litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ


КОРЮГІН АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ


УДК 338.43:332.12


НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ


Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил

і регіональна економіка


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Хмельницькому університеті управління та права Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Пила Василь Іванович,

Науково-дослідний економічний інститут (НДЕІ)

Міністерства економіки та з питань

європейської інтеграції України (м. Київ)

завідуючий відділом проблем регіональної економіки


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

академік Академії аграрних наук


Панасюк Броніслав Якович,


Київський національний економічний університет

(м. Київ), професор кафедри макроекономіки

та державного управління


кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник

Алексійчук Володимир Миколайович,

Національний науковий центр

“Інститут аграрної економіки” (м. Київ),

заступник завідуючого відділом фінансово-кредитної

і податкової політики


Провідна установа Інститут регіональних досліджень НАН України, (м. Львів), відділ регіональної соціально-економічної політики та територіального управління

Захист відбудеться “16” червня 2005 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, перший поверх.


Автореферат розісланий “14” травня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої

ради, д. е. н. О.Ю. Рудченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Агропромисловий комплекс (АПК) як один з пріоритетних міжгалузевих комплексів національної економіки в умовах ринкових відносин набуває дедалі більшого значення. Його розвиток безпосередньо впливає на продовольчу безпеку і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови національної економіки. У сучасних умовах науковий інтерес до проблем ефективного ведення агропромислового виробництва та розвитку інтеграції галузей комплексу посилюється, що зумовлюється утвердженням нових суспільних відносин та формуванням відповідних механізмів ведення господарювання.

Проте питанням комплексних досліджень розвитку агропромислового виробництва регіону в умовах ринкової економіки, інтеграції галузей АПК на нових ринкових засадах і посилення його конкурентоспроможності приділено ще недостатньо уваги. Потребують опрацювання питання регіональної структури та системи управління, механізмів стимулювання розвитку АПК регіону. Актуальність, теоретична і практична значимість вказаних проблем, а також необхідність пошуку шляхів їх вирішення визначили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з планами наукових досліджень Хмельницького університету управління та права, зокрема темою “Проблеми трансформації регіональної економіки та механізми стимулювання сталого соціально-економічного розвитку” (№ державної реєстрації 0104U010899, 2004 р.), де автором розроблено методику оцінки перспектив розвитку АПК регіону. Обраний напрям досліджень також тісно пов’язаний з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема темою фундаментальних досліджень “Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика” (№ державної реєстрації 0101U007880, 2004 р.), де автором здійснено обґрунтування регіональної структури та системи управління, а також формування механізмів регулювання розвитку АПК регіону.


Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних, методичних питань і практичних рекомендацій регулювання розвитку АПК регіону.

Для досягнення поставленої мети автором були вирішені такі завдання:


 • розкрити в теоретичному аспекті зміст понять “агропромисловий комплекс”, “реформування регіонального агропромислового виробництва”, концептуально визначити роль АПК в становленні ринкової економіки України;

 • визначити можливості використання в Україні світового досвіду функціонування ринкових форм агропромислового виробництва;

 • обґрунтувати методологічні засади і об’єктивні передумови регулювання розвитку агропромислового виробництва;

 • розробити методичні положення та провести діагностику регіональної структури АПК;

 • опрацювати методичні положення щодо оцінки перспектив розвитку АПК регіону;

 • обґрунтувати напрями вдосконалення регулювання розвитку АПК та його інтенсифікації.

Об’єктом дослідження є агропромислове виробництво Хмельницької області, а його предметом – теоретичні, методичні та практичні питання регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань використовувались різні методи дослідження, зокрема: системно-структурний (при аналізі і оцінки трансформаційних процесів в регіональному АПК); структурно-логічного узагальнення (при вдосконаленні понятійного апарату процесів реформування та стимулювання розвитку АПК); індексного і порівняльного аналізу (при визначенні стану і ефективності функціонування АПК); статистичного аналізу (при прогнозуванні перспектив розвитку галузей АПК).

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дослідження полягає у наступному:

вперше одержано:
 • розроблено методичні положення щодо прогнозування перспектив розвитку агропромислового комплексу регіону на основі визначення загальної стратегії розвитку регіону та місця АПК в ній, діагностики структури регіонального АПК та визначення внутрішньорегіональної спеціалізації. Це дозволяє обґрунтувати перспективні напрями розвитку АПК регіону та його місце в загальній стратегії розвитку регіону;


 • обґрунтована доцільність визначення п’ятисферної функціональної структури АПК регіону (забезпечення засобами виробництва сфер АПК; сільське господарство; переробка сільськогосподарської сировини; виробниче обслуговування; наукове та соціальне обслуговування), що дозволяє здійснити збалансовану діяльність усіх ланок галузевого і територіального характеру;

удосконалено:

 • поняття “АПК регіону”, яке пропонується визначати як сукупність видів економічної діяльності, які безпосередньо технологічно пов’язані між собою і повинні забезпечувати виробництво, переробку, зберігання та реалізацію сільськогосподарської продукції, необхідної для задоволення потреб населення в продуктах та предметах споживання;

 • систему важелів регулювання розвитку АПК регіону, де основний пріоритет надано економічним методам впливу та доцільності поширення інтеграційних процесів між сферами АПК. Це дозволить сприяти оптимальному розвитку комплексу та активізувати виробничо-господарську діяльність;

дістали подальший розвиток:

 • визначення поняття “реформування регіонального агропромислового виробництва” як комплекс заходів щодо ієрархічної сукупності його підсистем і структурних одиниць, що забезпечують ефективне використання досягнень науково-технічного прогресу, наявного ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб суспільства в продовольстві, сільськогосподарській сировині та інших видах продукції АПК;

 • систематизація передумов та чинників функціонування АПК (природно-кліматичні та соціально-економічні, зокрема клімат, земельні та трудові ресурси, транспортне забезпечення), а також система принципів, що дозволяє забезпечити комплексний розвиток АПК регіону;
 • розроблено комплекс заходів щодо підвищення ролі місцевих органів управління у розвитку АПК регіону, зміст яких полягає у створенні сприятливого економічного середовища шляхом впровадження фінансових механізмів та інформаційного забезпечення агропромислових підприємств.


Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дослідження використані при розробці обласної програми соціально-економічного розвитку (довідка Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації № 01-03/1342 від 15.12.2004). Практична реалізація пропозицій дисертаційного дослідження дозволить підвищити економічну доцільність і обумовленість рішень, пов’язаних з реалізацією пріоритетних напрямів розвитку АПК регіону. Крім того, результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі при вкладенні курсів “Розміщення продуктивних сил і регіоналістика”, “Економіка галузі та міжгалузевого комплексу” (довідка Хмельницького університету управління та права № 537 від 29.03.2005).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною роботою; викладені в ній ідеї, теоретико-методологічні напрацювання та практичні розробки належать особисто автору.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях “Державна регіональна політика України в умовах проведення адміністративної реформи” (м. Хмельницький, 2000 р.), “Молодь в умовах нової соціальної перспективи”(м. Житомир, 2001 р.), “Соціально-гуманітарні науки на початку III тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи” (м. Хмельницький, 2002 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні” (м. Хмельницький, 2003 р.), щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Хмельницького університету управління та права.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 9 наукових статтях (з них 7 одноособові), в тому числі 5 - у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг авторського матеріалу становить 2,6 друкованих аркуша.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, списку із 181 використаного літературного джерела та 2 додатків. Робота викладена на 158 сторінках комп’ютерного тексту, з них 141 сторінка основного тексту, 6 рисунків, 20 таблиць.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Перший розділ “Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку агропромислового виробництва” присвячений вивченню сутності АПК, особливостям регулювання, закономірностям, принципам та передумовам його регіонального розвитку тощо.

Серед різноманітності термінів, які представлені в науковій літературі для характеристики сфери агропромислового виробництва, поняття “агропромисловий комплекс” (АПК) є найбільш точним та узагальнюючим. Воно охоплює основні складові елементи, притаманні будь-якому комплексу економіки. В роботі розглядається АПК регіону, під яким розуміється сукупність галузей економіки, що безпосередньо пов’язані технологічно і повинні забезпечувати виробництво, зберігання, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції, необхідної для задоволення населення в продуктах та предметах споживання.

АПК відіграє провідну роль у соціально-економічній політиці України. Основою агропромислового виробництва повинно стати різноманіття організаційно-правових форм господарювання. Важливим завданням формування та функціонування АПК є визначення особливостей регулювання та специфіки управління в умовах ринкового середовища.

В існуючій системі управління ще зберігаються елементи методів управління, які не є прийнятними для забезпечення конкурентоспроможності в умовах зміни зовнішнього середовища. Це стало причиною падіння обсягів виробництва у сільськогосподарських підприємствах області впродовж останніх років ХХ сторіччя (табл. 1). Натомість в особистих селянських господарствах відбувалось нарощування обсягів виробництва. Актуальним сьогодні є удосконалення методів та підходів до управління, якими виступають стратегічне планування, системний та ситуаційний підходи, що передбачають аналіз зовнішнього середовища і вироблення відповідних рекомендацій.


Аналіз світового досвіду дозволив виявити, що державна регіональна політика більшості країн направлена на створення сприятливих умов для розвитку агропромислового виробництва. Зокрема, у країнах з перехідною економікою державна політика спрямована на становлення формувань ринкового типу шляхом надання фінансової допомоги та створення спеціальних структур щодо інформаційно-консультаційного забезпечення господарств. В розвинутих країнах світу сформована комплексна система підтримки АПК, в якій домінують економічні методи регулювання. Серед цих методів виділяють пільгове оподаткування, фінансово-бюджетну та зовнішньоекономічну підтримку.

Важливого значення набуває діагностика функціонування агропромислового виробництва регіону, яка повинна включати: закономірності його розвитку, факторно-ресурсну оцінку умов функціонування АПК, визначення тенденцій розвитку агропромислового виробництва регіону; аналіз існуючої системи підтримки регіонального АПК.

Таблиця 1

Індекси продукції сільського господарства за категоріями господарств у Хмельницькій області

(1990=100%)Роки

Валова продукція сільського господарства
в господарствах усіх категорій

в сільськогосподарських підприємствах

в господарствах населення

1991

82,4

79,5

89,0

1995

70,0

59,4

94,2

2000


57,4

33,3

112,4

2001

58,7

31,1

121,8

2002

58,8

28,8

127,1

2003

51,5

21,0

121,2следующая страница >>