litceysel.ru
добавить свой файл
1

Вінницька обласна наукова

медична бібліотека

Відділ науково-медичної

інформації та бібліографії
(Бібліографічний список)


Вінниця, 2012


Статистика невтішна: в Україні від гіпертонії страждає близько 40% дорослого населення. Серед причин загальної смертності населення на частку хвороб системи кровообігу припадає більше половини всіх випадків смерті (53,5%). Основним фактором розвитку цих хвороб є саме артеріальна гіпертонія. На сьогодні боротьба з цим захворюванням є проблемою номер один і стала вирішуватися на державному рівні.

Безперечно, що профілактика і лікування АГ – найважливіші фактори зниження смертності від серцево-судинних захворювань, враховуючи поширеність і значення цього захворювання у виникненні тяжких ускладнень.

Даний рекомендаційний список знайомить з виданнями, що надійшли у фонд ОНМБ за останні роки. У списку окремо виділено книги (2010-2011 рр.), та статті з періодичних видань (2011-2012 рр.). Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв. Список розрахований на лікарів первинної і вторинної ланок — терапевтів, кардіологів, дільничних, сімейних лікарів.


Відновлювальне лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з остеохондрозом шийного відділу хребта : методичні рекомендації / МОЗ України ; сост.: К. Д. Бабов, О. А. Гоженко, Ю. Ю. Соловйов. - Одеса : [б. и.], 2010. - 19 с. 616.118 В 42Застосування озонових ванн у санаторно-курортному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію] : методичні рекомендації / сост. К. Д. Бабов [и др.]. - Одеса : [б. и.], 2010. - 21 с.616.118 З-36


Конспект кардиолога : сборник. ч. 1. Клиника, диагностика, лечение (хроническая сердечная недостаточность, хроническое легочное сердце, артериальная гипертензия) / ред.: А. Ю. Заславский, Н. В. Куприненко. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2010. - 96 с.

616.1 К 65

Медицинская
реабилитация артериальной гипертензии : руководство / В. Н. Сокрут [и др.]. - изд. 2-е, доп. и перераб. - Донецк : Каштан, 2010. - 1 эл. опт. диск: 12 см. 616.118 М42


Патология внутренних органов и беременность : учебное пособие для врачей-терапевтов и врачей общей практики / Б. А. Ребров [и др.] ; ред. Б. А. Ребров. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2010. - 324 с.618.3 П 20


Поздняков, Ю. М. Путь к диагнозу и лечению в кардиологии: синдромы, алгоритмы, схемы : монография / Ю. М. Поздняков, В. Б. Красницкий. - М. : Издательство БИНОМ, 2010. - 316 с.616.1-07 П 47Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы : монография / В. Ф. Казаков [и др.] ; ред. И. Н. Макарова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 304 с. 616.1-03 Р 31


Санаторно-курортне лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у поєднанні з дисциркуляторною енцефалопатією : методичні рекомендації / сост. К. Д. Бабов [и др.]. - К. : [б. и.], 2010. - 19 с. 616.118 С 18


Сіренко Ю. М. Артеріальна гіпертензія та супутня патологія : монография / Ю. М. Сіренко. - Донецк : Издатель Заславский А.Ю., 2010. - 384 с.616.118 С 40

Сіренко Ю. М. Гіпертонічна хвороба і артеріальні гіпертензії: монография / Ю. М. Сіренко. - Донецьк : Видавець Заславський О.Ю., 2011. - 304 с. 616.118 С 40
Артеріальна гіпертензія. Оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (2012 рік) : робоча група з артеріальної гіпертензії Української асоціації кардіологів (2008 р.) // Артеріальна гіпертензія. - 2012. - № 1. - С. 96-152.


Беловол А. Н. Новые подходы к лечению больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа / А. Н. Беловол, В. В. Школьник, В. Д. Немцова // Український терапевтичний журнал. - 2012. - № 2. - С. 32-38


Гіпертензивні кризи: діагностика і лікування Консенсус Асоціації кардіологів України та Української асоціації боротьби з інсультом // Український кардіологічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 82-113.


Долженко М. Н. Гипертонические кризы: современные принципы терапии / М. Н. Долженко, Т. Г. Джакхия // Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. - 2012. - № 2/3. - С. 29-31


Долженко М.Н. Лечение артериальной гипертензии у пациентов пожилого и старческого возраста: что нового в 2011 году? / М. Н. Долженко // Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. - 2011. - № 5/6. - С. 16-20


Жарінов О. Й. Лікування артеріальної гіпертензії з супутньою ішемічною хворобою серця / О. Й. Жарінов // Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. - 2012. - № 2/3. - С. 61-63


Карпин В.А. Комплексная терапия больных ранними формами артериальной гипертензии / В. А. Карпин, О. И. Шувалова, А. В. Бурмасова // Лечащий Врач. - 2012. - № 2. - С. 116-119

Карпов Ю. А. Неконтролируемая артериальная гипертония – новые возможности в решении проблемы повышения эффективности лечения / Ю. А. Карпов, А. Д. Деев // Кардиология. - 2012. - Т. 52 № 2. - С. 29-35Карпов Ю.А. Новые российские рекомендации по артериальной гипертонии - приоритет комбинированной терапии / Ю. А. Карпов // Терапевтический архив. - 2012. - Т. 84 № 1. - С. 61-64


Кисляк О. Фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов в высоких дозах в лечении артериальной гипертензии / О. Кисляк, Т. Касатова, А. Лабутин // Врач. - 2012. - № 3. - С. 5-14


Косарев В. В. Фармакотерапия артериальной гипертензии: место комбинированных препаратов (эналаприл + индапамид) / В. В. Косарев, С. А. Бабанов // Русский медицинский журнал. - 2012. - Т. 20 № 4. - С. 148-154


Кучеренко О.Д. Лечение гипертонического криза в клинической практике / О. Д. Кучеренко // Кровообіг та гемостаз. - 2011. - № 1/2. - С. 82-90


Лапшин О. В. Сучасний тренд лікування - комбінація лікарських засобів в одній таблетці / О. В. Лапшин // Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. - 2012. - № 2/3. - С. 35-36


Особенности медикаментозной терапии у больных артериальной гипертензией. Практические вопросы рациональной антигипертен-зивной терапии / А. Гордиенко [и др.] // Врач. - 2011. - № 14. - С. 41-44


Панчишин Ю.М. Деякі особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії в жінок / Ю. М. Панчишин // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2011. - № 6. - С. 59-64


Полищук Л.С. Особенности ведения пациентов с сочетанной патологией - остеоартрозом и гипертонической болезнью / Л. С. Полищук // Русский медицинский журнал. - 2011. - Т. 19 № 29. - С. 1802-1806


Потешкин Н. Комбинированная терапия - значительный шаг вперед в лечении артериальной гипертонии / Н. Потешкин, Е. Правдивцева, Ф. Хашиева // Врач. - 2012. - № 3. - С. 39-42

Рекомендации по лечению пациентов с первичной (эссенциальной) гипертензией. Клинические рекомендации № 127. Методы, доказательства и рекомендации. Август 2011//Артеріальна гіпертензія. - 2011.-№ 5. - С. 66-72.Сафроненко А.В. Способы повышения эффективности лечения больных артериальной гипертензией / А. В. Сафроненко, Ю. С. Макляков, С. Я. Соболева // Вестник новых медицинских технологий. - 2011. - № 4. - С. 73-75


Сидорова Л.Л. Лечение артериальной гипертензии у больных с метаболическим синдромом / Л. Л. Сидорова // Therapia (Український медичний вісник). - 2012. - N 3. - С. 41-44


Симптоматическая артериальная гипертензия: современная диагностика и лечение / R. Chiong Jun [и др.] // Therapia (Український медичний вісник). - 2011. - N 7/8. - С. 49-60


Солошенко О.И. Артериальная гипертензия и метеозависимость: в поисках верного решения / О. И. Солошенко // Український медичний часопис. - 2011. - № 2. - С. 51-53


Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги.Артеріальна гіпертензія. Первинна медична допомога (догоспітальний етап). Вторинна (спеціалізована) медична допомога (2012 рік) // Артеріальна гіпертензія. - 2012. - № 1. - С. 67-95


Фатеева, Т. Г. Инсульт под маской церебрального гипертонического криза / Т. Г. Фатеева, В. А. Парфенов // Клиническая геронтология : научно-практический журнал. - 2011. - Т. 17, № 7/8. - С. 68-73.


Фомин В.В. Гипертонический криз: реальные клинические установки / В. В. Фомин // Concilium medicum. - 2011. - Т. 13 № 1. - С. 33-37


Черемушкин С. В. Эффективность и безопасность двух режимов комбинированной гипотензивной терапии у больных с мягкой и умеренной формой артериальной гипертензии / С. В. Черемушкин, Ю. А. Кучерявый // Российский кардиологический журнал. - 2011. - № 3. - С. 40-45


Ярынкина Е.А. Артериальная гипертензия у женщин / Е. А. Ярынкина // Рациональная фармакотерапия. - 2011. - N 3. - С. 28-32


Бондаренко Н.В. Перспективы применения электрических токов у лиц молодого возраста с артериальной гипертензией / Н. В. Бондаренко // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия : Науч.- практ. журн.,Одесса, 2011. - № 4. - С. 43-47


Воздействие радоновых ванн на липидный профиль больных с сердечно-соудистыми заболеваниями и дислипидемиями / Л. М. Яшина [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2011. - № 2. - С. 3-4


Ефективність локальної дозованої баротерапії у хворих на гіпертонічну хворобу з дискуляторною енцефалопатією / Т. А. Золотарьова [и др.] // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия : Науч.- практ. журн. - Одесса, 2011. - № 3. - С. 14-16


Землянов С.А. Роль естественных и преформированных физических факторов в терапии гипертонической болезни и их психотерапевтическое потенцирование и опосредование: обзор / С. А. Землянов // Вестник физиотерапии и курортологии : Науч.-мед. журн. - Євпаторія, 2011. - № 3. - С. 89-91


Комплексное применение магнитолазерной терапии и полиненасыщенных кислот в лечении больных гипертонической болезнью. / М. В. Антонюк [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2011. - № 1. - С. 9-13


Лядов М.В. Особенности влияния общей воздушной криотерапии на сердечно-сосудистую систему пациентов с артериальной гипертензией / М. В. Лядов, М. Ю. Герасименко // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2011. - № 4. - С. 3-6


Магнитолазерная терапия в восстановительном лечении больных артериальной гипертонией с сопутствующими метаболическими нарушениями // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2011. - № 4. - С. 50-54

Обоснование применения пелоидотерапии и йодобромных ванн в комплексном лечении больных бронхиальной астмой в сочетании с гипертонической болезнью / И. И. Антипова [и др.] // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2011. - № 1. - С. 18-22Особенности влияния гидротерапевтических озоновых ванн на показатели суточного профиля артериального давления и качества жизни больных эссенциальной артериальной гипертензии / Т. В. Старчевская [и др.] // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия : Науч.- практ. журн. - Одесса, 2012. - № 1. - С. 21-24


Укороченные курсы йодобромных ванн и физических тренировок у больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью с нарушением сердечного ритма / А. Н. Разумов [и др.] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2009. - N 2. - С. 3-6


Эффективность энотерапии в восстановительном лечении больных гипертонической болезнью на курортах Крыма / В. В. Ежов [и др.] // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия : Науч.- практ. журн. - Одесса, 2011. - № 1. - С. 9-13

Якименко Е.А. Опыт использования озонотерапии в комплексном лечении больных гипертонической болезнью с метаболическим синдромом / Е. А. Якименко, Д. А. Олейник // Вестник физиотерапии и курортологии : Науч.-мед. журн. / М-во здравоохранения Украины. - Євпаторія, 2011. - № 4. - С. 136-141