litceysel.ru
добавить свой файл
1
УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

1. Качество на атмосферния въздух и въздействия върху въздуха

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния въздух в региона на РИОСВ - Велико Търново се осъществява от пунктовете за мониторинг на Министерство на околната среда и водите в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.


Замърсителите, които се измерват в пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ - Велико Търново са:


Таблица 4

Показатели/

Пунктове


Прах

Олово

Серен диоксид

Азотен диоксид

Сяро-

въглерод


ФПЧ-10

Азотен оксид

Озон

РИОСВ-Велико Търново

*

-

*

*

-

*

-

-

Горна Оряховица

*

*

*

*

-

*

-

-

ДОАС Свищов


-

-

*

*

*

*

*

*Състоянието на атмосферния въздух - имисии за периода 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г., наблюдавано в пунктовете за мониторинг на МОСВ, е както следва:
За двата пункта не е отчетено превишение на ПДК средно годишно – 0,15 mg/m3.За двата пункта не е отчетено превишение на ПДК средно годишно - 48 μg/m3.
За двата пункта е отчетено превишение на ПДК средно годишно - 36 mg/m3,което се дължи на изгарянето на дърва и въглища в битовите горивни инсталации и на автомобилния трафик.

По-долу са представени няколко графики за измерените средноденонощни стойности на азотен диоксид, серен диоксид, сяровъглерод и фини прахови частици PM-10 измерени от ОПСИС системата в гр.Свищов за периода 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г.

Няма превишения на средночасовата норма (240 μg/m3) за азотен диоксид.
Случаите на превишение на ПДК средно денонощно (125 μg/m3) за серен диоксид са седем.
Случаите на превишение на ПДК средно денонощно (8 μg/m3) за серовъглерод са 24.


Случаите на превишение на ПДК средно денонощно (52 μg/m3) за ФПЧ-10 са 95.


През 2006 г. на територията на РИОСВ - Велико Търново Мобилната станция на Регионална лаборатория гр. Русе е извършила измервания за установяване състоянието на атмосферния въздух в градовете Горна Оряховица и Габрово. Измерванията са направени през първото и второто полугодие на 2006 г. - летен и зимен период. При измерванията не са установени превишения на ПДК. Контролираните замърсители са NOX, CO2, SO2, PM10 .


2. Контрол по изпълнение на законодателството

Източници на емисии на територията на РИОСВ - Велико Търново

РИОСВ - Велико Търново контролира 164 обекта, реални и потенциални замърсители на атмосферния въздух във Великотърновска и Габровска област.


Във Великотърновска област се контролират 100 обекта

Община Велико Търново

На територията на Общината се контролират 41 обекта. От всекидневните измервания на състоянието на атмосферния въздух се установява, че се превишават пределно допустимите концентрации за ФПЧ10. Това наложи Община Велико Търново да разработи Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Мероприятията, заложени в тази програма се изпълняват.

“Топлофикация ВТ” АД изпълнява програма за газифициране на централата и от януари 2006 г. е спряла употребата на мазут. Природен газ използват и фирми “Болярка ВТ” АД, “Арбанаси” АД, “ТЕРНА 1913” АД. Направено е преустройство на паровите централи на детски градини и училища.

Основното замърсяване в град Велико Търново идва от битовото отопление през зимния сезон, автотранспорта и опесъчаването на улиците през зимния период. Впоследствие при изсъхване на улиците моторните превозни средства спомагат за запрашаване на атмосферния въздух.


Проблемни обекти:

През м. юли 2006 г. в РИОСВ се получиха множество сигнали от граждани на кв. ”Бузлуджа”, гр. Велико Търново за наличие на прах и миризми от дейността на цеха за плоскости от дървесни частици (ПДЧ), собственост на “Дървообработване” АД в кв. “Дълга лъка”. Установи се, че неработещият от две години цех за ПДЧ е отдаден под наем на фирма “Кроношпан България” ЕООД гр. Бургас, която от средата на м. юли предприема действия за възстановяване работата на цеха.

От проверките, които направи РИОСВ в началото на м. август се установи, че при възстановяване работата на цеха след двугодишния му престой, ежедневно се получават аварии в технологичното оборудване и пропуски в транспортните линии, не може да се установи непрекъснат технологичен процес и се създават условия за наднормено отделяне на прах в атмосферния въздух. На основание на констатациите от извършените проверки, на 14.08.2006 г. Директорът на РИОСВ – Велико Търново издаде заповед за спиране дейността на цеха за производство на плоскости от дървесни частици до привеждане на дейността на цеха в съответствие със законовите изисквания в областта на околната среда.

Въз основа на дадени от РИОСВ предписания до средата на м. септември 2006 г. фирма “Кроношпан България” ЕООД извърши предписаните действия за намаляване на емисиите от прах в атмосферния въздух.

За този вид производство в нормативната уредба към Закона за чистота на атмосферния въздух е предвидено да бъдат контролирани показателите прах и въглеводороди на изход от сушилнята и на изход на газовете от пресата.

До края на 2006 г. са извършени пет емисионни измервания за прах и въглеводороди на двата източника на емисии, като получените резултати са под допустимите норми, с изключение на показателя прах - 60 мг/м
3 при допустима норма от 50 мг/м3 съгласно чл. 38, т. 1 б от Наредба № 2/19.02.1998 г.


За превишението от 10 мг/м3 прах е изчислена и наложена от РИОСВ месечна санкция на фирмата в съответствие с изискванията на Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.

За оценка влиянието на дейността на цеха за ПДЧ върху качеството на атмосферния въздух в кв.”Бузлуджа” на гр. Велико Търново, в периода август – октомври 2006 г. РИОСВ възложи да бъдат извършени двукратно в продължение на пет дни непрекъснати имисионни измервания с мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория към ИАОС - гр. Русе. Концентрациите на анализираните показатели озон, серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ-10, сяроводород, въглероден оксид, въглеводороди (метан и неметанови) са под пределно допустимите концентрации съгласно Наредба № 14/1997 г., Наредба № 1/2004; Наредба № 8/1999 г. и Наредба № 9/1999 г.

В съответствие с утвърдената от РИОСВ План - програма за редуциране на емисиите от площадката на цеха за ПДЧ, до м. април 2007 г. фирма “Кроношпан България” ЕООД ще проектира, а до края на 2007 г. ще изгради доочистни съоръжения за намаляване на праха под 50 мг/м3 от сушилнята съгласно изискванията на действащата нормативна база.


Община Горна Оряховица

На територията на общината се контролират 16 обекта. През зимния отоплителен сезон, замърсяването на въздуха е основно от бита, за отопление на жилища и административни сгради, цехове на фирми, използващи въглища и дърва. Пречиствателните съоръжения на ТЕЦ към “Захарни Заводи” АД са неефективни /водни скрубери/ и не дават необходимата степен на очистване на димните газове. С работата по изпълнение на условията в комплексното разрешително, издадено на фирмата, ще се реши и този проблем. В момента се работи по изграждане на пречиствателно съоръжение - електрофилтър, който ще бъде общ за трите парогенератора.

Газификацията в град Горна Оряховица е вече факт. ”Складова техника” АД, Общинска болница вече са газифицирани, както и част от домакинствата.


В изработената програма на Общината са заложени мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух, които се изпълняват в срок.


Община Свищов

Контролираните обекти в града са 8. Относно изпълнение на изискванията за въвеждане на собствени непрекъснати измервания /СНИ/ на емисии съгласно Наредба № 6 / 1999 г. в “ТЕЦ Свилоза” АД е монтирана апаратура, която предстои да бъде калибрирана. Получените данни ще се оформят като месечен отчет и ще бъдат представени в РИОСВ - Велико Търново.

В Свищов е разработена Общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Общината работи по изпълнение на мерките, заложени в нея.

Контролираните замърсители се следят с автоматична стационарна система ОПСИС, данни от която са представени в настоящия доклад.

Община Павликени

Контролираните обекти са 9. Почти всички парокотелни централи (ПКЦ) в града са преустановили работа. Работещите в момента ПКЦ са на “Унипак” АД, “Елит” АД и “Фураж-Росица” АД.

В град Павликени е започнала газификацията на промишлени обекти. На природен газ е преминала ПКЦ на “Унипак” АД. Битовите абонати все още са единици. Замърсяването на въздуха е основно от бита и автотранспорта. За отопление се използват главно дърва и въглища. В село Бутово е газифицирана едната тунелна пещ за тухли на “Бъдеще-Бутово” АД.


Община Сухиндол

Контролираните обекти в общината са 2. Те работят с намален капацитет. През изтеклата година във фирма “РИТИ” АД паровата централа е преустановила работа и е нарязана за скрап.


Община Полски Тръмбеш

При извършените проверки е констатирано, че работещите обекти са 4. Те не работят целогодишно, поради което замърсяването на атмосферния въздух е незначително. Към дърводелския цех на “Сиконко” има монтирани прахоулавящи съоръжения - циклон с бункер.

Община Елена

Контролират се 5 обекта. Дървообработващите фирми имат изградени прахоулавящи съоръжения - циклони и ръкавни филтри.

Паровата централа на “Млекимекс” работи на мазут. В нея са извършени настройки на котлите, което е довело до намаляване на вредните емисии, изпускани в атмосферния въздух. След направена проверка с извършено контролно измерване от РЛ - Велико Търново, РИОСВ намали санкцията на фирмата четири пъти.

Работещата ванна пещ на “Интериор глас” ООД е с гориво мазут. Извършените измервания показват минимални превишения на прах и азотни оксиди.


Община Лясковец

Контролираните обекти в града са 9. По основните улици в града е изградена газопреносната мрежа. Основни потребители са обществените сгради и много малко частни абонати. Замърсяването на атмосферния въздух е от битовото отопление и автотранспорта.


Община Стражица

Контролираните обекти са 4. Поради пропуски в горивния процес на ПКЦ на “Велпа 91” АД е наложена санкция. Мазутна централа има и в “Корадо-България” АД. Тя работи само през зимния сезон за отопление на помещенията.


Община Златарица

В контролираните 2 обекта не се извършва производствена дейност, която да води до замърсяване на атмосферния въздух.


В Габровска област се контролират 64 обекта

Община Габрово

Контролираните обекти са 26. Голяма част от жилищата в града, фирми, институции и други не са топлофицирани. Използват се предимно локални парни котли и печки на твърдо гориво. Това допринася за замърсяване на атмосферния въздух с вредни вещества и газове през зимния сезон.

През Габрово минава голяма част от автомобилния трафик между Северна и Южна България. Отделените газове и праха от уличното платно допълнително влошава качеството на атмосферния въздух.


Бъдеща газификация и изграждане на тунел под връх Шипка ще допринесат за подобряване състоянието на въздушния басейн над Габрово.

Разработена и утвърдена е Програма за подобряване състоянието на атмосферния въздух със съответните мероприятия.


Община Севлиево

Наблюдаваните обекти са 21. От няколко години се извършва усилена газификация в града. Всички промишлени обекти са газифицирани, като заедно с това върви и битовата газификация. Домакинствата, които използват това гориво доближават 50 %. По този начин е постигнато значително намаляване на замърсяването на атмосферния въздух.

Към всички производства в “Идеал Стандарт Видима” АД с. Градница работят ефективно прахоулавящи съоръжения - касетъчни и ръкавни филтри.

Разработена е Общинска програма със съответните мероприятия за отстраняване на нерешените проблеми относно качеството на атмосферния въздух.


Община Дряново

Наблюдаваните обекти са 9. Парокотелните централи на ПП ”Успех”, ”Платекс” и “Вагонен завод - Интерком” ООД не работят и са нарязани за скраб. Емитираните вредни газове са от битовото отопление в града, което е на твърдо гориво и от автомобилния поток.


Община Трявна

Наблюдаваните обекти са 8. При намаленото производство в отделните фирми, консумацията на топлоенергия е сведена до минимум. Няма сериозни замърсители на въздушния басейн над гр. Трявна. ПКЦ на фирма “Лотос” АД работи с един котел на газьол. Дървообработващите фирми използват отпадъчни парчета дърво и талаш за сушилните за дървен материал. Същото гориво се използва и за отопление.


Изпълнение на Общинските програми по опазване чистотата на въздуха

В изпълнение изискванията на Наредба № 7/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух в пет общини има разработени програми. Това са Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Габрово и Севлиево. Основните мероприятия изпълнени през 2006 г. са:Велико Търново - Програмата за качеството на атмосферния въздух е приета от Общинският съвет с Решение № 1115/26.10.2006 г. като неразделна част от Програмата за опазване на околната среда. Основни замърсители на атмосферния въздух са транспорта и битовото отопление. Основни мерки за редуциране на ФПЧ-10 и SO2 е газификацията на града. В момента се реализира ІІІ етап на проекта – Здравна каса, Рехабилитационен блок на МОБАЛ, РДНСК, Факултет по изобразително изкуство към ВТУ, две основни училища, две детски градини и ясла. Газифицирани са част от кварталите “Кольо Фичето“, “Картал” и Централната градска част. На природен газ са преминали “Екстрапак” ООД и други по-малки производствени фирми, Търговски комплекс “Central Mall”. Общата дължина на газопреносната мрежа, реализирана през 2006 г. е 9 305 м.

За намаляване на запрашеността на атмосферния въздух през 2006 г. са асфалтирани, преасфалтирани и ремонтирани общо 32 382 м2 от уличната мрежа в града.


Горна Оряховица - През 2006 г. са газифицирани три средни училища, една детска градина и сградата на Общината. Инвестираните средства за тези обекти възлизат на 202 784.70 лв., от които 99 771 са безвъзмездно отпуснати от Швейцария по спечелен проект към Националния Доверителен Екофонд - гр. София. Очакваното намаление на вредните емисии в атмосферния въздух е 163 т. Общината е инвестирала в други обекти над 120 000 лв.


Свищов - Целогодишно е осъществяван имисионен контрол върху качеството на атмосферния въздух от пункт за мониторинг и автоматична система ОПСИС. Приведени в изправност са 4 915 м² от общинската пътна мрежа. Ремонтирани са 28 025 м² пътна настилка. Почистването от прах на уличната настилка е извършвано от общинска дейност “ЧИСТОТА”. В града е реализиран проект за повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на Община Свищов.


Габрово - На територията на града са определени пет пункта, в които се разполага мобилната лаборатория на РЛ – Русе към ИАОС, а именно:

- градски промишлен пункт в района на фирма “Цератицит - България” АД;

- градски транспортен пункт в района на кв.“Голо бърдо”;

- градски фонов пункт пред сградата на Община Габрово;

- градски промишлен пункт в района на фирма “Еврика комерс” ООД;

- градски промишлен пункт в района на фирма “Подем” АД.

В гореизброените пунктове се осъществява контрол на показателите: Фини прахови частици (РМ 10), серен диоксид, азотни оксиди, сероводород, озон, въглероден оксид, въглеводороди (метан и неметанови), който се провежда 2 пъти в годината в продължение на 5 дни за всеки отделен пункт.

През 2006 г. “ВиК” ООД извърши текущата си ежегодна пролетна и есенна профилактика на канализационната мрежа в община Габрово. През периода април - октомври 2006 г. по линия на Гражданска защита, с оглед предотвратяване на бедствия и аварии, и на база реализацията на общински проект към Националната програма “ОСПОЗ”, са почистени от прорасла растителност и битови отпадъци отделни участъци от коритата на р. Янтра, р. Синкевица, р. Жълтешка, р. Паничарка и коритата на техните притоци. Ограничено е развитието на гнилостни процеси и съответно отделянето на сероводород над законово установените норми.

През 2006 г. с наличните възможности и средства за текущи ремонти в общината е извършено следното:


  • асфалтирани са улици, паркинги и мостове – 11 680 кв. м;

  • изкърпени са асфалтови настилки – 15 769 кв. м;

  • направени са тротоарни настилки - 1 799 кв. м;

Гореизброените дейности са свързани както с ограничаване на шумовото натоварване, така и с подобряване качеството на атмосферния въздух по отношение на общ прах и оловни аерозоли на територията на гр. Габрово.Севлиево - Поради закриване на пункта на РЛ – Велико Търново за мониторинг качеството на атмосферния въздух в гр. Севлиево, от 01.07.2004 г. същият премина на издръжка от Общината. Ежедневно се следят и анализират данните, като се дава гласност на резултатите чрез местните медии.

По график, мобилната лаборатория на РЛ – гр. Русе прави измервания на въздуха в града, като превишения на нормите няма по нито един от наблюдаваните показатели.

Изпълнени са проекти за смяна дограма на две училища и една детска градина. Чрез средствата за масово осведомяване "Севлиево газ" ЕООД и Общината популяризират газифицирането, като се поддържа сравнително ниска цена на газта за бита.

За 2006 г. е изкърпена 15000 м2 пътната настилка в населени места и 46153 м2 - извън населени места. 280 714 хил. м2 е измитата и почистена от натрупване на прах улична настилка към 30.12.2006 г.

Има изградени пунктове за пропан бутан и две метан - станции за автомобили.

Извършена е годишна профилактика на вентилационните съоръжения, скрубери и съоръжения за очистка на газове и мониторинг, поддръжка и подмяна на ръкавните филтри в шлайф-полира в “Идеал Стандарт Видима” АД.

Изградена е система за подобряване качеството на атмосферния въздух във фирмата (затворен цикъл) “Идеал Стандарт – България” АД. Изградена е електронна програма за контрол чрез предварителна поддръжка на газоочистващите съоръжения (филтри, въздуховоди, скрубери). Монтирани са нови спрей кабини в глазурен участък.

Извършва се поддръжка и периодична подмяна на ръкавните филтри към сушилнята и валцовата мелница за суровини на “Минерали Индустриали България” ЕООД.

Изградена е цялата газоразпределителна мрежа на гр. Севлиево и 5 села са захранени с природен газ. До края на 2006 г. 2400 домакинства в гр. Севлиево са газифицирали жилищата си.

Проверки на бензиностанции


Наредба № 16/1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване и превоз на бензини изисква на всяка бензиностанция да бъде изградена херметична свързваща система. Тя трябва да осигури улавянето на бензиновите пари при зареждане на стационарните резервоари и тяхното връщане в подвижните цистерни.

Изискванията не важат за бензиностанции с производителност по-малка от 100 кубични метра годишно, в случаите когато последните са разположени в географски области, в които вероятността съответните емисии да доведат до определени отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на населението е незначителна.

През 2006 г. общият брой бензиностанции, които са приведени в съответствие с изискванията на наредбата са 132 броя, в това число нови (пуснати в експлоатация след 24.05.2000 г.) и стари обекти - преди тази дата.

В региона на РИОСВ - Велико Търново за проверка и уточняване на съответствието с Наредба № 16 са около 15 обекта.


Проверки на хладилни и климатични инсталации на предприятия, фирми и хотели

През изминалата година са извършени четири проверки на хладилни и климатични инсталации на предприятия, фирми и хотели.

Контролът е по изпълнение на изискванията на наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. На контрол подлежат онези инсталации, които съдържат над 3 кг. хладилен реагент. Същевременно се извършват замервания за херметичност с цел предотвратяване на течове.

Експертите провериха два млекопреработвателни обекта: “Габрово милк” ООД, гр. Габрово и “Чех-99” ООД, с. Соколово, община Дряново. На двете фирми са издадени предписания да започнат воденето на дневник за състоянието на хладилната и климатична инсталация. Дневникът отразява извършените дейности по поддръжка и ремонт на инсталацията; количеството и видът на хладилния агент, използван при ремонта или сервизното обслужване на инсталацията; произходът на хладилния агент; подменени части и елементи; резултати от извършените проверки от контролните органи.


Извършена е проверка на едно предприятие от месопреработвателната индустрия- „Месокомбинат Свищов“ ЕООД, като също е издадено предписание за водене на дневник по изискванията на наредбата.

Проверката в хотел “Севлиево Плаза”, гр. Севлиево установи, че предстои въвеждане на компютърна система за отчитане състоянието на инсталациите.

“Габрово милк” ООД, “Чех-99” ООД и хотел “Севлиево Плаза” имат сключени договори с фирми за поддръжка и профилактика на хладилните и климатичните инсталации. Инсталациите на „Месокомбинат Свищов“ ЕООД се поддържат от техници на фирмата. При проверките на място извършени в обектите течове не са установени.


Други проверки

По Наредба № 7/1999 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации на територията на инспекцията се контролират 9 фирми. Всяка година те представят План за управление на разтворителите за дейността си.