litceysel.ru
добавить свой файл
1
AINEPROGRAMM õppÕppeaasta: 2008/2009

Semester: Kevad

Semester:


Aine kood:


SKS6013

Aine nimetus:


Vene keele funktsionaalne leksikoloogia

Õppejõud

Ametikoht, kraad

1. Inna Adamson

lektor, PhD

2.
3.
4.
5.
Ainepunkte:


3 AP

Maht tundides:

45

sh auditoorne töö:

25

iseseisev töö:

20

Eeldusaine:

SKS6086


Hindamisviis:

Eksam
 1. Aine kuuluvus, eesmärk

(valdkondadevaheline valikaine, valdkonnaaine, suunaaine, peaaine, lisaeriala; eesmärk õppekava kui terviku seisukohast)


Peaaine.

Anda ülevaade järgmistes aspektides: funktsionaalse leksikoloogia vene keele kui võõrkeele õpetamise praktikas. Leksika funktsioneerimise eripärad. Sõna kui kommunikatiivne ja nominatiivne keelend. Sõna siduduse probleem õpetamise praktikas. Sõnavara areng etümoloogilises aspektis ja sõnalaenude läbi. Sõnavara idiomaatilisus. Sõnastike liigitus, nende koostamise probleemid ja traditsioonid.


 1. Õppetöö sisu ja ajakava

(õppetöö sisu tunnipaaride kaupa: kuupäev, teema, õppetöö vorm (loeng, seminar, parktikum), käsitletavad põhimõisted, teooriad, käsitlused jms)


Kuupäev

Teema, sisu lühikirjeldus

5.02.09

Предмет и задачи функциональной лексикологии. Функциональная лексикология и другие лингвистические дисциплины. Методы и направления функциональной лексикологии. Õppetöö vorm: loeng

12.02.09


Слово как главный объект изучения лексикологии. Основные признаки слова. Понятие слова и лексического значения. Слово и понятие. Семантический треугольник. Система значений одного слова. Коннотации. Õppetöö vorm: seminar

19.02.09

Многозначность, или полисемия. Пути и способы развития полисемии. Семантическое развитие слова. Метафора, метонимия, синекдоха. Õppetöö vorm: seminar

26.02.09

Системные отношения в лексике: синонимы. Причины развития и существования синонимичных значений. Стилистические особенности функционирования синонимов. Энантиосемия, внутрисловная антонимия. Асистемные отношения в лексике: омонимия. Типы омонимов. Пути появления и развития омонимии. Омоформы, омофоны, омографы. Паронимы. Õppetöö vorm: seminar

05.03.09

Анализ текстов, практические задания на полисимию, синонимию, антонимию, омонимию, паронимию и др. явления Õppetöö vorm: seminar, kirjalik kontrolltöö

12.03.09

Пути формирования лексики современного русского языка. Этимологический анализ слов современного русского языка. Õpetöö vorm: seminar

16.03.09-20.03.09


(is. töö nädal)


Анализ текстов, практические задания по пройденным темам, упражнения. Õppetöö vorm: iseseisev töö, konspekt

26.03.09

Фразеология, теоретические проблемы. Фразеологизмы и свободные сочетания слов. Фразеологизм и слово. Õppetöö vorm: seminar

02.04.09

Практический анализ фразеологизмов. Тексты, упражнения. Õppetöö vorm: seminar


09.04.09

Способы систематизации лексики. Типы словарей русского языка. Толковые словари, их история и способы описания лексики в них. Отличие толковых словарей от энциклопедических. Õppetöö vorm: seminar

16.04.09

Словари новых слов и словари языковых изменений. Аспектные словари: синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, иностранных слов, фразеологические, идеографические, орфографические, частотные, этимологические, исторические и т.д. Õppetöö vorm: seminar

23.04.09

Практический анализ фразеологической семантики. Работа с лексикографическими источниками. Õppetöö vorm: seminar

30.04.09


Работа с лексикографическими источниками. Õppetöö vorm: seminar

07.05.09

Практический анализ фразеологических единиц, этимологии некоторых слов русского языка. Õppetöö vorm: seminar, kirjalik kontrolltöö

14.05.09

Перспективы развития лексикогогии русского языка. Õppetöö vorm: seminar

21.05.09

Обощение пройденного материала. Õppetöö vorm: seminar
 1. Iseseisva töö kirjeldus ja kontroll

(referaadid, ettekanded, rühmatööd ja presentatsionid jms)


1. Слово и понятие. Семантический треугольник. Система значений одного слова. Коннотации.

Литература:

Лингвистический энциклопедический словарь. (Языкознание). М., 1998, 2002.

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. Москва, 2003.

Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Москва, 2001.


2. Системные отношения в лексике: синонимы. Причины развития и существования синонимичных значений. Стилистические особенности функционирования синонимов.

Литература:


Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Москва, 1995. Т. 1

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. Москва, 2003.

Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Москва, 2001.


3. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. Стилистическая дифференциация лексики: норма и периферийные явления. Активный и пассивный лексический запас.

Литература:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. Москва, 2003.

Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Москва, 2001.


4. Способы систематизации лексики. Типы словарей русского языка.

Литература:

История русской лексикографии / Российская академия наук, Институт лингвистических исследований; ответственный редактор Ф. П. Сороколетов. СПб., 1998.

Шимчук Э.Г. Русская лексикография. Москва, 2003.


5. Сопоставительный анализ структуры лексического и фразеологического значений. Роль образной составляющей в формировании переносной семантики слова и обощенно-переносной семантики фразеологизма.

Литература:

Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. Москва, 2003.


6. Вопросы русско-эстонской сопоставительной фразеологии.

Литература:

Reitsak, A Valimik vene fraseologisme eesti vastetega. Tallinn, 1975.


Русско-эстонские словари последнего времени.


7. Фразеология и лексикографическая практика.

Литература:

Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX веков. Т. 1-2. Под ред А.И. Федорова. Новосибирск, 1991 (или Москва, 1997).

Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И. Молоткова, Санкт-Петербург, 1994 (или Москва, 1995).

Добровольский Д.О., Караулов Ю.Н. Ассоциативный фразеологический словарь русского языка. М. 1994.

И др. источники.


8. Идеи современной семантики.

Литература:

Ю.Д. Апресян. Лексическая семантика. Москва, 1995. Т. 1.;

Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. Москва, 1986.

Уфимцева А.А. Лексическое значение. Москва, 1986. 1. Nõuded õppetööst osavõtu osas

(õppetöölt puudumise ülemmäär, järelevastamise võimalused ja kord jms)

Семинары обязательны для посещения. Результаты самостоятельной работы, в отведенное для этого время, обсуждаются на семинарах. Также требуется представить конспект, в котором должны быть представлены результаты самостоятельной работы.

В случае неприсутствия студента, в предназначенных для написания письменных контрольных заданий дней, а также в случае неудовлетворительного результата контрольного письменного задания, необходимо написать/переписать работу в течение времени, предназначенного для аудиторной работы, т.е. до сессии. В данном случае, до 23.05.2008. При этом для переписывания/написания контрольных заданий отводятся приемные часы преподавателя, на кафедре русского языка, К-310.


В сессию предоставляется право переписыванияч/написания контрольных работ лишь в случае предъявления студентом документа (справки), свидетельстующего о невозможности написать контрольное задание в обозначенный выше промежуток времени. В противном случае преподаватель оставляет за собой право выставить студенту в протокол неудовлетворительную оценку (F-puudulik).


 1. Eksami/arvestuse nõuded

Для допуска студента к экзамену предполагается: написание контрольных письменных заданий на позитивный результат, конспекты с результатами самостоятельной работы. Учитывается также активное участие на семинарах.

Экзамен проходит в устной форме. Экз. билет состоит из трех вопросов/заданий: 1-го теоретического и 2-х практических заданий.


 1. Õppematerjalid

(kohustulik ja soovitatav kirjandus koos viitega kättesaadavusele, jaotusmaterjalid, veebiaadressid)

Обязательная литература

 1. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. Москва, 2003.

 2. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. Москва, 2001.

 3. Попова Т.В., Рацибурская Л.В., Гугунава Д.В. Неология и неография современного русского языка. Москва, «Флинта», «Наука», 2005.

 4. Шимчук Э.Г. Русская лексикография. Москва, 2003.
 5. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка.


Москва, 1974, 1995. Т. 1.

 1. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. Т. 2. Москва, 1995.

 2. Берков В.П. Двуязычная лексикография (учебник). С-Петербург, 1996.

 3. Языкознание. Энциклопедический словарь. Москва, 1998.

 4. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. Москва, 2003.

 5. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. Москва, 2003.

 6. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. Москва, 1986.

 7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва, 1996.

 8. Балли Ш. Французская стилистика. Москва,1961.

 9. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. Москва, 1977.

 10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Москва, 1997.

 11. Словарь русского языка. 2-ое изд. Т. 1-4. Москва, 1981-1984.

 12. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1-17, Москва-Ленинград, 1948-1965.

 13. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1-20, Москва, 1991-…

 14. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 7-ое изд. Т. 1-4., Москва, 1978-1980.

 15. Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изменения. Санкт-Петербург, 1998.

 16. Касарес Х. Введение в современную лексикографию. Пер. с исп. Н.Д. Арутюновой. Москва, 1985.
 17. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX веков. Т. 1-2. Под ред А.И. Федорова. Новосибирск, 1991 (или Москва, 1997).


 18. Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А.И. Молоткова, Санкт-Петербург, 1994 (или Москва, 1995).

 19. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Москва, 1995.

 20. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Москва, 2002.

 21. Reitsak, A. Valimik vene fraseologisme eesti vastetega. Tallinn, 1975.Дополнительная литература

 1. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. Москва, 1980.

 2. Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике русского языка конца XX столетия (1985-1995). Москва, 1996.

 3. Лексикология и стилистика в преподавания русского языка как иностранного : (динамика, экспрессия, экономия) / И. Ф. Протченко, Н. В. Черемисина. Москва : Русский язык, 1986

 4. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. Москва, 1989.

 5. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. С-Петербург, 2001.

 6. Уфимцева А.А. Лексическое значение. Москва, 1986.

 7. Проблемы фразеологической семантики. Под ред Г.А. Лилич. Санкт-Петербург, 1996.

 8. Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. Москва, 1974.

 9. Телия В.Н. Типы языковых значений. (Связанное значение слова в языке). Москва, 1981.

 10. Õim, A. Fraseoloogiasõnaraamat. Tallinn, 1993, 2000.
 11. Dobrovolski D. Idiome in kognitiver Perspektive: zur Begriffbestimmung. – Ethische Konzepte und mentale Kulturen I, Auf der Suche nach ethischen Konzepten in Wortschatz und Phraseologie. Umea, 1997.Programmi koostaja:
Lektor Inna Adamson, PhD

(nimi)(allkiri)

Programm kinnitatud:
02.02.2009

(kuupäev)(osakonnajuhataja allkiri)

Koostkõlastatud:


Lektor I. Adamson, PhD


(õppekava juhi nimi)
(allkiri)