 5).

12. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору овочів (додаток 5).

13. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору насіння соняшника (додаток 5).

14. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору картоплі (додаток 5).

15. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по урожайності зернобобових (додаток 5).


16. Виявити взаємозалежність між урожайністю озимої пшениці (у) та витратами праці на 1 га посівної площі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

17. Виявити взаємозалежність між урожайністю озимої пшениці (у) та внесенням мінеральних добрив на 1 га ріллі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

18. Виявити взаємозалежність між урожайністю озимої пшениці (у) та якістю грунтів (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

19. Виявити взаємозалежність між урожайністю картоплі (у) та внесенням органічних добрив на 1 га (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

20. Виявити взаємозалежність між урожайністю картоплі (у) та внесенням мінеральних добрив на 1 га ріллі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

21. Виявити взаємозалежність між урожайністю картоплі (у) та якістю ґрунтів (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

22. Виявити взаємозалежність між урожайністю овочів (у) та внесенням мінеральних добрив на 1 га ріллі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

23. Виявити взаємозалежність між урожайністю овочів (у) та якістю ґрунтів (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

24. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).


25. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

26. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

27. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

28. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

29. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

30. Представити "Звіт про підсумки сівби" (ф.4) за останній рік.


Додаток 1

Д
ля розрахунку трудомісткості (кількість часу, витраченого на виробництво одиниці продукції) застосовують формулу:

де t – витрати часу на виробництво продукції (трудомісткість);

T – витрати часу на виробництво цієї продукції;

q – кількість виробленої продукції.

Індивідуальний індекс трудомісткості: it = t0 / t1

З
агальний трудовий індекс продуктивності праці:

де Σ t1 q1 – витрати часу на всю продукцію в звітному періоді;

Σt0 q1 – час, який би необхідно було б витратити для виробництва продукції звітного періоду при трудомісткості базисного періоду.

Всі розрахунки представити у вигляді таблиці.

ТаблицяДані для розрахунку трудового індексу продуктивності праці


Види продукції


Кількість продукції, ц

Прямі витрати праці, люд.- год.

Індивідуальний

індексна виробництво продукції

на 1 ц продукції

базисний період

звітний

період

базисний період

звітний

період

умовний

базисний

період

звітний

період

q0

q1

T0=t0q0

T1=t1q1

Tум=t0q1

t0

t1

it=t0/t1


Зернові

84360

60920


0,51

0,64
Цукрові буряки

117503

214372


0,47

0,38
Овочі

1704

3772


13,07

11,40
Картопля

987

342


7,47

17,50
Всього

x

xx

x

x

Додаток 2

Прямим показником продуктивності праці є кількість продукції, виробленої за одиницю часу:

де V – рівень продуктивності праці;

q – кількість виробленої продукції;

T – витрати часу на виробництво цієї продукції.

З
агальним показником рівня продуктивності праці є кількість продукції в грошовому виразі, виробленої за одиницю часу:

де p – порівняльні ціни;

q – кількість продукції;

T – витрати праці в люд.-год. або середньорічна чисельність працюючих.

В
артісний індекс продуктивності праці розраховують за формулою:

Дані для розрахунку вартісного індексу продуктивності праці оформити в таблиці.

Таблиця


Дані для розрахунку вартісного індексу продуктивності праці

Види продукції

Кількість продукції, ц

Прямі витрати праці, люд.- год.


Порівняльна ціна,

грн.

Вартість продукції,

тис. грн.

базисний період

звітний

період

на виробництво продукції

на 1 ц продукції

базисний період

звітний

період

базисний період

звітний

період

базисний період

звітний

період

q0

q1

T0=t0q0

T1=t1q1

t0

t1

р

q0p

q1p

Цукрові буряки

117503

214372

0,47

0,38

12,01Картопля

987

3427,47

17,50

47,50Всього

x

xx

x

x
Додаток 3

З
агальний індекс собівартості продукції розраховують за формулою:

де z1, z0 – собівартість 1 ц продукції у звітному та базисному періоді;

q1 – кількість виробленої продукції у звітному періоді.

Сума економії (перевитрат) в результаті зниження (росту) собівартості продукції:

Δ = Σz1q1 – Σz0q1

І

ндивідуальний індекс собівартості:

Розрахунки представити в таблиці.


Таблиця

Розрахункові дані для розрахунку індексу собівартості


Продукція

Вихідні дані

Розрахункові дані

Виробництво

продукції звітного

періоду, ц

Собівартість 1ц

продукції, грн.

Виробничі витрати,

грн.

базисний період

звітний

період

звітний

період

умовний

q1

z0

z1

z1q1

z0q1

Зернові

23698

38,54

40,18Цукрові буряки

47408


11,76

12,00Разом

х

х

хДодаток 4


Індивідуальний індекс фізичного обсягу обчислюють за формулою:

де q1, q0 – обсяг реалізації окремих видів продукції відповідно у звітному і базисному періодах.


Загальний індекс фізичного обсягу продукції:

де p0 – ціна одиниці продукції у базисному періоді (або порівняльна ціна).


Розрахунки представити в таблиці.


Таблиця

Вихідні дані для розрахунку індексу фізичного обсягу реалізованої продукції


Продукція


Обсяг реалізації, ц

Порівняльна ціна,

грн.

Індивіду-

альний

індекс

Вартість продукції,


грн.


базисний

період

звітний

період

базисний

період

умовний

період

q0

q1

p0

i=q1/q0

q0p0

q1p0

Пшениця

9695,1

9821,7

43,34


Ячмінь

2063,8

2010,5

37,52


Цукрові буряки

34099,0


36145,9


12,01

Картопля


3,1

3,5

47,50


Разом

х

х

х

х

Додаток 5

Основними показниками ряду динаміки є: абсолютний приріст (щорічний і базисний), коефіцієнт росту (щорічний і базисний), темп росту (щорічний і базисний), темп приросту (щорічний і базисний), значення 1% приросту.

Показники ряду динаміки визначають порівнянням рівнів ряду динаміки. При цьому рівень, який порівнюють, називають поточним, а рівень з яким порівнюють – базисним.

Абсолютний приріст А визначають як різницю між поточним yi і попереднім yі-1 або початковим y0 рівнями ряду динаміки.

Базисний абсолютний приріст дорівнює:

Аі=yі-y0, тобто А1=y1-y0; А2=y2-y0; А3=y3-y0 і т.д.

Ланцюговий (щорічний) абсолютний приріст дорівнює:

Аі=yі-yі-1, тобто А1=y1-y0; А2=y2-y1; А3=y3-y2 і т.д.


Коефіцієнт росту К – це відношення поточного рівня ряду динаміки y1 до попереднього yі-1 або початкового рівня y0.

Базисний коефіцієнт зростання дорівнює:

Кі=yі / y0, тобто і т.д.

Ланцюговий (щорічний) коефіцієнт зростання дорівнює:

Кі=yі / yі-1, тобто і т.д.

Темп росту – коефіцієнт росту помножений на 100. Темп приросту Т показує, на скільки процентів збільшився або зменшився поточний рівень ряду динаміки порівняно з базисним рівнем.

Темп приросту (зниження) можна визначити, віднімаючи від темпу росту, вираженого в процентах, 100%:

Тпр=(К*100)-100

Абсолютне значення 1% приросту – відношення щорічного приросту за певний період до щорічного темпу приросту за той самий період.

Зн 1% пр =

Всі розраховані показники ряду динаміки занесемо в таблицю.


Таблиця

Показники ряду динаміки


Роки

По­казник

Абсолютний

приріст

Коефіцієнт

росту


Темп

росту, %

Темп

приросту, %

Абсолютне значення 1 % приросту

базис ний

щоріч -ний

базисний

щорічний

ба­зис­ний

що­річ­ний

ба­зис- ний

щорічний

1998
1.000

1.000

100.0

100.0
19992000

200120022003

2004200520062007


Для узагальненої характеристики вихідних рівнів та розрахункових величин ряду динаміки слід визначити середні показники.

Середній рівень інтервального ряду з рівними інтервалами розраховують за формулою:


, де


n- загальне число рівнів ряду динаміки.

Середній абсолютний приріст розраховують за формулою:
Середній коефіцієнт зростання обчислюють за формулою:


,yn – кінцевий рівень ряду;

y0 – початковий рівень ряду;

n – число дат в періоді за який визначають коефіцієнт росту.


Додаток 6


Для визначення форми зв'язку між ознаками необхідно побудувати графік кореляційної залежності. Розміщення крапок на полі графіка покаже форму зв'язку між ознаками.

При прямолінійній залежності парний кореляційний зв'язок між ознаками визначають за рівнянням прямої:

, де

- теоретичні значення результативної ознаки;

y - результативна ознака;

x - факторна ознака;

a - початок відліку, або значення у при х, який дорівнює нулю;

b - коефіцієнт регресії рівняння зв'язку, який показує як змінюється результативна ознака в залежності від зміни на одиницю факторної ознаки.

Параметри а і b можна розв'язати використовуючи формули:


.


Обчислений коефіцієнт регресії b показує, що при збільшенні витрат праці на 1 га на 1 люд.-год. урожайність збільшується на ______.

Підставивши в рівняння знайдені параметри і фактичні значення факторної ознаки, дістанемо теоретичні рівні урожайності ().

Якщо , то параметри рівняння визначені правильно.

Таблиця

Вихідні та розрахункові дані для кореляційного аналізу


Шифр підприємства

Урожайність, ц/га

Розмір витрат праці на 1 га , люд.-год.

Квадрат результативної ознаки

Квадрат факторної ознаки

Добуток

Очікуване значення урожайності, ц/га

y


x

у2

х2

ух

ух

1

2

3

і т. д.Разом

Σy

Σx

Σу2

Σх2

Σух

Σух


Коефіцієнт кореляції визначається за формулою:


, де

r – коефіцієнт кореляції;

– середня величина факторної ознаки;

– середня величина результативної ознаки;

- середня величина з добутку ознак х та у;

σх – середнє квадратичне відхилення факторної ознаки;

σy – середнє квадратичне відхилення результативної ознаки.Додаток 7

Проаналізувати зміну валового збору по групі однорідних культур (зернових, овочевих, кормових). Умовно позначимо валовий збір сільськогосподарських культур (YS), урожайність (Y), площа (S).

Середню врожайність по групі культур визначимо за формулою:

у базисному періоді ; у звітному періоді ;

умовний період


Таблиця

Розрахунок даних для аналізу валового збору зернових культур

Культури

Вихідні дані

Розрахункові дані

Площа, га

Врожайність, ц/га

Валовий збір, ц

Базисний період

Звітний період

Базисний період

Звітний період

Базисний період

Звітний період

Умовний період

S0


S1

Y0

Y1

Y0S0

Y1S1

Y0S1

Озима пшениця


Кукурудза на зерно


Ячмінь


Всьогох

х


Розглянемо аналіз зміни валового збору зерна у звітному періоді порівняно з умовним, як ці зміни обумовлені зміною врожайності окремих культур, розміром та структурою посівних площ. Розрахуємо індекс валового збору та розкладемо його на складові індекси:Індекс валового збору:


Індекс середньої врожайності:


Індекс розміру посівних площ:


Індекс середньої врожайності можна розкласти на індекси:
;

Для вирішення завдання вихідні та розрахункові дані представити в таблиці.

Абсолютні зміни валового збору:за рахунок врожайності окремих культур:


за рахунок розширення посівних площ:

за рахунок змін в структурі посівів:

За проведеними розрахунками зробити висновки.Г) Тематичний план :

навчальної дисципліни

«Бухгалтерський облік і статистика»

для студентів денної форми навчання

спеціальності

Агрономія


№ п.п

Теми

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Бухгалтерський облік

1

Предмет та метод бухгалтерського обліку


2


2


5

2

Облік грошових коштів та розрахунків
5

3

Облік виробничих запасів. Облік сільськогосподарської продукції
10

4

Облік праці і її оплати5

5


Облік витрат та розрахунок собівартості продукції


2


2


5
Модуль 1

4

4

30

Статистика

1

Предмет і метод статистики

1

2

5

2

Зведення і групування статистичних даних


1


2


5

3

Середня величина та показники варіації


1

6

4

Ряди динаміки

1
6

5

Кореляційний аналіз. Індекси

1
6

6


Статистика рослинництва

1

2

6
Модуль 2

6

6

34
Всього

10

10

64