litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 ... 7 8

Вступ


У відповідності до Державного стандарту освіти в Україні обов‘язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів є практична підготовка. Вона повинна відповідати освітньо-професійній підготовці спеціалістів, враховувати специфіку діяльності підприємств (організацій, установ), визначати основні завдання, види і зміст діяльності спеціаліста відповідної спеціалізації.

Невід‘ємною частиною практичної підготовки студентів вищого навчального закладу є планово-економічна практика.

Програма практики є учбово-методичним документом, що визначає зміст і порядок проходження планово-економічної практики студентами спеціальності “Економіка підприємства”.

Програма розроблена у відповідності до Закону України “Об образовании и проведении практики студентами высших учебных заведений Украины».

Практика покликана сформувати у майбутнього спеціаліста вищого навчального закладу професійні вміння, навики приймати самостійні рішення на конкретній ділянці праці в реальних умовах шляхом виконання будь-яких обов’язків, властивих майбутній професійній, організаційно-керівний діяльності.

Організація практики студентів має метою сформувати у студента, що навчається за фахом 6.0500107 „Економіка підприємства” професіональні практичні знання, вміння та навички, необхідні для роботи в галузях, комплексах національної економіки, окремих фірмах, а також отримати досвід організаторської та виховної діяльності.

Базовими дисциплінами планово-економічної практики є “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”, “Економіка праці і соціально-трудові відносини”, “Міжнародна економіка”, “Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків”.

Однією з основних задач програми є забезпечення послідовності та безперервності навчання студентів спеціальності 6.0500107, яка полягає у закріпленні і тісному погодженні теоретичних основ дисциплін, що вивчаються з практикою, яка здійснюється студентами безпосередньо на виробничих підприємствах і об’єднаннях, у міських керівництвах економіки, науково-дослідних та інших установах. Логічними продовженням є виконання на цій основі звіту, написання наукової роботи, у яких максимально використовуються як фактичні дані, зібрані на базі практики, так і теоретичні знання студентів, які були засвоєні протягом навчального процесу та запроваджено у науково-дослідних студентських семінарах та конференціях.

розділ I

Мета та завдання ПРАКТИКИ
Метою планово-економічної практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, одержання практичних навичок роботи за спеціальністю, зокрема поглиблення знань щодо теорії і практики ефективності господарських рішень та економічної сутності показників, що характеризують ефективність проектів.


Найбільш припустимою формою проходження планово-економічної практики для досягнення поставленої мети є робота стажером або дублером управлінського персоналу у відділах підприємств, установ та організацій.

Основними цілями планово-економічної практики на практиці є:

1. Аналіз діяльності підприємства – об’єкта дослідження, вибір індивідуального напрямку роботи (завдання) для більш детального ознайомлення, збір статистичних і інших фактографічних матеріалів.

2. Використання практики як спеціального етапу підвищення рівня підготовки студента – майбутнього спеціаліста, що включає:

— розширення і поглиблення теоретичних знань у вибраному для написання індивідуального завдання напрямку;

— придбання практичних навичок, необхідних для подальшої діяльності в практичній діяльності та продовження навчання в Донецькому національному університеті;

— оволодіння сучасними методами наукового дослідження: системним аналізом і синтезом, дослідження операцій, математичного і комп’ютерного програмування;

— подальший розвиток наукового стилю мови і абстрактного мислення економічними категоріями;

— розширення загальнокультурного рівня.

3. Вивчення на базі практики необхідної інформації для підготовки звіту з проходження ознайомчої практики.

4. Придбання практичних навичок роботи з документацією підприємства, вміння її аналізувати і робити висновки, на яких базується подальша робота підприємства.

Завдання практики:

— дослідити організацію, структуру і перспективи розвитку бази практики;


— ознайомитися з принципами і формами діяльності підприємства, установи, організації;

— опанувати існуючу практику виконання функцій у тих підрозділах бази практики, де студент проходитиме практику;

— набути навички проведення аналітичних розрахунків, ведення документації щодо діяльності певного підрозділу;

— самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики у певних підрозділах;

— провести порівняльний аналіз існуючої організації і методики виконання певних функцій на базі практики і відповідних методичних вказівок, інструкцій тощо.


 • зробити висновки про роботу підприємства в обраному напрямку дослідження, зробити пропозиції з вдосконалення цього напрямку;

 • розраховувати оптимальні значення планових показників на базі застосування прогресивних методів регулювання, економіко-математичних методів та ЕММ;

 • набути навичок розробки обгрунтувань планових завдань діяльності підприємства.

В результаті проходження планово-економічної практики студент повинен знати:

 • загальні основи створення та функціонування підприємств, установ та організацій;

 • різноманітність організаційних структур, їх переваги та недоліки, особливості функціонування;

 • технологічні особливості виробництва на підприємствах;

 • склад, структуру, а також показники руху і ефективності використання основних виробничих фондів;

 • склад і структуру нематеріальних активів;

 • склад, структуру, а також показники руху і ефективності використання основних обігових коштів;

 • методику розрахунку виробничої потужності;

 • склад, структуру, показники руху персоналу підприємства;

 • основні форми і системи оплати праці, мотиваційні механізми;

 • інвестиційні ресурси підприємства, а також їх джерела;
 • види продукції, показники якості, склад виробничої програми підприємства;


 • склад витрат підприємства, методи калькулювання витрат тощо;

 • фінансові результати діяльності підприємства;

 • загальні основи з банкрутства, санації, реструктуризації підприємств, організацій;

 • основні методи планування, регулювання та прогнозування розвитку підприємства;

 • економічне обґрунтування різноманітних поточних та довгострокових рішень, пов`язаних зі структурою виробництва, використанням тих чи інших технологій, обладнання, структурою активів і джерел фінансування виробничої, господарчої та комерційної діяльності підприємства, його ціновою та збутовою політиками, довгостроковим інвестуванням, конкурентноздатності суб’єкта господарювання.

Після проходження ознайомчої практики студентів повинен вміти:

 • збирати і аналізувати інформацію, пов’язану з економічною діяльністю, організаційним, економічним та правовим забезпеченням діяльності підприємства;

 • оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на функціонування та особливості виробництва на підприємствах;

 • розраховувати показники ефективності використання основних виробничих фондів, обігових коштів, виробничу потужність, показники руху персоналу підприємства;

 • аналізувати економічний та фінансовий стан підприємства, прогнозувати ризик банкрутства, розробляти заходи з фінансового оздоровлення підприємства, організації, установи;

 • обґрунтовувати різноманітні поточні та довгострокові рішення, пов`язані зі структурою виробництва, використанням тих чи інших технологій, обладнання, структурою активів і джерел фінансування виробничої, господарчої та комерційної діяльності підприємства, його ціновою та збутовою політиками, довгостроковим інвестуванням, конкурентноздатності суб’єкта господарювання.

Студент повинен набути навички: підготовки усіх необхідних матеріалів для прийняття ґрунтовних управлінських рішень; орієнтуватися в діловій документації і аналітичних довідок про діяльність підприємства, установ і організацій складання та читання аналітичних матеріалів, технологічних схем обробки інформації та прийняття рішень для ефективного функціонування підприємства.


<< предыдущая страница   следующая страница >>