litceysel.ru
добавить свой файл
1 2
ВИСНОВКИ1. Мета експерименту досягнута, поставлені завдання виконані. Але варто зазначити, що при запровадженні даного експерименту відповідно до Проекту положення про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ будівельної галузі з об’єктивних причин не повністю дотримано умов проведення його першого етапу (заочного за кореспондентською формою). Тому в подальшому необхідно зосередити увагу на удосконаленні кореспондентської форми підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної та методичної підготовок. З цією метою доцільним є:


  1. створення координаційного органу на державному рівні, завданням якого має бути збір інформації з кожного регіону про мережу ПТНЗ, які здійснюють підготовку професій будівельного профілю, та кількість інженерно-педагогічних працівників, які потребують підвищення кваліфікації (відповідно до розробленої реєстраційної картки слухача КПК) з подальшим їх розподілом між базовими регіональними навчально-практичними будівельними центрами та вищими навчальними закладами і науково-методичними центрами професійно-технічної освіти, які проліцензовані на здійснення курсового підвищення кваліфікації.
  2. налагодження взаємодії між ПТНЗ та ВНЗ, НМЦ ПТО ПК для ефективного впровадження кореспондентської форми навчання. На методиста ПТНЗ необхідно покласти функцію діагностування педагога відповідно до моделі професійної компетентності з метою виявлення актуальних психолого-педагогічних проблем в діяльності педагога. Результати анкетування надсилаються у ВНЗ (електронною поштою), на основі яких складається індивідуальний план самостійної роботи слухача та визначаються консультанти. На підставі індивідуального плану консультантом розробляється програма для самостійного опрацювання слухачем проблемних питань, в якій визначається зміст і обсяг матеріалу, що підлягає вивченню, джерельна база. Консультування відбувається в режимі on-line. На заключний етап (очний) слухач прибуває з індивідуальним планом та виконаними практичними завданнями, проходить ще раз діагностування для визначення питань, які потребують доопрацювання, та корегування змісту навчального плану і програм другого блоку навчання відповідно до вимог ДСПТО.


  3. створення науково-педагогічними працівниками ВНЗ та НМЦ ПТО електронних навчально-методичних комплексів відповідно до затвердженого плану курсів підвищення кваліфікації та навчальної програми психолого-педагогічної та методичної підготовок , які повинні містити:

- навчально-методичні матеріали (текстові матеріали в електронному варіанті з підручників, посібників, періодичних видань, методичні рекомендації, опорні конспекти, схеми, таблиці, методичні розробки викладачів кафедри методики професійного навчання, творчі доробки педагогів-практиків, матеріали передового педагогічного досвіду тощо);

- запитання для самоконтролю;

- практичні завдання;

- перелік рекомендованої літератури, тематичні каталоги;

- аудіовізуальні та мультимедійні навчальні засоби.

2. Для покращення якості професійної підготовки на заочному етапі педагог повинен проходити стажування безпосередньо за місцем проживання у формальній або неформальній системі навчання відповідно до вимог ДСПТО з конкретних робітничих професій, щоб на підставі довідки про відповідне навчання, отриманої від працедавця та завіреної керівником ПТНЗ, проходити незалежну кваліфікаційну атестацію на підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації при базових регіональних навчально-практичних будівельних центрах.

3. Професійно-технічним навчальним закладам, на базі яких функціонують регіональні навчально-практичні будівельні центри, та вищим навчальним закладам і науково-методичним центрам професійно-технічної освіти, що здійснюють курсове підвищення кваліфікації педагогів, потрібно налагодити зв’язки з провідними будівельними фірмами та організаціями з метою накопичення інформації про сучасні будівельні технології, матеріали, інструменти та обладнання.

4. Термін заключного (очного) етапу курсового підвищення кваліфікації варто збільшити до трьох тижнів з метою посилення психолого-педагогічної і методичної підготовки слухачів.


5. У зв’язку з інформаційно-інноваційним розвитком суспільства курси підвищення кваліфікації за даною формою доцільно проводити один раз на три роки.


ДОДАТКИ

Додаток 1


Зведені результати кваліфікаційної атестації слухачів КПК на підвищення (підтвердження) робітничих розрядів


Кількість слухачів – 70 чол.


розряд


професія


підвищення

підтвердження

Разом

4-й

5-й

4-й

5-й

6-й

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

штукатур

10

14

16

23


9

13

28

40

1

1,4

64

лицювальник-плиточник

14

20

11

16

10

14

16

23

1

1,4

52

муляр

2

3

6

9

3

6

5

716

маляр

7

10

10

14

3

6

22

31

1

1,4

43

лицювальник-мозаїст

1

1,41

столяр будівельний1

1,42

33

тесляр2

32Додаток 2


Зведені результати атестації слухачів з психолого-педагогічної та методичної підготовок


Кількість слухачів – 70 чол.


Предмет

Рівні навчальних досягнень

початковий


середній

достатній

високий

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

Методика виробничого навчання

57

81

13

19

Психологія

38

54

32

46Додаток 3

Результати вхідного та вихідного діагностування слухачів курсів підвищення кваліфікації - майстрів виробничого навчання будівельного профілю

Кількість слухачів – 70 чол.


з/п

Основні напрямки навчальної діяльності

Володію питанням

Можу поділитись досвідом

Хочу познайомитися

Потрібна допомога

вх.*

вих.**


вх.

вих.

вх.

вих.

вх.

вих.

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

15

16

17

18

1

Сутність навчального процесу, його функції. Особливості процесу виробничого навчання.

45

64

58

83

1

1

9

13

22

31

3

4

2

3

0

0

2

Особливості формування в учнів трудових навичок і умінь.

47

67

55

79

3

4

12

17

18


26

3

4

2

3

0

0

3

Формування в учнів позитивних мотивів учіння.

41

59

56

80

2

3

11

16

24

34

3

4

3

4

0

0

4

Управління пізнавальною діяльністю учнів на уроках виробничого навчання.

41

59

58

83

0

0

10

14


24

34

2

3

5

7

0

0

5

Засоби активізації пізнавальної діяльності на уроках виробничого навчання.

29

41

53

76

2

3

8

11

32

46

8

11

7

10

1

1

6

Принципи і системи навчання; особливості їх використання в умовах профтехосвіти.

23

33

54

77

1

1


5

7

34

49

11

16

12

17

0

0

7

Індивідуалізація та диференціація процесу виробничого навчання.

27

39

54

77

0

0

5

7

34

49

9

13

9

13

2

3


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

Розробка навчально-програмної документації.

43

61

52

74

1

1

10

14

22

31

7

10

4

6

1

1

9

Удосконалення навчальної програми виробничого навчання з професії.


34

49

53

76

4

6

7

10

26

37

8

11

6

9

2

3

10

Розробка паспорту комплексного методичного забезпечення професії та робота із створення комплексного методичного забезпечення навчального процесу.

33

47

48

69

0

0

7

10

28

40

13

19

9

13

2

3


11

Методи виробничого навчання.

44

63

54

77

2

3

11

16

20

29

5

7

4

6

0

0

12

Вибір методів і прийомів навчання під час проведення уроку виробничого навчання.

41

59

55

79

0

0

7

10

22

31

8

11

7

10

0


0

13

Використання міжпредметних та внутрішньоредметних зв’язків на уроках виробничого навчання.

44

63

56

80

1

1

6

9

21

30

7

10

4

6

1

1

14

Урок-основна форма організації навчання в ПТНЗ. Вимоги до сучасного уроку виробничого навчання.

29

41

53

76

3

4

9

13

31

44

8

11

7


10

0

0

15

Шляхи удосконалення форм організації праці майстра виробничого навчання:.

25

36

53

76

0

0

6

9

37

53

10

14

8

11

1

1

 

“майстер-група”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

“бригада майстрів - навчальна група”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“майстер-майстерня”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“майстер-вихователь”

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“майстер-викладач”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Підготовка майстра виробничого навчання до занять.

52

74

53

76

1

1

13

19


12

17

4

6

5

7

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17

Методика проведення вступного інструктажу.

55

79


51

73

1

1

15

21

11

16

4

6

3

4

0

0

18

Зміст організація і методика поточного інструктування.

54

77

54

77

2

3

12

17

11

16

4

6

3

4

0

0

19

Особливості заключного інструктажу.

52

74


56

80

1

1

9

13

11

16

5

7

6

9

0

0

20

Організація виробничої практики учнів.

50

71

56

80

2

3

11

16

14

20

3

4

4

6

0

0

21

Використання інноваційних технологій на уроках виробничого навчання

28

40


53

76

2

3

8

11

29

41

8

11

11

16

1

1

22

Сучасні технології навчання

19

27

53

76

0

0

9

13

42

60

8

11

9

13

0

0

23

Сучасні підходи до перевірки і оцінки навчально-виробничої діяльності учнів (знання, уміння, навички).

28


40

53

76

2

3

9

13

29

41

7

10

11

16

1

1

24

Методика проведення кваліфікаційної атестації учнів.

31

44

55

79

1

1

5

7

28

40

9

13

10

14

1

1

25

Методика розробки комплексних кваліфікаційних завдань для визначення рівня професійної підготовки майбутніх робітників.


23

33

53

76

0

0

5

7

36

51

9

13

11

16

3

4

26

Методика проведення перевірочних і кваліфікаційних (пробних) робіт.

39

56

57

81

1

1

6

9

20

29

5

7

10

14

2

3

27

Мета, нагальні завдання та принципи виховання.


43

61

54

77

0

0

9

13

25

36

6

9

2

3

1

1

28

Визначення майстром виробничого навчання змісту позанавчальної роботи з навчальною групою.

32

46

54

77

0

0

7

10

34

49

6

9

4

6

3

4

29

Практичне використання методів виховання.


35

50

58

83

1

1

6

9

30

43

5

7

4

6

1

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

16

17

18

30

Володіння методикою підготовки і проведення окремих форм позанавчальної виховної роботи (бесіда, диспут, зустрічі, вечори, конференції, конкурси, вікторини тощо).

38

54

53

76

3

4

8

11

20

29

8

11

9

13

2

3

31

Планування виховної роботи майстром виробничого навчання, класним керівником.

48

69

57

81

1

1

7

10


16

23

6

9

5

7

1

1

32

Предмет і методи психології

22

31

52

74

1

1

6

9

36

51

9

13

11

16

3

4

33

Психологічні властивості особистості:- характер; - темперамент;- здібність.

27

39

54

77

1

1

7


10

32

46

7

10

10

14

2

3

34

Методи вивчення психологічних властивостей особистості.

23

33

55

79

0

0

4

6

38

54

7

10

9

13

4

6

35

Механізми психологічного захисту у підлітків.

24

34

52

74

0

0

5


7

35

50

11

16

11

16

2

3

36

Характерні поведінкові реакції старшого підліткового віку.

29

41

51

73

1

1

8

11

26

37

9

13

14

20

2

3

37

Роль педагога у виявленні грипу ризику та профілактики наркоманії та токсикоманії.

30

43

53

76

2


3

8

11

27

39

5

7

11

16

4

6

38

Володіння новітніми будівельними технологіями та матеріалами.

28

40

50

71

2

3

11

16

31

44

7

10

9

13

2

3

39

Практичне використання новітніх будівельних технологій та матеріалів.

26

37

53

76


3

4

11

16

30

43

5

7

11

16

1

1

40

Значення аналізу та доцільність вибору матеріалів при виконанні будівельних робіт.

29

41

52

74

1

1

10

14

29

41

6

9

11

16

2

3


1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

41

Використання сучасних інструментів та пристосувань.

26

37

49

70

4

6

12

17

32

46

7

10

8

11

2

3

42

Сучасні підходи до вибору марки новітніх будівельних матеріалів та технології виконання робіт.


16

23

47

67

3

4

10

14

40

57

10

14

11

16

3

4

43

Методика підбору новітних матеріалів для виконання будівельних робіт відповідно технологічної послідовності.

18

26

49

70

3

4

9

13

34

49

8

11

15

21

4

6


44

Новітні технологій та матеріали Ceresit та інші марки матеріалів у сучасному будівництві.

25

36

50

71

0

0

11

16

35

50

6

9

10

14

3

4

45

Матеріали Ceresit та інші марки матеріалів для підготовки та декоративного опорядження поверхонь.

20

29

49

70

1

1

10

14

37

53

9

13

12

17


2

3

46

Матеріали Ceresit та інші марки матеріалів для підготовки та плиткового облицювання поверхонь.

18

26

51

73

0

0

9

13

39

56

7

10

13

19

3

4

47

Аналіз ефективності та методи контролю систем теплоізоляції.

17

24

50

71

1

1

9

13

37

53

9

13

15


21

2

3

48

Технології та матеріали Ceresit та інші марки матеріалів для виконання скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд

16

23

50

71

2

3

12

17

39

56

5

7

13

19

3

4

49

Методика впровадження у навчальний процес ПТНЗ новітніх будівельних технологій.

14

20

50

71

2

3

10

14

41

59

7


10

13

19

3

4

50

Охорона праці при виконанні робіт з новітніми матеріалами

31

44

52

74

0

0

10

14

32

46

6

9

7

10

2

31

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

51

Новітни матеріали для плиткового облицювання та вимоги до них

15

21

52

74

0

0

9

13

40

57

6

9

15

21

3

4

52

Конструктивно-технологічні вирішення облицювання

14

20

49


70

1

1

9

13

44

63

10

14

11

16

2

3

53

Технология виконання облицювальних робіт

24

34

51

73

0

0

11

16

37

53

8

11

9

13

0

0

54

Загальні положення про зовнішню скріплену теплоізоляцію фасадів

16

23


48

69

0

0

12

17

42

60

9

13

12

17

1

1

55

Матеріали для скріпленої теплоізоляції та вимоги до них

11

16

48

69

1

1

12

17

45

64

9

13

13

19

1

1

56

Конструктивно-технологічні вирішення та послідовність виконання системи теплоізоляції

15


21

49

70

1

1

12

17

42

60

8

11

12

17

1

1

57

Технологія влаштування гідроізоляційного шару

18

26

49

70

0

0

10

14

40

57

10

14

12

17

1

1

58

Підготовчі роботи при декоративному опорядженні поверхонь стін


24

34

50

71

1

1

12

17

39

56

6

9

6

9

2

3

59

Технологія влаштування декоративних покриттів

22

31

49

70

1

1

12

17

40

57

7

10

7

10

2

3

60

Матеріали та особливості підготовки поверхонь під облицювання плиткою


23

33

50

71

1

1

12

17

40

57

8

11

6

9

0

0

61

Технологія виконання облицювальних робіт

30

43

50

71

0

0

13

19

32

46

7

10

8

11

0

0

62

Технологічна послідовність виконання робіт із влаштування скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд матеріалами Ceresit та іншими марками матеріалів


12

17

51

73

1

1

10

14

47

67

9

13

10

14

0

0

* - результати вхідного діагностування майстрів виробничого навчання будівельного профілю,

** - результати вихідного діагностування майстрів виробничого навчання будівельного профілю.

Додаток 4следующая страница >>