litceysel.ru
добавить свой файл
1

Практичне заняття 03.05.2010 р. 202 н.г. Тема 5.2 “Обставини, що виключають злочинність діяння”


Поняття та юридична природа обставин, що виключають злочинність діяння. Проблеми класифікації цих обставин у науці кримінального права.

Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. Юридична природа ситуації, передбаченої ч. 4 ст. 36 КК України. Провокація оборони.

Уявна оборона: поняття за КК України, юридична природа та основні різновиди. Вплив уявної оборони на кримінальну відповідальність особи.

Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони. Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Крайня необхідність: поняття, ознаки, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони. Проблеми відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності.

Фізичний або психічний примус: поняття та ознаки. Кримінально-правове значення фізичного та психічного примусу.

Виконання наказу або розпорядження: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Підстави визнання наказу або розпорядження законним. Поняття та ознаки явно злочинного наказу або розпорядження. Правові наслідки відмови від виконання явно злочинного наказу або розпорядження. Особливості кримінальної відповідальності особи, яка віддала явно злочинний наказ або розпорядження, та особи, яка виконала такий наказ або розпорядження. Особливості кримінально-правової оцінки ситуації, в якій особа виконала наказ або розпорядження за обставин, коли вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати його злочинного характеру.

Діяння, пов’язане з ризиком: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Поняття та ознаки виправданості ризику за КК України. Невиправданий ризик та його кримінально-правове значення.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: поняття та основний кримінально-правовий зміст. Специфічні підстави та особливості кримінальної відповідальності особи, яка виконує таке завдання.


Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння, які не передбачені КК України.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

Підготуйте реферати на тему:

 1. „Триваючий злочин та особливості його кваліфікації”.

 2. „Характеристика змісту фактичної повторності”.

 3. „Відмежування сукупності злочинів від суміжних понять”.Тема №14. Обставини, що виключають злочинність діяння


Вид заняття: практичне заняття з елементами ділової гри.

Час:

 • слідчо-криміналістична спеціалізація – 4 години;

 • господарчо-правова спеціалізація – 4 години.

Навчальна мета – у результаті вивчення теми курсанти (слухачі) повинні усвідомити сутність поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння; необхідна оборона; умови правомірності необхідної оборони, що характеризують посягання; умови правомірності необхідної оборони, що характеризують захист; перевищення меж необхідної оборони; умови правомірності захисту від нападу озброєної особи чи нападу групи осіб, а також від протиправного насильницького проникнення в житло чи інше приміщення; провокація оборони; мнима оборона; затримка злочинця; умови правомірності заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні, що відносяться до нападу; умови правомірності затримання злочинця, що відносяться до акту заподіяння йому шкоди; перевищення меж заподіяння злочинцю шкоди при його затриманні; крайня необхідність; підстави застосування крайньої необхідності; умови правомірності крайньої необхідності, що відносяться до небезпеки; умови правомірності крайньої необхідності, що відносяться до усунення небезпеки; відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони; перевищення меж крайньої необхідності; фізичний чи психічний примус; виконання наказу чи розпорядження; умови правомірності заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам при виконанні чи наказу розпорядження; відповідальність за виконання явно злочинного наказу чи розпорядження; діяння, пов'язане з ризиком; умови правомірності заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам при здійсненні діяння, пов'язаного з ризиком; ризик, не визнаний виправданим; виконання спеціального завдання по попередженню чи розкриттю злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; умови правомірності заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам при виконанні спеціального завдання; перевищення меж виконання спеціального завдання.ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

 2. Ознаки необхідної оборони.

 3. Ознаки затримання злочинця.

 4. Підстави крайньої необхідності.

 5. Підстави виконання законного наказу.

 6. Ексцес ризикованого діяння.

 7. Відповідальність за перевищення меж заподіяння шкоди при виконанні спеціального завдання.


ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ:

 • Анчукова М. Про поняття діяння пов’язаного з ризиком, як обставини що виключає злочинність діяння // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 105.

 • Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. — Харьков: Основа, 1991. — 360 с.

 • Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. — X.: Вища школа, 1986. — 157 с.

 • Вирішення судами питань, пов'язаних із кримінально-правовою оцінкою діянь особи, що віддала чи виконала злочинний наказ (за матеріалами узагальнення судової практики) // Вісник Верховного Суду України. — 1999. — № 3. — С. 33—39.

 • Володарський В. Проблемні питання необхідної оборони // Право України. — 1998. — № 11. — С. 118—122.

 • Диденко В.П. Правомерность причинения вреда преступнику при задержании. — К.: КВШ МВД СССР, 1984. — 72 с.

 • Дячук С.І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві (основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства). — К.: Атіка, 2001. — 176 с.

 • Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1981. — 154 с.

 • Крилова Н., Павлова Н. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некоторые вопросы практического применения // Уголовное право. – 2005. - № 1. – С. 41-44.
 • Лемешко О. Здійснення правомірного контролю як спеціальна обставина, що виключає кримінальну відповідальність за потурання злочину // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 3 (22). — С. 217—222.


 • Морозов В., Хаметдинова Г. Некоторые аспекты уголовной ответственности при превышении пределов крайней необходимости // Уголовное право. – 2005. - № 1. – С. 55-57.

 • Орешкина Т. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в Особенной части УК РФ // Уголовное право. – 2005. - № 1. – С. 58-60.

 • Осадчий В. Співвідношення права на застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу та права на необхідну оборону, затримання злочинця в діяльності правоохоронних органів // Право України. — 1998. — № 1. — С. 69—74.

 • Підкорипгова Л. Кваліфікація перевищення меж заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні // Право України. — 1999. — № 8. — С. 65—67.

 • Славка С. Вогнепальна культура працівника міліції: правореалізуючий аспект // Право України. — 1999. — № 1. — С. 76—79.

 • Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. — М. Юрид. лит., 1969. — 189 с.

 • Уголовное право Украинской ССР на современном этапе: Часть Общая. — К.: Наукова думка, 1985. — С. 190—220.

 • Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 41. — Ст. 377.

 • Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Там само. — 2000. — № 40. — Ст. 338.

 • Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – Х.: 2003. – С. 33-36.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.

Під час підготовки до даної теми та розгляду питань, які виносяться на обговорення, необхідно зосередити увагу на наступні рекомендації.

По-перше, не є суспільно небезпечними і кримінально протиправними, а навпаки, визнаються правомірними і, як правило, суспільно корисними вчинки, що за зовнішніми своїми ознаками збігаються з тим або іншим злочинним діянням.


По-друге, необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільне небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої а даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

По-третє, відповідно до ст. 38 КК дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення злочину, спрямовані на затримання особи, яка його вчинила, і доставлення її відповідним органам влади, не є злочином, якщо вони були необхідні для затримання і відповідали небезпечності посягання та обстановці затримання злочинця.

По-четверте, крайня необхідність є обставиною, за наявності якої особа може заподіяти шкоду правоохоронюваним інтересам третіх осіб (непричетних до ситуації, що склалась) з метою відвернення небезпеки, яка загрожує особі, її правам чи правам інших громадян, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, і не підлягає за це кримінальній відповідальності.

По-п’яте, єдиною умовою визнання правомірною дії або бездіяльності особи, яка була вчинена з метою виконання наказу або розпорядження і заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, є законність такого наказу (розпорядження).

По-шосте, відповідно до ч. 3 ст. 42 особа несе кримінальну відповідальність на загальних підставах, якщо ризик завідомо створював загрозу: а) для життя інших людей; б) екологічної катастрофи; в) інших надзвичайних подій. Термін завідомо означає, що особа, яка вчинила ризиковане діяння, заздалегідь знала про можливість настання передбачених негативних наслідків (ексцес ризикованого діяння).

По-сьоме, не визнається правомірним виконанні спеціального завдання, якщо відповідне діяння за своїми ознаками є: а) особливо тяжким умисним злочином, поєднаним з насильством над потерпілим; б) тяжким-умисним злочином, пов’язаним зі спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких чи особливо тяжких наслідків.ПИТАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

(письмове опитування на початку заняття протягом 10 хв.

по декількох варіантах)

Варіант № 1


 1. Визначення обставин, що виключають злочинність діяння та їх ознаки.

 2. Визначення необхідної оборони.

Варіант № 2

 1. Визначення правомірного затримання злочинця потерпілими або іншими особами та його ознаки.

 2. Визначення виправданого ризику як обставини, що виключає злочинність діяння та його ознаки.


ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ:


Завдання №1. Івасін, Іванов і Базба, які відбували покарання за тяжкі злочини, вдерлися до медпункту колонії, де захопили як заручниць двох медсестер. Погрожуючи загостреними металевими штирями, вони поставили вимогу надати їм зброю з набоями та автомобіль. Переговори із злочинцями нічого не дали, вони почали знущатись над заручницями, заподіявши одній з них тяжке поранення. Тоді за наказом керівника оперативної групи були викликані снайпери, які застосували зброю, внаслідок чого двоє злочинців були вбиті, а третій поранений.

Як вирішити справу?

Завдання №2. Кривонос, Меркулов, Щепкін і Бевзюк проживали в одній кімнаті в гуртожитку. Меркулов часто в нетверезому стані скандалив. 8 березня він намагався затіяти бійку з Бевзюком, але той пішов з гуртожитку. Тоді Меркулов викинув на вулицю ліжка Бевзюка і Щепкіна. Кривонос зробив зауваження Меркулову і запропонував поставити ліжка на місце. У відповідь той схопив сковорідку і вдарив нею Кривоноса у підборіддя, збив його з ніг, а потім завдав декількох ударів по обличчю. Останній намагався вибігти на вулицю, але Меркулов перегородив шлях, схопив з плити кухонного ножа і рукояткою вдарив Кривоноса по голові, збивши з ніг. Той відштовхнув від себе Меркулова, схопив сокирище, яке лежало біля плити, і завдав ним двох ударів Меркулову, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження.


Якою має бути кримінально-правова оцінка дій цих осіб?


Завдання №3. До таксі, що стояло на зупинці, підійшов п'яний Гусєв і почав вимагати висадити з машини пасажира Козлова, а його відвезти в протилежному напрямку. При цьому він нецензурно лаявся, розмахував перед очима Козлова запаленою цигаркою, пропалив рукав його піджака, у грубій формі наполягав на своїх вимогах. Козлов через відкрите бокове вікно кабіни відштовхнув Гусєва, який упав і, вдарившись головою об асфальт, дістав тяжке тілесне ушкодження.

Чи підлягає Козлов кримінальній відповідальності?


ДІЛОВА ГРА:

Судове засідання”.

На початку заняття групі слухачів (курсантів або студентів) пропонується розіграти ситуацію яка виникла за певних умов. До цієї групи входять: „потерпілий”, „винний”, „захисник”, „обвинувачуючий”, „пересічний громадянин” та „суддя”. Виходячи з умови задачі кожний з учасників повинен максимально обґрунтовано представити свою позицію, а курсант (студент) в обличчі „судді” повинен винести вирок (дати відповідь на поставлене питання в задачі).


Варіант № 1. Мельник, Перга і Сенченко жили в одній кімнаті гуртожитку. Мельник займався спортом і часто вихвалявся, що він нікого не боїться. Перга, Сенченко та їхній знайомий Куліш вирішили налякати Мельника. Близько 23-ї години вони зустріли того за рогом будинку в темному місці та почали вимагати гроші. При цьому Перга підійшов ззаду і схопив його за шию. Мельник ударив кулаком в обличчя Сенченка, який упав, а потім, вирвавшись від Перги, складаним ножем вдарив його у груди. Від отриманого поранення Перга помер на місці. Сенченко при падінні вдарився головою об камінь і від одержаної черепно-мозкової травми через три дні помер у лікарні.

Чи підлягає Мельник кримінальній відповідальності?

Варіант № 2. Астахов і Лосицький залишилися в горах без продуктів харчування, їм загрожувала голодна смерть, оскільки розпочався буран. Натрапивши на будинок лісника, в якому нікого не було, вони виламали двері, взяли продукти в кількості, яка забезпечувала можливість перечекати бурю і дістатися до населеного пункту.

Як вирішити справу?