litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИМИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за січень-березень 2011 року


(інформаційний бюлетень)


Миколаїв

2011


1. Природознавчі науки


22.11

В55

Вища математика: завдання до самостійної роботи по типовому розрахунку № 3 (кратні та криволінійні інтеграли) [Текст] : для студ. 6.100102-"Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", 6.100101-"Енергетика та електротехнічні системи в АПК", 6.010104 -"Проф. освіта" / В. С. Шебанін, М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 32 с. — Ел. копія в локальній мережі


22.11

В55

Вища математика. Ч.1.: методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для самост. роботи студентів екон. ф-ту заочної та денної форм навчання спец. 7.050106 - облік та аудит, 7.050202 - менеджмент організацій, 7.050206 - менеджмент ЗЕД з урахуванням кредитно-модульної системи навчання та рейтингової оцінки знань / В. С. Шебанін, М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ. – 114 с. — Ел. копія в локальній мережі


22.11

В55

Вища математика. Ч.2.: Контрольні завдання та методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для самост. роботи студ. екон. ф-ту денної і заочної форм навчання спец. 7.050106 - облік та аудит, 7.050202 - менеджмент організацій, 7.050206 - менеджмент ЗЕД з урахуванням кредитно-модульної системи навчання і рейтингової оцінки знань / В. С. Шебанін, М. О. Веремієнко, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ. – 146 с. — Ел. копія в локальній мережі22.17

Т34

Теорія ймовірностей та математична статистика в економіці [Текст] : навч. посібн. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. В. Клочан [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 224 с. — Ел. копія в локальній мережі. 


22.172

К65

Контрольні завдання та методичні рекомендації по вивченню дисципліни "Вища математика" до самостійної роботи з виконання розрахунково-граф-

ічної роботи № 4 "Математична статистика" за структурно-модульною схемою навчання і рейтинговою системою оцінки [Текст] : для студ. денної форм навчання спец. 6.100102, 6.010104, 6.100101 / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. П. Атаманюк [та ін.] ; Факультет механізації. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 46 с. 


26.12

З-15

Задорожній, Ю. В. Геодезія та землевпорядкування [Текст] : метод. реком. для виконання лаб. робіт студ. агрон. ф-ту денної форми навч. спец. 6.090101 - агрономія / Ю. В. Задорожній ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 39 с. — Ел. копія в локальній мережі.2. Техніка


31.19

П19

Пастухов, В. М. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії" [Текст] : для студ. що навчаються за спец. 7.091901, 8.091901 "Енергетика с. г. виробництва" (7.100101, 8.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК") / В. М. Пастухов, К. В. Дубовенко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 52 с. — Ел. копія в локальній мережі31.2

Д79

Дубовенко, К. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання агропромислового комплексу" [Текст] : для студ. спец. 7.091901, 8.091901 "Енергетика с. г. виробництва" (7.100101, 8.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК") / К. В. Дубовенко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 57 с. — Ел. копія в локальній мережі


31.2

Д79

Дубовенко, К. В. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання АПК" [Текст] : для студ. спец. 7.091901, 8.091901 "Енергетика аграрного виробництва" (7.100101, 8.100101 - "Енергетика та електротехнічні системи в АПК") / К. В. Дубовенко, І. С. Білюк ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 55 с. — Ел. копія в локальній мережі


31.2

Д79

Дубовенко, К. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" [Текст] : для студ., що навчаються за напрямом підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" / К. В. Дубовенко, Н. С. Дубовенко ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 31 с. — Ел. копія в локальній мережі


32.85

К32

Квітка, С. О. Електроніка та мікросхемотехніка [Текст] : навч. посіб. / С. О. Квітка, В. Ф. Яковлєв, О. В. Нікітіна. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 329 с. 


32.97

М57

Мигович, С. М. Обчислювальна техніка та програмування: опорний конспект лекцій [Текст] : для студ. І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / С. М. Мигович ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 100 с. — Ел. копія в локальній мережі32.973

Ц73

Цисс, О. М. Індивідуальні завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютери та комп'ютерні технології" [Текст] : для студ. 3 курсу напряму підготовки 6.011001 "Механізація сільського господарства" / О. М. Цисс ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 21 с. — Ел. копія в локальній мережі


32.973

Л63

Лисенко, В. П. Комп'ютери та комп'ютерні технології [Текст] : навч. посіб. Ч.1 : Програмування в математичному пакеті MathCAD / В. П. Лисенко, І. М. Бол-бот. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 229 с. 


32.973

Г35

Геоінформаційні системи в агросфері [Текст] : навч. посіб. / В. В. Морозов, Н. М. Шапоринська, О. В. Морозов, В. І. Пічура. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 269 с. 


32.973

Б72

Боборикіна, Л. Я. Інформаційні технології: метод. рекомендації для контрольних робіт [Текст] : для студ. 6-го курса заочної форми навч. спец. 8.130201 "ТВППТ" / Л. Я. Боборикіна, І. К. Андріанова ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 68 с. — Ел. копія в локальній мережі


32.973.2

Х72

Холмогоров, В. Энциклопедия персонального компьютера [Текст] / В. Хол-могоров. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2008. – 432 с. 


36.92

С85

Стріха, Л. О. Технологія м'яса і м'ясних продуктів: метод. вказівки для самостійного вивчення дисципліни та завдання до контрольної роботи студентам факультету ТВППТ заочної форми навчання спец. 7.09010201 і 8.09010201 - ТВППТ [Текст] / Л. О. Стріха, І. В. Назаренко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 30 с. — Ел. копія в локальній мережі36.92

С85

Стріха, Л. О. Технологія м'яса і м'ясних продуктів: робочий зошит для лабораторно-практичних і самостійних занять студентів спец. 7.09010201 і 8.09010201 - ТВППТ [Електронний ресурс] / Л. О. Стріха, І. В. Назаренко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ. – 45 с. — Ел. копія в локальній мережі


36.92

С85

Стріха, Л. О. Технологія виробництва м'яса і м'ясних продуктів: курс лекцій [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.09010201 і 8.09010201 "ТВППТ" / Л. О. Стріха, І. В. Назаренко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ. – 121 с. — Ел. копія в локальній мережі


3. Сільське господарство


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 70. – Херсон : Айлант, 2010. – 398 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 71. – Херсон : Айлант, 2010. – 380 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 68. – Херсон : Айлант, 2010. – 372 с. 


4

Т12

Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журнал. Вип. 69. – Херсон : Айлант, 2010. – 380 с. 


40.3

П69

Практикум з грунтознавства [Текст] : навч. посіб. / за ред. Д. Г. Тихоненка, В. В. Дегтярьова. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 488 с. 40.40

Ч-75

Чорний, С. Г. Агрохімія. Навчальний модуль 2. Властивості грунту в зв'язку з живленням рослин та використанням добрив [Текст] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт студ. агрон. ф-ту напряму підгот. 6.090101"Агрономія" / С. Г. Чорний, О. В. Рожковська ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 59 с. — Ел. копія в локальній мережі


41

Р75

Рослинництво з основами технології переробки. Практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. А. В. Мельника і В. І. Троценка. – Суми : Університетська книга, 2008. – 384 с. 


41

Т38

Технологія виробництва продукції рослинництва [Текст] : навч. посіб. Ч.1 / С. І. Мельник, О. Д. Муляр, М. Й. Кочубей, П. Д. Іванцов. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 282 с. 


41.3

Б72

Бобров, С. О. Селекція та насінництво [Текст] : метод. реком. до виконання курсової роботи для студ. напряму підгот. 6.090101 - Агрономія освітньо-кваліфі-каційного рівня "Бакалавр" / С. О. Бобров, А. В. Дробітько ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 41 с. — Ел. копія в локальній мережі


42.2

Ш67

Шкумат, В. П. Кормовиробництво : метод. реком. для виконання курсового проекту [Текст] : для студ. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" освітньо-квалі-фікаційного рівня "Бакалавр" / В. П. Шкумат, Л. К. Антипова, С. Г. Козлов ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 43 с.


42.36

Д75

Дробітько А.В., Нікончук Н.В.. Виноградарство [Текст] : метод. реком. до проведення лабораторних занять зі студентами агрономічного ф-ту, напрям підготовки 1301 - "Агрономія", освітньо-кваліфікаційний рівень 6.090101 -"Бакалавр", кваліфікація 3212 - "Технолог з агрономії" / Дробітько А.В., Нікончук Н.В. ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 76 с. — Ел. копія в локальній мережі


45

Д13

Давиденко, В. М. Основи фахової діяльності [Текст] : метод. розробки по темі "Наука і організація науково-дослідної роботи в галузі тваринництва" для студ. напряму підгот. 6.090102 "ТВППТ" / В. М. Давиденко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 95 с. — Ел. копія в локальній мережі


45

Б46

Бенза, В. М. Технологія виробництва продукції тваринництва: курс лекцій [Текст] : для студентів факультету менеджменту напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент" / В. М. Бенза ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : Миколаїв, 2010. – 239 с. — Ел. копія в локальній мережі


45

Л65

Лихач, В. Я. Основи виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (Технологія виробництва продукції тваринництва) [Текст] : метод. реком. для виконання лаб. робіт студ. ф-ту механізації с. г. денної форми навч. спец. 6.100101 - "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" / В. Я. Лихач ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 47 с. — Ел. копія в локальній мережі.


45

П32

Підпала, Т. В. Технологія виробництва продукції тваринництва [Текст] : метод. реком. для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи для студ. ф-ту менеджменту зі спец. 6.030601 - "Менеджмент" / Т. В. Підпала, В. М. Бенза. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 77 с. — Ел. копія в локальній мережі.45

К43

Кириченко, В. А. Технологія виробництва продукції тваринництва [Текст] : метод. реком. для виконання лабораторних робіт студ. ф-ту механізації сільського господарства денної форми навч. за напр. підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання АПК" та 6.010104 "Проф. освіта. Механізація с. г. вироб. та гідромеліорат. робіт" / В. А. Кириченко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 48 с. — Ел. копія в локальній мережі.


45.2

Г16

Галушко, І. А. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин [Текст] : метод. реком. для самост. вивчення та виконання контрольної роботи студ. заоч. форми навчання ( спец. 7.130201 -, 8.130201 - "ТВППТ") / І. А. Галушко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 39 с. — Ел. копія в локальній мережі. 


45.3

К17

Калиниченко, Г. І. Селекція сільськогосподарських тварин: метод. реком. для виконання контрольної роботи та самостійного вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання спец. 7.130201 - "ТВППТ" [Текст] / Г. І. Калиниченко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 42 с. — Ел. копія в локальній мережі.


45.3

Р99

Рясенко, В. І. Спеціалізоване м'ясне скотарство [Текст] : конспект лекцій для студ. напряму підгот. 7.09010201, 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / В. І. Рясенко, О. К. Цхвітава ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 98 с. — Ел. копія в локальній мережі.следующая страница >>