litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

1. Контрол на отпадъчните води


В обхвата на контролната дейност на РИОСВ - Велико Търново са отпадъчните води, директно заустващи в поречието на р. Янтра и част от р. Дунав. Директните емитери се разделят на отпадъчни води от канализациите на населените места и отпадъчни води от промишлени обекти.


Отпадъчни води от канализациите на населените места.

Основната причина за замърсяване на повърхностните води в региона е заустването на отпадъчни води от населените места без пречистване.

На контролираната от РИОСВ територия 14 населени места са с изградена канализационна мрежа, стопанисвана от водоснабдителните и канализационни дружества. За пречистване на отпадъчните води от градската канализация има изградени 4 броя градски пречиствателни станции (на гр. Велико Търново, гр. Габрово, РПСОВ – Горна Оряховица – Лясковец - Долна Оряховица и гр. Стражица).

През 2007г. се завърши изграждането на регионална пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) – Горна Оряховица – Лясковец - Долна Оряховица чрез ИСПА и се започна изграждането на ГПСОВ гр. Севлиево.

РПСОВ – Горна Оряховица – Лясковец - Долна Оряховица е приета от държавна приемателна комисия и въведена в експлоатация през м.ноември 2007 г. Проектният капацитет на станцията е 108 000 екв. жителя. Заедно с нея се приеха и изградените градски и довеждащи колектори от трите населени места. Все още не са включени всички отпадъчни води от триградието в нея. Обхвата на населението е както следва:Населено място

Брой на реалните

жители

Брой на екв. жители


Степен на изграденост в %

Горна Оряховица

Долна Оряховица

Лясковец

39353

3534

9979

67906

4135

18211

67

28

97За пълно изграждане на главните колектори в гр. Г. Оряховица е необходимо да се изпълнят клоновете в централната градска част (гл. колектор І и ІІ и колектор от кв. “Камънето”). По проект стойността им е 507 хил. лв. и Община гр. Г. Оряховица е направила искане пред ПУДООС за тяхното финансиране, но договор не е сключен. Тези колектори минават покрай покрито дере, в което се заустват отпадъчните води. При неговото изграждане ще се осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води от около 20 000 екв. жителя на гр.Г.Оряховица.

Особено е наложително да се продължи изграждането на канализацията на гр. Долна Оряховица. За града има изготвена пълна проектна документация и се отпускат средства за изграждането и.

През годината продължи изграждането на главните колектори в гр. Елена, които преминават по бреговете на реката и събират водите от канализационите клонове. Изпълнен е II етап от строителството и се очаква да се финансира III етап със средства от ПУДООС.

Извършен е ремонт на ГПСОВ гр. Стражица от Община гр. Стражица. Отпадъчните води на града от 01.06.2006г. преминават и се пречистват през нея, но поради неизградено биологично стъпало “ВиК-Йовковци” ООД гр. В. Търново отказва да я експлоатира.

За изграждането на ГПСОВ гр.Севлиево по Програма ИСПА № 2002 BG 16 P PE 014 има сключен финансов меморандум между Европейската комисия и Р.България през 2002 г. На 22 февруари 2007г. се подписа от министър Джевдет Чакъров договор за изграждане на пречиствателна станция в Севлиево. Строител на обекта е австрийската фирма “АЛПИНЕ - МАЙРЕДЕР”. Общата стойност е 13 987 623 евро, от които 75 на сто се отпускат от ИСПА, а 25 на сто – национално съфинансиране. Градската пречиствателна станция е с проектен капацитет 54 000 екв. жителя. Предвижда се строителството да завърши през 2010 година.


През 2007г. са финансирани и изпълнени следните инфраструктурни проекти за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води:


Община

Наименование на изпълнявания проект

Въведен ли е обекта или етап от него в експлоатация

Източник на финансиране

Усвоени средства

Габрово

Довеждащ колектор и канализация кв. Сарани и ул. Батак, клон 199 от РШ 2 до РШ 5

разрешение за ползване ДК-07-47/10.10.2007г.

ПУДООС към МОСВ

99 953.78

гр. Дряново

Изграждане на канализация на кв. „Изгрев" - гр. Дряново

He e въведен в експлоатация

ПУДООС

51 420 лв.

Севлиево

мярка 2002/BG/16/P /PE/014 “Събиране и третиране на отпадъчните води на гр. Севлиево”

В строеж

Проект ИСПА
Севлиево

“Канализация на село Ряховците”, Община Севлиево

I етап – в експл. 30.12.2007г

ПУДООС

300 000

Елена


СОВ и колектор гр. Елена - етапи: Колектор І от ОТ 316 до Дюкер № 8; Колектор І от Дюкер № 8 до Преливник № 3; Колектор ІІ от Дюкер № 8 до РШ при ОТ 75; Колектор ІІ - от ОТ 75 до ОТ 165; Колектор ІІІ - от ОТ 347 до СК 10; Колектор ІІІ - от СК 10 до ОТ 285 и допълнителни работи

He e въведен в експлоатация

ПУДООС

РБ

428877

12894

Елена

ПСОВ и колектор гр. Елена - етапи: Довеждащ колектор - участъци: Колектор І от връзка с Колектор ІV до ОК 413, прилежащи подпорни стени; Колектор І - от ОК 94 до ОК 1, прилежащи подпорни стени; Колектор ІІ - от ОК 165 (164) до ОК 201; Профили № 14, № 91, №94

He e въведен в експлоатация

ПУДООС

РБ

500000

7398

Златарица

“Изграждане на канализации на ул. “Георги Кънев”, ул. “Стара планина”, ул. “74 – та” и ул. “Георги С. Раковски” в гр. Златарица

в процес на изпълнение/

Общински бюджет

130 000 лева.

Лясковец

Канализационни мрежи гр. Лясковец – ІІ етап – изграждане канализация по ул. ”Васил Левски” и ул. ”Г. Бенковски

Въведен в експлоатация 2007г.

ПУДООС

119 086 лв

Лясковец

Довеждащ колектор от гр. Лясковец до РПСОВ за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица

Държ. прием. комисия 21.11.2007г


Държавен бюджет

666 378 лв.

Г. Оряховица

РПСОВ за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица

Държ. прием. комисия 21.11.2007г.

ИСПА

8966384 евро

Г. Оряховица

Помпенна станция за отпадъчни води гр. Д. Оряховица и тлъскател до РПСОВ

Държ. прием. комисия 21.11.2007г

ИСПА

77987 евро

Г. Оряховица

Довеждащ колектор от гр. Г. Оряховица до РПСОВ

Държ. прием. комисия 21.11.2007г

ПУДООС

ДБ
Г. Оряховица

Главен гр.колектор /реконструкция/ и колектор V

Държ. прием. комисия 21.11.2007г

ПУДООС

ДБ
Г. Оряховица

Доизграждане довеждащ колектор - кв. Гарата, гр. Горна Оряховица
ПУДООС

ИБФ и ИБС

478107

6953

Г. Оряховица

Изграждане канализация по ул. "Л. Каравелов", гр. Долна Оряховица

Разрешение за ползване № ДК-07-41/22.08.2007г.

ПУДООС

ИБФ и ИБС

180490


2844


Г. Оряховица

Изграждане канализация по ул."Пирин", "Мир", "Сергей Румянцев", гр. Д. Оряховица

Разрешение за ползване № ДК-07-56/31.10.2007г.
297418

2732

Г. Оряховица

Подмяна на съществуващ канал по ул. "Топливо" - СБА, гр. Горна Оряховица

Разрешение за ползване № ДК-07-42/22.08.2007г.
123775

44788

Г. Оряховица

Проектиране и изграждане канализация по ул. "Съединение", кв. Гарата, гр. Г. Оряховица
ИБФ и ИБС

240

Г. Оряховица

Проект за подмяна на съществуващ канал от Гл. градски колектор І по ул. "Македония", гр. Г. Оряховица
Собствени общински

12936

Г. Оряховица

Проект за канализация на с. Първомайци
ИБФ и ИБС

24480

Павликени

Канализация и ПСОВ гр. Бяла Черква-идеен проект
Общински бюджет

11430 лв

Павликени

ПСОВ гр. Павликени - идеен проект

Общински бюджет

5100 лв

П .Тръмбеш

Въстановяване на отводнителен канал с. Климентово

Въведен в експлоатация 2007г.

ФАР

МРРБ

712646 лв

Свищов

ГПСОВ гр. Свищов

-избор на площадка

-хидрогеоложко и геоложко изследване

-изготвяне на техническо задание за проектиране
Общински бюджет

34 764 лв.


Във връзка с присъединяването на страната ни към Европейския съюз, за канализациионните системи и ГПСОВ са договорени отлагателни срокове за изпълнението на Европейската директива. Договорено е да се изградят канализационните системи и Градските пречиствателни станции за отпадъчните води за населените места над 10 000 екв. жителя до 2010 г., а за тези над 2000 екв. жителя - до 2014 г. Състоянието на по-важните обекти е както следва:


гр. Стражица - 17 хил. екв. жители – изградената ГПСОВ не се експлоатира, тъй като няма издадено разрешително за ползване на строежа от Държавен строителен контрол и изградено биологично пречистване.


гр. Сухиндол - 9 хил. екв. жители - за пречиствателната станция има изготвени работни проекти. Търсят се източници за финансиране.


гр. Елена – 10 800 екв. жители – изгражда се канализационната мрежа и гл.колектори, но няма изготвени проекти за “ ПСОВ и Довеждащ колектор гр. Елена”.

гр. Павликени, гр. Свищов, гр. Дряново и гр. Полски Тръмбеш - изграждането на пречиствателни станции е включено в националната програма, но няма изготвени проекти за ГПСОВ, главни и довеждащи колектори. Нямат и отредени площадки за ГПСОВ.гр. Трявна – има изготвен идеен проект и отредена площадка за ГПСОВ и работни проекти за главен и довеждащ колектор.

гр. Габрово - 80 хил. екв. жители - има изградена ПСОВ, която осигурява необходимото пречистване. Изготвени са работни проекти за подмяна и изграждане на нова канализация и реконструкция на съоръжения в пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, като се очаква финансиране от ИСПА в размер на 28 мил. евро.


гр. Севлиево - 54 хил. екв. жители - по Програма ИСПА № 2002 BG 16 P PE 014 на 22 февруари 2007 г. се подписа договор за изграждане на пречиствателна станция в Севлиево. Строител на обекта е австрийската фирма “АЛПИНЕ - МАЙРЕДЕР”. Общата стойност е 13 987 623 евро, от които 75 на сто се отпускат от ИСПА, а 25 на сто – национално съфинансиране. Градската пречиствателна станция ще обслужва около 32 000 човека и промишлените предприятия. Предвижда се строителството да завърши през 2010 година.


Отпадъчни води от промишлените предприятия

“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, в т.ч. “Спиртна фабрика”


Дружеството има издадено комплексно разрешително, част от което е и компонент “Води”. В него са определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) на отпадъчните води. Като условие е включено изискването да се изпълнява програмата за привеждане в съответствие със Закона за водите и наредбите към него. Извършена е реконструкция на Спиртната фабрика, която позволява да се прекрати изпускането на отпадъчна шлемпа в реката. Внедрена е технология за производство на спирт от зърно и едновременно с нея ще се внедрят необходимите технологии за оползотворяването на отпадъчната шлемпа за храна на животни или за подобряване на селскостопански площи. От дружеството все още не е взето решение за включване на отпадъчните води в ГПСОВ.

“Идеал-Стандарт България” АД, гр. Севлиево

Дружеството има изградени пречиствателни станции за битови и производствени отпадъчни води. Те осигуряват спазването на нормите и изискванията за заустване в р. Росица. Дружеството има издадено комплексно разрешително, където са определени ИЕО на отпадъчните води по потоци в съответствие с изискванията на законодателството.


“Идеал-Стандарт Видима” АД, гр. Севлиево - производство с. Градница


Дружеството има изградени пречиствателни станции за битовите и производствени отпадъчни води. Те осигуряват по-добро пречистване от нормите и изискванията за заустване в реката. Пречистените производствени отпадъчни води се употребяват оборотно. Дружеството има издадено комплексно разрешително, в което са определени ИЕО на отпадъчните води по потоци в съответствие с изискванията на законодателството.

“Идеал-Стандарт Видима” АД, гр. Севлиево - производство гр. Севлиево


Дружеството има изградени пречиствателни станции за производствените отпадъчни води. Пречистените производствени отпадъчни води се употребяват оборотно. Осигурява се спазването на изискванията и нормите за заустване в градска канализация. Дружеството има издадено Комплексно разрешително.

“Свилоза” АД, гр. Свищов


Извършва се регулярен контрол на качеството на отпадъчните води на Дружеството. Отпадъчните води от фирмата не замърсяват водите на р. Дунав над действащите в страната норми. Фирмата има издадено Комплексно разрешително. След извършената комплексна проверка е наложена парична санкция, в т.ч и за неспазени условия по компонент “Води”.


2. Имисионен контрол на повърхностни води


В обхвата на контролната дейност на РИОСВ - Велико Търново е поречието на р. Янтра и част от р. Дунав.

Река Янтра е с дължина 285 км и площ на водосбора 7892 кв. км. Дължината на съставните реки е както следва: р. Росица - 164 км, р. Лефеджа - 92 км, р. Джулюница - 85 км, р. Дряновска - 60 км, р. Студена - 45 км, р. Елийска - 32 км и др.

През отчетния период е наблюдавана р. Янтра и нейните притоци общо в 18 пункта и 1 пункт на р. Дунав при гр. Свищов.

Водите, в зависимост от ползването им, се разделят на три категории: първа - води, които се ползват за питейни нужди, в хранителната и други промишлености, изискващи вода от същото качество; втора - води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство, воден спорт и др. и трета - води, които се ползват за напояване, за промишлеността и др.


Категоризацията на повърхностните водни обекти на територията на РИОСВ са:


Река Дунав - ІІІ категория


Поречие р. Янтра


 • р. Янтра от изворите до кв. Ябълка - І категория;

 • р. Янтра след кв. Ябълка до гр. Габрово - ІІ категория;

 • р. Янтра след Габрово до вливане на р. Дряновска - ІІІ категория;

 • р. Янтра след вливане на р. Дряновска до Долна Оряховица - ІІ категория;

 • р. Янтра след Долна Оряховица до вливане в р. Дунав - ІІІ категория;

 • р. Дряновска от изворите до първото населено място - І категория;

 • р. Дряновска след първото населено място до вливане в р. Янтра - ІІ категория;

 • р. Лефеджа от изворите до първите населени места - І категория;

 • р. Лефеджа от първите населени места до вливането й в р. Янтра - ІІ категория;

 • р. Росица от изворите до първите населени места - І категория;

 • р. Росица от първото населено място до вливането й в р. Янтра - ІІ категория.


Със заповед на Министъра на околната следа и водите на територията на РЛ - Велико Търново са определени 19 пункта за контрол качеството на повърхностните води от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) както следва:


1) р. Дунав при гр. Свищов,

2) р. Янтра при кв. Ябълка,

3) р. Янтра след пречиствателна станция - гр. Габрово,

4) р. Дряновска преди вливането й в р. Янтра,

5) р. Дряновска след гр.Трявна

6) р. Дряновска при с. Ганчовец

7) р. Янтра след вливането на р. Дряновска - моста за гр. Дебелец,

8) р. Янтра след ПС на шосеен мост за с. Самоводене,

9) р. Стара река след с. Кесарево,

10) р. Джулюница при с. Джулюница,

11) р. Голяма при хидро-метериологичната станция,

12) р. Лефеджа преди вливане в р. Янтра,


13) р. Росица под гр. Севлиево на шосейния мост София - Варна,

14) р. Росица преди яз. “Ал. Стамболийски”,

15) язовир “Ал. Стамболийски” преди язовирната стена,

16) р. Росица след яз. “Ал. Стамболийски”,

17) р. Росица преди вливането в р. Янтра при с. Поликрайще,

18) р. Янтра при с. Каранци,

19) р. Баниски Лом над с. Горски Сеновец

Основен показател, характеризиращ замърсяването на повърхностните води с органични вещества, е показателят БПК5, който се измерва с количеството кислород, изразходван в определен интервал от време (5 денонощия) за аеробно биохимично окисление на органичните замърсители, съдържащи се в изследваната вода. Изразява се в mg/l. Нормата за пределно допустимата концентрация за БПК5 за повърхностни води, втора категория водоприемник е 15 mg/, а за трета категория - 25 mg/l.


Резултатите от мониторинга за определяне имисионното състояние на водите в реките по пунктове са представени в следващите таблици:


Пункт - р. Янтра при кв. Ябълка. Проектна категория – I


Общи органични, неорганични, биологични и микробиологични показатели

Общи физико-химични показатели

Дата

Температура на водата

Активна реакция

Разтворен кислород

Насит.с кислород

Електро-проводимост

Неразтв. вещества

Разтворени в-ва


Обща твърдост

08.02.2007 г.

5

8.45

12.16

122.4

223

021.06.2007 г.

15.5

8.18

8.62

99.7

248

34

126
19.09.2007 г.

11.9

8.55

9.86

98

350

14

210

2.4

ПДК

следующая страница >>