litceysel.ru
добавить свой файл
1
Кафедра економічної теорії та історії


„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ„ 1 курсу факультету ветеринарної медицини

ЛЕКЦІЇ

ЛЕКЦІЯ 1. Передумови утворення держави на землях України. Київська Русь та її місце в історії.

ЛЕКЦІЯ 2. Українське козацтво. Започаткування національної державності.

ЛЕКЦІЯ 3. Україна в XIX столітті.

ЛЕКЦІЯ 4. Україна в 1917–1920 роках. Відновлення державності українського народу.

ЛЕКЦІЯ 5. Україна в суперечливі 20–30-ті роки XX століття.

ЛЕКЦІЯ 6. Україна напередодні та в роки II-ї світової війни 1939–1945 рр.

ЛЕКЦІЯ 7. Особливості розвитку України в 1945–1991 рр.

ЛЕКЦІЯ 8. Україна в умовах незалежності.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.

Тема 1. Первіснообщинний лад. Утворення суспільних класів та держави на території сучасної України.

Тема 2. Давньоруська Київська держава та її місце в історичній долі українського народу.

Тема 3. Феодальна роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава.

Тема 4. Українське козацтво. Національно-визвольна боротьба проти польського панування.

Тема 5. Хмельниччина. Утворення Української козацької держави.

Тема 6. Україна в другій половині ХVII - першій половині ХVIII століть.

Тема 7. Україна в II половині ХVIII століття.

Тема 8. Україна в складі Росії в XIX столітті.

Тема 9. Соціально-економічні та політичні процеси в Україні на початку XX століття.

Тема 10. Україна в 1917–1920 роках. Відновлення державності українського народу.

Тема 11. Радянська Україна: суперечливі 20-ті.

Тема 12. Україна в 30-ті роки.

Тема 13. Україна напередодні та в роки її світової війни.

Тема 14. Суперечливий характер розвитку України в роки післявоєнної відбудови і періоду „відлиги“.

Тема 15. Соціально-економічне та господарське політичне життя в Україні в 70-ті - першій половині 80-х років.


Тема 16. Проблеми становлення та розвитку української державності на сучасному етапі.


ПИТАННЯ НА ІСПИТИ

1. Дослов'янські народи на території сучасної України.

2. Лютнева революція і піднесення національно-визвольного руху в Україні. Створення Центральної Ради, її перший та Другий У Універсали.

3. Походження, розселення та устрій слов'ян. Слов'янські племена на українських землях.

2. Жовтневе збройне повстання у Петрограді і політика 1 Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

І. Виникнення Київської Русі. Питання про початки давньоруської державності в історичній літературі.

2. Проголошення Радянської Української Республіки. Розгортання громадянської війни.


1. Мотиви та значення прийняття християнства на Русі

2. Проголошення незалежності УНР. Брестський мир. Здобутки і прорахунки Центральної Ради.


1. Розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий.

2. Гетьманський переворот. Внутрішня і зовнішня політика уряду П.Скоропадського.


1. Причини і наслідки розпаду давньоруської держави. Дискусія

про правонаступництво Київської Русі.

2. Утворення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

1. Галицько-Волинське князівство: утворення, розквіт , занепад .

2. Україна і утворення Союзу РСР.


1. Українські землі під владою Литви та Польщі в XIV - XVI століттях.

2. Завершення громадянської війни. Утвердження в Україні радян­ської влади. Причини і наслідки.


1. Економічний, соціальний і релігійний гніт з боку польських феодалів. Брестська церковна Унія.

2. Прихід до влади Директорії та її політика. "Акт злуки". 1. Виникнення українського козацтва : коли, де, причини.

2. Політика українізації в 20-ті роки, причини і наслідки.

1. Запорізька Січ. Устрій, господарство. Реєстрові і нереєстрові козаки.

2. Проблеми державотворення в 20-ті р.( "Xвильвизм", «шумськизм», "волобуєвщина".

1. Роль козацтва у боротьбі проти турків і татар. П. Сагайдачний.

2. Особливості індустріалізації в Україні.

1. Козацько-селянські повстання кінця XVI першої половини XVII століття.

2. Колективізація сільського господарства. Голод 1932-33 років.

І. Початок визвольної війни українського народ 1648-1654 років. Перші перемоги.

2. Складання ідеології українського націоналізму, Утворення ОУН.

1. Складання державності українського народу в ході визвольної війни 1648-1654 років.

2 Україна в планах Гітлера і Сталіна напередодні її світової війни. Початок радянізації західноукраїнських земель.

1. Зовнішня політика козацької держави. Договір з Москвою. Переяславська Рада. Березневі статті.

2. Нацистська влада на Україні. "Новий порядок". 1. Історична роль Б.Хмельницького.

2. Діяльність радянських партизанів і ОУН - УПА роки Великої Вітчизняної війни.

1. Поділ України на Правобережну і Лівобережну. Боротьба за гетьманство. Руїна.

2. Відбудова народного господарства у післявоєнний період. Голод 1946-1947 років. Особливості післявоєнного розвитку західноукраїнських областей.

1. Гетьманська держава І. Мазепа .

2. Смерть Й.В.Сталіна. Хрущовська "відлига" на Україні, її суперечливий характер.

1. Політика царизму по відношенню до гетьманської держави . Малоросійська колегія. Правління гетьманського уряду.

2. Спроби соціально-економічних реформ у 50-60 роки, їх непослідовність.

1. Ліквідація гетьманського правління. Зруйнування Запорізької Січі. Ліквідація гетьманщини. Закріпачення селян.

2. Зародження дисидентського руху в 60-ті роки, то спрямованість. 1. Декабристи на Україні.


2. Розвиток кризових, застійних явищ у другій половині 70 х років. Формування механізму гальмування.

1. Зростання національної свідомості в Західній У Україні. "Клерикальне товариство". "Руська трійця". Москофіли і народовці.


2. Зростання організованості національно-визвольного руху в 70-х роках.

1. Кирило-Мефодіївське товариство.

2 Україна в 80 -х роках. Горбачовська "перестройка" та її реалізація в Україні.

1. Скасування кріпацтва та розвиток капіталістичних відносин в Україні.

2. Формування багатопартійної системи в Україні в сучасних умовах. Провідні політичні партії.

1. Посилення українського національного руху в кінці XIX століття. Українофіли. Народники. Зародження українського соціалізму.

2. Вибори до Верховної Ради в 1990 р. Прийняття Декларації про державний суверенітет України.

1. Формування в Україні багатопартійної систем в кінці XIX - на початку XX століття. Основні політичні партії.

2. Акт проголошення незалежності України. Президентські вибори 1991 р. Проблеми державного будівництва.

1. Революційні події 1905 - 1907 років на Україні.


2. Основні напрями стабілізації народного господарства і проблеми переходу України до ринкової економіки в сучасних мовах.

1. Столипінська аграрна реформа на Україні.

2. Україна в системі міжнародних відносин. Проблеми розвитку співробітництва з країнами СНД і далекого зарубіжжя.

1. Україна в період І світової війни.

2. Президентські вибори 1999 р. та вибори до Верховної Ради 2002 р. Соціально-економічна та політична ситуація в Україні.


література

Аркас М.М. Історія України-Русі. - К. , 1990.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990-

Давня історія України. Книга І. К., 1994. Книга 2. 1995.

Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.


Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1991.

Крип"якевич I.П. Історія України - К., 1990.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К., 1993.

Історія України в особах ІХ-ХVIII ст. - К., 1993.

Історія України в особах ХІХ-ХХ ст/ - К., 1995.

Нагаєвський I. Історія Української держави двадцятого століття. - К., 1993.

Історія України. Нове бачення. - К., 2000. Новітня історія України XX століття. - К., 2000. Історія України. - К., Альма матер, 2001

Л.I. Кормич, В.В. Богацький. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття. Харків, 2001.

Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. Історія України. - К., 2001. Бойко 0. Історія України. Альма матер - К., 2002. В.В. Світлична. Історія України. Київ-Львів, 2003. Довідник з історії України. А-Я. - К., 2001.