litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 16 17 18 19

ВСТУП 4

1. РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНВЕРТУВАННЯ

ВИХІДНОГО ТЕКСТУ ПРОГРАМ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ ЗІ ЧПП 6

1.1. Обґрунтування доцільності розробки системи автоматичного конвертування тексту вихідних програм для верстатів зі ЧПП 6

1.1. 1. Призначення системи 6

1.1. 2. Характеристика функціональної структури системи 6

1.1. 3. Обґрунтування мети створення системи 7

1.1. 4. Обґрунтування состава автоматизованих завдань 7

1.2. Аналітичний огляд 8

1.3. Основні вимоги до системи 10

1.3. 1. Основні цілі створення системи й критерії ефективності її функціонування 10

1.3. 2. Функціональне призначення системи 10

1.3. 3. Особливості програми й умови її експлуатації 11

1.3. 4. Вимоги до функціональної структури 11

1.3. 5. Вимоги до технічного забезпечення 12

1.3. 6. Вимоги до інформаційного забезпечення 12

1.3. 7 Вимоги до програмного забезпечення 12

1.4. Основні технічні рішення проекту системи 13

1.4. 1. Рішення з комплексу технічних засобів 13

1.4. 2. Опис системи програмного забезпечення 13

2. РОЗРОБКА ЗАВДАННЯ «Конвертування вихідного тексту програм для верстатів зі ЧПП» 14

2.1. Опис постановки завдання 14

2.1. 1. Характеристика завдання 14

2.1. 2. Вхідна інформація 14

2.1. 3. Вихідна інформація 14

2.1. 4. Математичне проставляння завдання 15

2.2. Опис алгоритму методу вибору обробки 20

2.2. 1. Призначення й характеристика алгоритму 20

2.2. 2. Використовувана інформація 20

2.2. 3. Результати рішення 20

2.2. 4. Алгоритм рішення 20

2.2. 5. Список умовних позначок 21

2.3 Опис алгоритму вибору допоміжних методів обробки 23

2.3. 1. Призначення і характеристика алгоритму 23

2.3. 2. Використовувана інформація 23

2.3. 3. Результати рішення 23

2.3. 4. Алгоритм рішення 23

2.4. Опис алгоритму конвертування 24

2.4. 1. Призначення і характеристика алгоритму 24

2.4. 2. Алгоритм рішення 24

2.5 Опис програми «Наладчик» 27

2.5. 1. Водна частина 27

2.5. 2. Функціональне призначення 27

2.5. 3. Опис інформації 28

2.5. 4. Використовувані підпрограми 28

2.5. 5. Опис логіки 29

2.6. Опис контрольного приклада 30

2.6. 1. Призначення 30

2.6. 2. Вихідні дані 30

2.6. 3. Результати розрахунку 30

2.6. 4. Результати випробування 30

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 31

3.1. Обґрунтування необхідності розробки системи конвертування тексту програм для верстатів зі ЧПП 31

3.2. Планування розробки 31

3.3. Розрахунок витрат на створення системи 32

4. БЕЗПЕКА І ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТУ 37

4.11 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів 37

4.2. Техніка безпеки при роботі з комп'ютером 39

4.3. Електробезпечність при роботі з комп'ютером 41

4.4. Вимоги до висвітлення робочого місця та його розрахунок 42

4.4. 1. Вимоги до висвітлення робочого місця 42

4.4. 2. Розрахунок освітленості робочого місця 44

4.5. Параметри мікроклімату, забруднення повітря робочої зони шкідливими речовинами 47


4.6. Вогнебезпека при роботі з комп'ютером 48

ВИСНОВОК 52

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 52

ДОДАТОК 1 ТЕКСТ ПРОГРАМИ 54

ДОДАТОК 2 РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ 84

ДОДАТОК 3 КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА 86

ДОДАТОК 4 КЕРІВНИЦТВО ОПЕРАТОРА 88ВВЕДЕНИЕ 4

1. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНВЕРТИРОВАНИЯ ИСХОДНОГО ТЕКСТА ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ 6

1.1. Обоснование целесообразности разработки системы автоматического конвертирования текста исходных программ для станков с ЧПУ 6

1.1.1. Назначение системы 6

1.1.2. Характеристика функциональной структуры системы 6

1.1.3. Обоснование цели создания системы 7

1.1.4. Обоснование состава автоматизируемых задач 7

1.2. Аналитический обзор 8

1.3. Основные требования к системе 10

1.3.1. Основные цели создания системы и критерии эффективности её функционирования 10

1.3.2. Функциональное назначение системы 10

1.3.3. Особенности программы и условия её эксплуатации 11

1.3.4. Требования к функциональной структуре 11

1.3.5. Требования к техническому обеспечению 12

1.3.6. Требования к информационному обеспечению 12

1.3.7 Требования к программному обеспечению 12

1.4. Основные технические решения проекта системы 13

1.4.1. Решение по комплексу технических средств 13

1.4.2. Описание системы программного обеспечения 13

2. РАЗРАБОТКА ЗАДАЧИ «Конвертирование исходного текста программ для станков с ЧПУ» 14

2.1. Описание постановки задачи 14

2.1.1. Характеристика задачи 14

2.1.2. Входная информация 14

2.1.3. Выходная информация 14

2.1.4. Математическая простановка задачи 15

2.2. Описание алгоритма метода выбора обработки 20

2.2.1. Назначение и характеристика алгоритма 20

2.2.2. Используемая информация 20

2.2.3. Результаты решения 20

2.2.4. Алгоритм решения 20

2.2.5. Список условных обозначений 21

2.3 Описание алгоритма выбора вспомогательных методов обработки 23

2.3.1. Назначение и характеристика алгоритма 23

2.3.2. Используемая информация 23

2.3.3. Результаты решения 23

2.3.4. Алгоритм решения 23

2.4. Описание алгоритма конвертирования 24

2.4.1. Назначение и характеристика алгоритма 24

2.4.2. Алгоритм решения 24

2.5 Описание программы «Наладчик» 27

2.5.1. Водная часть 27

2.5.2. Функциональное назначение 27

2.5.3. Описание информации 28

2.5.4. Используемые подпрограммы 28

2.5.5. Описание логики 29

2.6. Описание контрольного примера 30

2.6.1. Назначение 30

2.6.2. Исходные данные 30

2.6.3. Результаты расчета 30

2.6.4. Результаты испытания 30

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 31

3.1. Обоснование необходимости разработки системы конвертирования текста программ для станков с ЧПУ 31

3.2. Планирование разработки 31

3.3. Расчет расходов на создание системы 32

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 37

4.11 Анализ вредных и опасных производственных факторов 37

4.2. Техника безопасности при работе с компьютером 39

4.3. Электробезопасность при работе с компьютером 41

4.4. Требования к освещению рабочего места и его расчет 42

4.4.1. Требования к освещению рабочего места 42

4.4.2. Расчет освещенности рабочего места 44

4.5. Параметры микроклимата, загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами 47

4.6. Пожаробезопасность при работе с компьютером 48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 54

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 84

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА 86

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА 88

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 4

1. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОН ВЕРТИРОВАНИЯ ИСХОДНОГО ТЕКСТА ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ 6

1.1. Обоснование целесообразности разработки системы автоматического конвертирования текста исходных программ для станков с ЧПУ 6

1.1.1. Назначение системы 6

1.1.2. Характеристика функциональной структуры системы 6

1.1.3. Обоснование цели создания системы 7

1.1.4. Обоснование состава автоматизируемых задач 7

1.2. Аналитический обзор 8

1.3. Основные требования к системе 10

1.3.1. Основные цели создания системы и критерии эффективности её функционирования 10

1.3.2. Функциональное назначение системы 10

1.3.3. Особенности программы и условия её эксплуатации 11

1.3.4. Требования к функциональной структуре 11

1.3.5. Требования к техническому обеспечению 12

1.3.6. Требования к информационному обеспечению 13

1.3.7 Требования к программному обеспечению 13

1.4. Основные технические решения проекта системы 13

1.4.1. Решение по комплексу технических средств 13

1.4.2. Описание системы программного обеспечения 14

2. РАЗРАБОТКА ЗАДАЧИ «Конвертирование исходного текста программ для станков с ЧПУ» 14

2.1. Описание постановки задачи 14

2.1.1. Характеристика задачи 14

2.1.2. Входная информация 15

2.1.3. Выходная информация 15

2.1.4. Математическая простановка задачи 15

2.2. Описание алгоритма метода выбора обработки 22

2.2.1. Назначение и характеристика алгоритма 22

2.2.2. Используемая информация 22

2.2.3. Результаты решения 22

2.2.4. Алгоритм решения 22

2.2.5. Список условных обозначений 23


2.3 Описание алгоритма выбора вспомогательных методов обработки 25

2.3.1. Назначение и характеристика алгоритма 25

2.3.2. Используемая информация 25

2.3.3. Результаты решения 25

2.3.4. Алгоритм решения 25

2.4. Описание алгоритма конвертирования 26

2.4.1. Назначение и характеристика алгоритма 26

2.4.2. Алгоритм решения 26

2.5 Описание программы «Наладчик» 31

2.5.1. Водная часть 31

2.5.2. Функциональное назначение 31

2.5.3. Описание информации 32

2.5.4. Используемые подпрограммы 32

2.5.5. Описание логики 33

2.6. Описание контрольного примера 35

2.6.1. Назначение 35

2.6.2. Исходные данные 35

2.6.3. Результаты расчета 35

2.6.4. Результаты испытания 35

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 36

3.1. Обоснование необходимости разработки системы конвертирования текста программ для станков с ЧПУ 36

3.2. Планирование разработки 36

3.3. Расчет расходов на создание системы 37

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 42

4.11 Анализ вредных и опасных производственных факторов 43

4.2. Техника безопасности при работе с компьютером 45

4.3. Электробезопасность при работе с компьютером 47

4.4. Требования к освещению рабочего места и его расчет 49

4.4.1. Требования к освещению рабочего места 49

4.4.2. Расчет освещенности рабочего места 50

4.5. Параметры микроклимата, загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами 53

4.6. Пожаробезопасность при работе с компьютером 55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 60

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 60

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 93

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 93


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 96

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА 96

3.1. Назначение программы 96

3.2. Условия применения программы 96

3.3. Характеристики программы 97

3.4. Обращение к программе 97

3.5. Входные и выходные данные 97

3.6 Сообщения 97

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 98

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА 98

4.1. Назначение программы 98

4.2. Условия выполнения программы 98

4.3. Выполнение программы 99

4.4 Информация во время обработки 103

4.5. Дополнительные настройки 106

4.6. Инструкции по обработке исключительных ситуаций 108

4.7. Дополнительные инструкции по программированию и математическая постановка 108<< предыдущая страница