litceysel.ru
добавить свой файл
1
УПРАВЛЕНИЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

През 2005 г. бе приет Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г.). Законът урежда оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум.

Този закон се прилага за шума в околната среда, на който хората са изложени в урбанизираните територии, в парковете и градините или в други тихи зони в урбанизираните територии, в тихите зони извън урбанизираните територии или в районите в близост до детски и лечебни заведения, училища и научноизследователски организации. Той не се прилага за шума предизвикан от лицето, подложено на неговото въздействие; предизвикан от домашни дейности; предизвикан от съседи в жилищни сгради; на работните места; в транспортните средства; в зони на военни действия.

Законът влезе в сила на 01.01.2006 г. РИОСВ ще контролира промишлени обекти разположени в близост до населени места, жилищни квартали и зони със специални изисквания за защита от шум в двете области.


1. Извършени мероприятия по общини за намаляване на шумовите имисии


По данни на общините, през 2005 г. са извършени следните мероприятия за намаляване на шума в околната среда:


Община Велико Търново


 1. Озеленителни и залесителни мероприятия:

- по улиците “Любен Каравелов”и “Славянска”, в ЖК “К. Фичето” и ЖК “Бузлуджа”, ивицата по “Никола Габровски”, централна и стара градска част са засадени 90 бр. дървета ;

- засадени са 304 бр. декоративни храсти;

2. Ремонт пътни участъци:

- общата площ на новоасфалтираните участъци в град Велико Търново е 23 670 м2

Община Горна Оряховица

1.Озеленяване с широколистни и иглолистни видове:

- изготвен е проект за реконструкция на парк “Христо Ботев” на стойност 6 830 лв.;

- засадената дървесна и храстова растителност в парковете “Никола Петров” и “Пролет” е на стойност 1 674 лв.;

- реализиран е втори етап от екопътеката до природозащитна местност “Божур поляна” на стойност 10 000 лв.

2. Ремонт пътни участъци:

- реконструкция на улици: “Отец Паисий”, “Янко Боянов”, “Безименна”, “Юрий Гагарин”, “Борима”, “Гурко”, “Г. Бошнаков”, “П. Цвикев”, “П. Берон”, “Люлин”, “Македония”, “Въстаническа”, “Самуил”;

- ремонт на улици: “Хан Тервел”, “Хан Кубрат”, “Владая”, “Въча”, “Стоил войвода”, както и текущо поддържане на пътна настилка на главната улична мрежа в Горна Оряховица и кметствата


Община Павликени


 1. Озеленителни и залесителни мероприятия:

- засадени са 821 броя декоративни храсти и дървета;

- благоустрояване и подобряване на зелената система на централен градски парка “Отдих и култура”, изградени са 2 (две) нови алеи, ограничен е достъпа на автомобили в парковата зона.

 1. Ремонт на пътни участъци - ремонт на 4500 м2 асфалтова улична настилка.


Община Свищов

 1. Озеленителни и залесителни мероприятия - засадени са 250 броя декоративни храсти и дървета.

 2. Ремонт на пътни участъци - ремонт на 40 463.31 м2 асфалтова улична настилка.Община Лясковец

1.Озеленителни и залесителни мероприятия - обновено е озеленяването по бул. “Христо Ботев” и са закупени 25 бр. дръвчета - бреза

2.Ремонт на пътни участъци - ремонт на 2657 м2 улична настилка.

Община Елена
 1. Озеленителни и залесителни мероприятия - залесяване с дълготрайна широколистна растителност в границите на гр. Елена.


 2. Ремонт на пътни участъци:

- ремонт на асфалтова улична настилка в гр. Елена

- Ремонт на път IV – 53022 – Давери – Бойковци

- Ремонт на път IV – 53014 – “II – 53” – Руховци

- Ремонт на път IV – 53407 – Буйновци - Нашевци


Община Стражица

1.Озеленителни и залесителни мероприятия:

- в град Стражица са засадени 600 бр. дъб, липа, топола, бор

2. Ремонт на пътни участъци:

- в община Стражица са извършени ремонтни дейности с цел подобряване на пътната инфраструктура.

Община Полски Тръмбеш


1.Озеленителни и залесителни мероприятия:

- засадените широколистни дървета са следните видове: Топола - 1650 бр.; Червен американски дъб - 144 бр.; Шестил - 62 бр.; Чинар - 146 бр.; Явор обикновен - 46 бр.; Ясен - 200 бр.; Липа - 16 бр.; Бреза - 81 бр.; Кестен - 80 бр.

2. Ремонт на пътни участъци - обща площ на уличното платно – 1800 м2


Община Сухиндол

Озеленителни и залесителни мероприятия не са извършвани. На територията на Община Сухиндол е извършен ремонт на пътни участъци с обща площ от 2616 м2


Община Златарица

Озеленителни и залесителни мероприятия не са провеждани. В централната градска част е забранено изцяло движението на тежкотоварни автомобили и частично ограничено за леките (движението в едната посока).

Община Габрово

1.Озеленителни и залесителни мероприятия:

- засадени са декоративни храсти и дървета: 250 декоративни храсти; 30 бр. дървесни видове;

- в рамките на националната кампания “Седмица за опазване на околната среда” организирана от МОСВ са засадени 300 бр. смърч и 10 бр. липи на ерозирали райони на м. “Узана”

- възстановена е зелена площ от 5 дка. в кв. “Младост”, гр. Габрово


2. Ремонт на пътни участъци - по проект ”Красива България” в град Габрово са ремонтирани улици мостове с обща площ 33 500 м2.


Община Севлиево


 1. Озеленителни и залесителни мероприятия - засадени са общо 60 бр. широколистни и др. дървета в комплекси и жилищни райони.

 2. Ремонт на пътни участъци:

- извършен е ремонт в населеното място – 16330 м2

- извършен е ремонт извън населеното място – 22060 м2


Община Дряново

Озеленителни и залесителни мероприятия не са извършвани. Извършен е ремонт на пътни участъци на територията на града – 0.200 км. и на територията на общината – 13.000 км.


Община Трявна


 1. Озеленителни и залесителни мероприятия:

- Обособяване на шумозаглушителен лесозащитен пояс на път за кв. “Стояновци” и кв. ”Божковци” в гр. Трявна чрез засаждане на разнообразни дървесни видове.

 1. Ремонт на пътни участъци на територията на общината – 16 641 м22. Мониторинг

През 2005 г. са направени 28 измервания на шум във фирми, съгласно Методиката за ”Определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”.


По график – 14 бр.:

 • В гр. Велико Търново: “Терна 1923” АД; “МИО” ООД

 • В гр. Павликени - “Здравец-Активи” АД,

 • В гр. Стражица - “Корадо България” АД

 • В гр. Полски Тръмбеш - “Подем” АД

 • В гр. Златарица - “Столеком-БИ СИ ПИ” АД

 • В гр. Габрово - “Капитан Дядо Никола” АД, “Текстилмаш” АД,

 • В гр. Севлиево - “ЕМКА” АД, “Мелница Севлиево” АД, АББ ”Авангард”

 • В гр. Трявна - “Лотос” АД, “ТРЕМА” АД

 • В гр. Дряново - “Платекс” АДПо жалби – 2 бр.:

1. гр. Дряново – автомивка на фирма ЕТ ''Родина” 90 – Тодор Тодорчев

2. гр. Севлиево – мелница “Балджиеви 91” ООД


По договор – 12 бр.:

1. “Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново

2. “ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД, гр. Велико Търново

3. “Свилоза” АД, гр. Свищов

4. “ТЕЦ Свилоза” АД, гр. Свищов

5. “Захарни Заводи” АД, гр. Горна Оряховица

6. “Мизия” ЕООД, гр. Горна Оряховица

7. “Бъдеще – Бутово” Дъщерно АД, с. Бутово

8. “Интериор глас” ООД, гр. Елена

9. “Идеал Стандарт Видима” АД, гр. Севлиево

10. “Идеал Стандарт Видима” АД – площадка с. Градница

11. “Идеал Стандарт България” АД, гр.Севлиево

12. “СИБИ” ООД, гр.Севлиево