litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ


з виконання Державної програми розвитку донорства крові на 2013-2020 рр.


АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ ПОТРЕБ


Завдання 1. Розробити регіональні програми розвитку донорства крові та ії компонентів на основі загальнодержавної програми


ЗАХІД 1.1 Підготувати наказ МОЗ України щодо створення регіональних програм розвитку донорства крові


Відповідальні за виконання МОЗ, НАМН,

Проведення заходу планується до 2013 року.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету, місцевого бюджету


Завдання 2. Реформувати ЗСК України шляхом створення єдиної управлінської вертикалі.


ЗАХІД 2.1 Внести зміни до законодавчих актів із врахуванням заходів з реформування ЗСК України

ЗАХІД 2.2 .Організувати структурний підрозділ МОЗ (управління, департамент) із забезпечення функціонування служби крові України .

ЗАХІД 2.3. Забезпечити участь у виконанні Національної та регіональних програм розвитку донорства крові та її компонентів шляхом залучення Товариств Червоного Хреста , Асоціації служби крові України, інших громадських органі


Відповідальні за виконання МОЗ, НАМН

Проведення заходу планується до 2013 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету, місцевого бюджету,

інших джерел фінансування


Завдання 3
. При формуванні місцевих бюджетів передбачити виділення коштів на надання соціальних гарантій, пільг, передбачених статтями 9,10,11,13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"

ЗАХІД 3.1. Розробити та подати на затвердження додаткові нормативні акти до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" щодо соціальних гарантій донорам крові, її компонентів, та стовбурових гемопоетичних клітин (СГК)


ЗАХІД 3.2. Підготувати зміни до Закону України "Про благодійництво та благодійну діяльність" щодо визнання діяльності підприємств, організацій, закладів, установ а також юридичних та фізичних осіб, спрямованої на розвиток служби крові, пропаганду донорства як благодійну діяльність, а також внести пропозиції щодо пільгового оподаткування даного виду діяльності згідно чинного законодавства


Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати рівномірно з державного та місцевого бюджету та інших джерел фінансування


Завдання
4. Впровадити в учбові плани вищих медичних навчальних закладів освіти 3 - 4 рівнів акредитації курсу "трансфузіологія"


ЗАХІД 4.1. Розробити та затвердити в установленому порядку методичні вказівки ФПДО лікарів-інтернів з дисциплін: загальна практика, сімейна медицина, терапія, хірургія, акушерство та гінекологія, реаніматологія, анестезіологія

ЗАХІД 4.2. Підготувати наказ МОЗ України з впровадження в учбові плани курсу трансфузіології


Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету та інших джерел фінансування


Завдання 5. Розробити та впровадити програму залучення населення до добровільного безоплатного донорства


ЗАХІД 5.1. Залучення засобів масової інформації, громадських організацій, навчальних закладів до інформування населення з питань добровільного донорства

ЗАХІД 5.2. Розробити інформаційні матеріали з питань добровільного донорства крові та її компонентів.


Вартість видання інформаційних матеріалів з питань донорства крові

Загальний об’єм фінансу-вання

(млн. грн.)


Вико-навці

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

0,45

МОЗ

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,45

НАМН

0,1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,9
0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1За роки незалежності України кількість донорів у 2010 році зменшилась більше як на 50,0 %

За рекомендаціями ВООЗ для самозабезпечення держави необхідно заготовляти 12-15 мл крові на 1 жителя на рік. В Україні цей показник протягом останніх 10-ти років становив від 7,9 до 9,1 мл на одного жителя. Однією з причин зниження кількості донорів є відсутність достатньої кількості рекламно-інформаційних матеріалів.


В Україні у засобах масової інформації надзвичайно мало приділяється увага залучення населення до донорства крові та її компонентів. Виступи по телерадіоканалах та підготовка інших інформаційних матеріалів (брошури, листівки, плакати, бігборди тощо) сприятимуть більш широкому залученню населення до донорства.


ЗАХІД 5.3. Залучення телерадіокомпаній (ТРК) України до створення систематичних телерадіопередач з питань донорства.

ЗАХІД 5.4. Ввести до переліку показників економічного і соціального розвитку регіонів показник - "кількість донорів на 1000 населення"


Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.

Фінансування заходів планується здійснювати з державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел фінансування


Завдання 6. Розробити та впровадити в роботу ЗСК заходи з інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів


ЗАХІД 6.1.Розробити та затвердити вимоги до свіжозамороженої плазми (СЗП) для виробництва з неї препаратів .

ЗАХІД 6.2. Забезпечити ЗСК експрес-тест системами для обстеження донорської крові на гемотрансмісивні інфекції.

Вартість експрес тест-систем для обстеження донорської крові


Тип об-ладнання/ розхідний матеріал


Відпо-віда-льні

Орієн-товна вар-тість одини-ці (грн.)

Кіль-кість

обстежень,

(тисяч дона-цій)

Загальна вар-тість, млн.грн.


2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)


2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

Експрес-тест система для обстеження крові (гепатит В,С ; ВІЛ 1/2; сифіліс)

МОЗ40,0


30,0


9,61,21,21,21,21,21,21,21,2


НАМН1,032,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0


Всього41,6


5,2

5,2

5,2

5,2

5,2


5,2

5,2

5,2


Забезпечення ЗСК тест-системами для обстеження крові осіб, які виявили бажання стати донорами, попередить взяття, необхідність зберігання (до отримання результатів аналізів) крові та її компонентів. Крім того переддонаційне обстеження вказаних осіб сприятиме економії розхідного матеріалу та часу персоналу, який витрачається на обстеження, взяття та переробку та в подальшому утилізацію крові. На основі досліджень при позитивному результаті особи, які виявили бажання здати кров, не будуть допущені до виконання донорських функцій.

ЗАХІД 6.3. Розробити національні та регіональні реєстри та впровадити порядок повернення до донорства осіб яким було заборонено тимчасово виконувати донорські функції


Вартість витрат на організацію реєстру осіб, відсторонених від донорства

Загальна сума

(млн. грн.)

Виконавці

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

0,70

МОЗ

0,20

0,20

0,05

0,05

0,05


0,05

0,05

0,05

0,60

НАМН

0,20

0,10

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,050,40

0,30

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10Щорічно в ЗСК України при отриманні повторнопозитивних результатів обстеження донорської крові на гемотрансмісивні інфекції методом імуноферментного аналізу (ІФА) пожиттєво відсторонюється (забороняється виконувати донорські функції) 29-50 тисяч осіб, які виявили бажання стати донорами. Створення Єдиного Національного та регіональних реєстрів вказаних осіб дасть можливість заборонити виконувати їм донорські функції при зверненні їх до ЗСК з метою здачі крові або її компонентів у іншій області (регіони). Крім того вказане дозволить повернути частину осіб з повторно позитивними результатами за ІФА-методом (гепатити В, С, сифіліс) після визначеної перерви до донорства.

Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету .


Завдання 7. Забезпечити обстеження донорської крові методом хемолюмінісценції

ЗАХІД 7.1.Забезпечити ЗСК обладнанням для обстеження донорської крові методом хемілюмінісценціїРозрахунок вартості обладнання для проведення хемілюмінісцентних досліджень


Найме-нування

Орієнтовна вар-тість за одини-цю

(млн. грн.)

Вико-навці

К-ть (шт.)

Загаль-на вар-тість,

(тис. грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)


Хемілю-мінометр

1,596,0


МОЗ

8


12,768

6,384

6,384

0

0

0

0

0

0

1,077,0

32

34,464

17,232

17,232

0

0

0


0

0

0

1,077,0

НАМН

2

15,960

7,980

7,980

0

0

0

0

0

0

Всього42

63,192

31,596

31,596

0

0

0

0

0

0ЗАХІД 7.2. Забезпечити ЗСК тест системами для обстеження донорської крові методом хемілюмінісценції


Розрахунок вартості тест-систем до апарату з хемілюмінісцентного дослідження

Наймену-вання

Орієн-товна вар-тість за одини-цю (грн.)

Вико-навці

Кіль-кість, (шт.)

Загаль-на вар-тість (млн.

грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)


2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

Тест-системи хемілюмі-нісцентні


100,0МОЗ


850,000


680,0


85,0


85,0


85,0


85,0


5,0


85,0


85,0


85,0

НАМН

10,000

80,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0


860,000

760,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0


У зв’язку з великою кількістю псевдопозитивних результатів досліджень імуноферментним методом та за відсутності підтверджуючих тест-систем гепатитів В, С, в Україні щорічно втрачається близько 29-50 тисяч донорів. За 10 років (1999-2010) пожиттєво відсторонено, тобто було заборонено виконувати донорські функції, понад 490 тисячам потенційних донорів. Впровадження методу хемілюмінісцентного аналізу підвищить якість дослідження і тим самим дасть можливість зменшити кількість осіб, яким на основі результатів імуноферментного дослідження було заборонено виконувати донорські функції.

Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету (апарати) , місцевого бюджету та державного бюджету (розхідні матеріали),


Завдання 8. Забезпечити обстеження донорської крові методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)


ЗАХІД 8.1.Оснастити ЗСК обладнанням для обстеження донорської крові методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).


Наймену-вання

Орієн-товна вар-тість за одиницю (млн. грн.)

Вико-

навці

Кіль-кість, (шт.)

Загаль-на вар-тість, (млн.

грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)


2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

Автоматизований ПЛР комплекс

3,45

МОЗ

5

17,25

10,35

6,9

0

0

0

0

0

0

2,3

НАМН

3

6,9

4,6

2,3

0

0

0

0

0

0

Всього


24,15

14,95

9,2

0

0

0

0

0

0

Вартість обладнання для дослідження методом ПЛР.

Впровадження в роботу ЗСК обстеження донорської крові методом ПЛР значно підвищить ефективність та результативність досліджень донорської крові на гемотрансмісивні інфекції. Метод дає можливість виявити інфекційні збудники на ранніх стадіях інфікування, що забезпечить попередження їх передачі реципієнтам через компоненти крові та виготовлені з плазми крові препарати. Аналіз кількості донорів та кроводач в окремих областях України свідчить про доцільність створення центрів дослідження методом ПЛР у 7 областях, що обґрунтовує їх економічність.


Підрахунок проведений із розрахунку закупівлі 5 апаратів для МОЗ України (2 апарати – 2013 рік, 3 апарати – 2014 рік) та 3 апарати для НАМН України. Додатково буде розроблено принципову схему доставки зразків крові в центри ПЛР діагностики та визначені конкретні області, де буде він організований, із врахуванням відстані та об’ємів досліджень.


ЗАХІД 8.2. Забезпечити ЗСК тест-системами для обстеження донорської крові методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).


Розрахунок вартості розхідного матеріалу для забезпечення дослідження методом ПЛР

Найменування

Орієнтов-на вартість за одиницю (грн.)

Вико-

навці

Кіль-кість донацій тис. /рік

Загаль-на вар-тість, (млн.грн)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

Тест-системи для апарату ПЛР діагнос-тики з розхід-ними мате-ріалом

200,0


МОЗ


850,0


1360,0


170,0170,0


170,0


170,0


170,0


170,0


170,0


170,0


НАМН


100,0


160,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0


Всього
950,0

1520,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0


Забезпечення ЗСК тест-системами дасть можливість обстежувати методом ПЛР донорську кров після кожної донації крові або її компонентів на гемотрансмісивні інфекції з метою заборони виконувати донорські функції особам, які висловили бажання здати кров або ж повернення їх після визначеної перерви до донорства. Крім того, дослідження донорської крові методом ПЛР буде обґрунтуванням для утилізації крові або її компонентів у випадку отримання позитивного результату.

Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету , місцевого бюджету та інших джерел фінансуванняЗавдання 9. Впровадити методи обстеження донорської крові на інші гемотрансмісивні інфекції


ЗАХІД 9.1. Розробити порядок обстеження донорів на гемотрансмісивні інфекції (парвовіруси В 19, цитамегаловірус, вірус герпесу)


Розрахунок витрат на підготовку нормативно-інструктивної документації з обстеження донорів на гемотрансмісивні інфекції.


Відповідальні

Орієнтов-на вартість за одиницю (грн.)

Кіль-кість, (шт.)

Загаль-на вар-тість, (млн.грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

МОЗ

-

-

0,80


0,40


0,40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

НАМН

-

-

0,800,40


0,40

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього1,60

0,80


0,80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


У зв’язку з появою нових гемотрансмісивних інфекцій, які можуть передаватися через кров, її компоненти та виготовлені з них препарати, в усьому світі впроваджуються сучасні методи діагностики донорської крові. Підготовка та затвердження нормативно-методичної документації дозволить, в подальшому, впровадити у роботу ЗСК України обстеження донорської крові на наявність парвовірусу В19, цитамегаловірусу та вірусу герпесу.


Завдання 10. Впровадити в ЗСК вірусінактивацію компонентів крові


ЗАХІД 10.1. Забезпечити ЗСК апаратурою та розхідним матеріалом для вірусінактивації компонентів крові для трансфузій

Розрахунок витрат на апаратуру та розхідний матеріал для вірусінактивації компонентів крові

Найме-нування

Від-по-віда-льні

Орієнто-вна вар-тість за одиницю


Кіль-кість, (шт.)

Загаль-на вар-тість, (млн. грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

Комп-лект обладнання для інакти-вації вірусівМОЗ


1.100,0

(млн. грн.)27
29,713,216,5000000

Розхід-ний ма-ріал до апарату вірус-інакти-вації

Місцевий

бюджет


1750,0

( грн.)


160 000

(дона-цій)1 543,587,5140,0168,0196,0196,0224,0252,0280,0


Комп-лект обладнання для інакти-вації вірусівНАМН


1.100,0

(млн. грн.)35,53,32,2000000

Розхід-ний мате-ріал до апарату вірусінактивації

Місцевий

бюджет1750,0

( грн.)2000

1400,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0Закупівля апаратури та розхідного матеріалу забезпечить вірусактивацію донорської плазми крові, призначеної для трансфузій, а також для виготовлення з неї препаратів. Впровадження методу попередить можливість передачі інфекційних захворювань реципієнту через плазму та виготовлені з неї препарати.


Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету , місцевого бюджету та інших джерел фінансування


Завдання 11. Впровадити в ЗСК метод лейкофільтрації

ЗАХІД 11.1. Забезпечити ЗСК лейкоцитарними фільтрами


Розрахунок витрат на закупівлю лейкоцитарних фільтрів

Найме-нування

Відповідальні

Орієн-товна варті-сть за одини-цю (грн.)

Кіль-кість, (шт.)

Загаль-на вар-тість, (млн. грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

Фільтри лейкоци-тарні

Місце-вий бюджет

320,0

200,000

донацій

в рік

512,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

64,0

НАМН

40,000

102,4

12,8

12,8

12,8

12,8


12,8

12,8

12,8

12,8

Міс-цевий бюджет

100,000

256,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

Всього


870,4

108,8

108,8

108,8

108,8

108,8

108,8

108,8

108,8


Закупівля лейкоцитарних фільтрів дасть можливість зменшити кількість лейкоцитів у донорській крові, що в свою чергу знизить ймовірність передачі інфекційних захворювань через компоненти донорської крові та виготовлені препарати плазми крові.


Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.


Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету , місцевого бюджету та інших джерел фінансування


Завдання 12. Розробити систему якості в ЗСК

ЗАХІД 12.1. Розробити та затвердити програму впровадження внутрішнього, міжлабораторного та зовнішнього контролю якості скринінгу донорської крові.

Наймену-вання


Виконавці

Загаль-на вар-тість, (млн. грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

-

МОЗ

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
НАМН

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього
0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


ЗАХІД 12.2. Розробити національні стандарти у відповідності до Керівництва з виготовлення, використання і забезпечення якості компонентів крові.


Наймену-вання

Виконавці

Загаль-на вар-тість, (млн. грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)

-

МОЗ

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
НАМН

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього
0,4

0,2

0,2

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0ЗАХІД 12.3. Проводити навчання персоналу ЗСК з питань донорства та системи якості скринінгу донорської крові


Захід 12.4 Підготувати та впровадити правовий акт "Про порядок здійснення контролю за дотриманням показників безпеки та якості крові, її компонентів" згідно з відповідними директивами ЄС, впроваджувати відповідні нормативні акти в роботу ЗСК України згідно з сучасними вимогамиНаймену-вання

Виконавці

Загаль-на вар-тість, (млн. грн.)

2013

(млн. грн.)

2014

(млн. грн.)

2015

(млн. грн.)

2016

(млн. грн.)

2017

(млн. грн.)

2018

(млн. грн.)

2019 (млн. грн.)

2020

(млн. грн.)
Місцевий бюджет

1,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-


МОЗ

0,1

0,05

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
НАМН

0,1

0,05

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього
1,8

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2Проведення заходу планується на 2013-2020 рік.

Фінансування заходу планується здійснювати з державного бюджету , місцевого бюджету та інших джерел фінансуванняследующая страница >>