litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 7 8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА


ПРОГРАМА

ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ практики


ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСА за фахом 6.0500107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Затверджено на засіданні кафедри

“Економіка підприємства”

протокол № 6 від 15.01. 2008 р.


Донецьк ДонНУ


2008


ББК ББК У29р30-211


Робоча програма планово-економічної практики для студентів за фахом 6.0500107 “Економіка підприємства” / Укл.В.В.Краснова, М.М.Комісова І.О. Ахновська, А.Л.Тофан, Л.І.Луняченко – Донецк: ДонНУ, 2008– 35с.


Робоча програма є основним учбово-методичним документом, який визначає проведення планово-економічної практики та забезпечує комплексний підхід до її організації і послідовність в навчанні студентів. Робоча програма містить: загальні положення щодо організації практики, зміст практики на підприємстві, вимоги до оформлення звіту з практики.


Укладачи В.В.Краснова, проф., д.е.н.

К М.М.Комісова, ст. викладач

І.О. Ахновська, доц., к.е.н.

А.Л. Тофан, ст. викладач

Л.І.Луняченко, зав. лабораторією


Відповідальний за випуск: Єгорова Л.І., доц. к.е.н,


© Донецький національний

університет, 2008

© В.В.Краснова, 2008

© М.М.Комісова, 2008

© І.О.Ахновська, 2008

© А.Л. Тофан, 2008

© Л.І.Луняченко, 2008

Зміст


Вступ

…….……………………………………………………………………5

Розділ 1.


Мета та завдання практики…………………………………………...6

Розділ 2.

Загальний питання організації планово-економічної практики……8

Розділ 3.

Права та обов‘язки студента………………………………………….9

Розділ 4.

Функції керівника практики від кафедри…………………………..10

Розділ 5.

Функції керівника практики від підприємства……………………..10

Розділ 6.

Зміст практики………………………………………………………..11

Розділ 7.

Підведення підсумків практики……………………………………..17

Розділ 8.

Звіт з практики………………………………………………………..17

Розділ 9.

Форми і методи контролю…………………………………………...23

Додаток А

Форма титульного аркушу звіту про практику…………………….25

Додаток Б

Тематика рекомендованих індивідуальних завдань……………….26

Додаток В


Додаток Д


Додаток Ж

Додаток К

Приклад оформлення календарного графіка проходження планово-економічної практики…..……………………………………………28

Приклад оформлення відгуку і оцінки роботи студента на практиці……………………………………………………………….29

Комерційна таємниця підприємства………………………………...30

Інформаційна база складання звіту з практики…………………….31


следующая страница >>