litceysel.ru
добавить свой файл
1
ТЕХНОЛОГІЯ ІНКРУСТАЦІЇ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ(Автор Я. Мельничук)


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи». Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з технікою орнаментального оздоблення поверхонь виробів шматочками твердих матеріалів — інкрус­тацією.

Як один із видів дерев'яної мозаїки інкрустація досягла високого розвитку в Італії (ХУ-ХУІ ст.), пізніше у Франції. В Україні знайдено стародавні дерев'яні пам'ятки, прикраше­ні інкрустацією (інтарсією), що датовані V ст. до н.е. До них, зокрема, належить Керченський саркофаг, який зберігається в Ермітажі (Санкт-Петербург). В середині XIX - на початку XX ст. техніка інкрустації набула значного розвитку на Гуцульщині, де основним центром інкрустування визнано Косівщину.

Для оздоблення поверхонь виробів технікою інкрустації використовують шматочки різних порід деревини, металу, кістки, перламутру, бісеру тощо.

Оздоблення виробу технікою інкрустації передбачається че-рез проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час роботи необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігіє­нічним вимогам.


Тематичний план
пор.


Назва темиКількість годин

1

Загальні відомості про техніку інкрустації виробів з деревини

2

2


Інструменти й пристрої для інкрустації виробів з деревини. Технологія виконання елементів і мотивів інкрустації

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20


Програма

пор.

Кіль­кість годин


Назва теми та її зміст

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про техніку інкрустації виро­бів з деревини

Короткі історичні відо­мості про виникнення й розвиток інкрустації. Розвиток інкрустації на Гуцульщині й ознайом­лення з творчістю провід­них майстрів гуцульсько­го краю. Місце й роль ін­крустації в сучасному деко­ративно-ужитковому мис­тецтві. Види інкрустації. Матеріали для виконання інкрустації виробів з дере­вини

Формулює власні вра­ження, отримані під час вивчення матеріалу;

розрізняє види інкруста­ції виробів з деревини;


характеризує зміст де­коративно-ужиткового мистецтва та його роль в житті людини;

називає вироби, під час виготовлення яких засто­совують техніку інкрус­тації;

виявляє здатність давати естетичну оцінку худож­нім творам провідних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва


2

16

Інструменти й пристрої для інкрустації виробів з деревини. Технологія ви­конання елементів і мо­тивів інкрустації Загальна характеристика інструментів і пристроїв для інкрустації виробів з деревини. Правила без­печної праці й санітарно-гігієнічні вимоги під час використання інструмен­тів і пристроїв для інкрус­тації виробів з деревини. Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робо­та з інформаційними дже­релами. Створення банку ідей і пропозицій. Основні елементи й мотиви інкрус­тації. Поєднання елементів і мотивів у композицію. Інкрустація деревом по де­реву. Інкрустація металом (жированє). Інкрустація твердими вставками (ріг, перламутр, кістка). Інкрус­тація бісером (пацьорка­ми)

Характеризує матеріа­ли, які використовують­ся для інкрустації виро­бів з деревини;

добирає інструменти й приладдя для роботи;

обґрунтовує добір мате­ріалів, інструментів і при­ладдя для роботи; складає план роботи з виконання проекту й план проектної діяльності; здійснює пошук інфор­мації та виробів-аналогів;

аналізує та системати­зує інформацію;

виконує поєднання еле­ментів і мотивів у ком­позицію;

добирає матеріал, інструменти, приладдя;

визначає послідовність

виконання робіт;

здійснює контроль якос­ті роботи;


організовує робоче міс­це під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці та сані­тарно-гігієнічних вимог
3

2

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

Здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загаль­ними естетичними та функціональними показ­никами;

характеризує складові портфоліо;

аналізує результати про­ектно-технологічної діяльності;

захищає проектОрієнтовний перелік об'єктів праці

Предмети побутового та декоративного призначення, виготовлені з деревини.


Інструменти, обладнання та приладдя

Набір доліт для інкрустації.


Матеріали

Шматочки різних порід деревини, металу, кістки, перламутру, бісеру тощо.


Література


 1. Х.Андріюк П.В. Гуцульська різьба та інкрустація: Навч. посібник / П.В. Андріюк, Й.Д. Приймак. — Косів: Писаний Камінь, 1998.

 2. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях Украї­ни.— К., 1960.

 3. Нельговський Ю.П. Українське мистецтво: Від найдавні­ших часів до початку XX ст. / Ю.П. Нельговський, Д.В. Сте­повик, Л.Г. Членова. — К., 1976.

 4. Оршанський Л.В. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник / Л.В. Оршанський, П.В. Анд­ріюк. — Косів: Писаний Камінь, 2002.

 5. Приймак ЙД. Декорування виробів із дерева: Навч. по­сібник. — Косів: Писаний Камінь, 2001.


 6. Свид С.П. Художні техніки / С.П. Свид, І.В. Проців. — К., 1976.

 7. Селівачов М.Р. Народне мистецтво й сучасність. — К., 1980.

 8. Соломченко ОТ. Сучасні художні промисли Прикарпат­тя.— К., 1979.

 9. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева / Б.М. Тимків, К.М. Кавас. — Л., 1995.

 10. Тищенко О.Р. Декоративно-прикладне мистецтво схід­них слов'ян і давньоруської народності: І ст. до н.е. - сере­дина XIII ст. н.е. — К., 1983.

 11. ЧугайР.В. Народне декоративне мистецтво. — К., 1979.

 12. Шумера С.С. Технологія і виготовлення художніх меблів: Підручник. — К., 1994.

 13. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. — М.: Культура и традиции, 2000.

 14. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов. — М.: Советский художник, 1980.

 15. ГусарчукД.М. 300 ответов любителю художественньїх работ по дереву. — М, 1986.

 16. Матпвеева Т.М. Мозаика и резьба по дереву. — М, 1986.

 17. Основи декоративного искусства в школе / Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. — М., 1981.

Прекрасное своими руками / Сост. С.С. Газарян. — М., 1986.