litceysel.ru
добавить свой файл
1
 1. Ф КГМУ 4/3-07/01

ПП КГМУ 4/01


Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Жалпы гигиена, экология және тағам гигиена кафедрасы


Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау


Тақырып: Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған тағамдық уланулар.. Афлатоксикозы.


Дисциплина: Тағамдық азық-түліктегі ксенобиотиктер


Мамандық: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»


Курс: 5


Құрастырған: Лапшина Л.Н.

Аударған: Амреева К.Е.


Карағанды 2011


Тақырып: Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған тағамдық уланулар.. Афлатоксикозы.


 • Мақсат: Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған тағамдық уланулар ерекшелігін зерделеу. • Оқу міндеті:
 • Тағамнан уланудың жіктелу туралы білімді бекіту
 • Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған тағамдық улануға тән белгірерді зерделеу.
 • Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған тағамдық уланулар профилактикасы бойынша негізгі жүргізілетін іс-шаралар туралы білім.


● Өткізу түрі: Оқулықтармен жұмыс істеу, ғылыми әдебиет, жағдайлық есептер құрастыру, тест құрастыру.


 • Тақырып бойынша тапсырма:

 • жағдайлық есептер шығару (таратататын материалға қараңыз);

 • жағдайлық есептер құрастыру(таратататын материалға қараңыз);

 • тест құрастыру.

 • сұрақтарға жауап беру.
 • Таратылатын материал: оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар, жағдайлық есептер.
 • Әдебиет:
 1. Гигиена питания: учеб.для студентов высш. учеб. заведений/ А.А.Королев. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С.28-157, – С.275-284.


 2. Билай В.И., Пидопличко Н.М. Токсинообразующие микроскопические грибы. - Киев- Наук думка, 1970. - 291 с.

 3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, СанПиН 2.3.2.1078-01.- М.: Минздрав РФ, 2002. - 164 с.

 4. Тутельян В.А., Кравченко Л.В. Микотоксины (Медицинские и биологические аспекты). - М.: Медицина, 1985. - 320 с.

 5. Кравченко Л.В., Тутельян В.А. – Микотоксины – природные контаминаты пищи.//Вопр.питания. – 2005.- №3.- С.3-13.

 6. Codex Alimentarius Commission FAO/WHO. Codex - Committee on Food Additives and Contaminants, 35th session. -Arusha, 2003. - 33 p.

 7. Lemmer E.R., Vessey C.J., Gelderblom W.C.A. et al. // Carcinogenesis. - 2004. - Vol. 25, N 7. - P. 1257-1264.

 8. Marasas W.F., Riley R.T., Hendriks К.A. et al. // J. Nutrition. -2004. - Vol. 134, N4. - P. 711-716.

 9. Mycotoxins: Risks in Plant, Animal, and Human systems. CAST (R139). - Ames Iowa: CAST, 2003. - 199 p.

 10. Weidenborner M. Encyclopedia of food mycotoxins. - Berlin; -Heidelberg: Springer, 2001. - 295 p.

 11. Bennett J.W., Klich M. // Clin. Microbiol. Rev.- 2003.- Vol.16, N3.- P.497-516.

 12. Постановление Правительства РК от 29 ноября 2000г. № 1783 «Инструкция о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».

 13. Закон РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Астана, 2002.

 14. Ванханен В.Д. и др. О классификации пищевых отравлений и принципах ее составления//Вопросы питания. 2003, № 6. С. 54-56

 15. Смолянский Б.Л.- Алиментарные заболевания. С.-П., 2005.-437с.

 16. Куценко Г.И., Хромченко О.М.- Основные направления в профилактике пищевых отравлений. М., 2004. - 246с.

 17. Смолянский Б.Л.- Алиментарные заболевания. С.-П., 2005.
 18. Куценко Г.И., Хромченко О.М.- Основные направления в профилактике пищевых отравлений. М.,2004, 246с.● Бақылау:

 1. Тамақтан уланудын жіктелуі.

 2. Тамақтан уланудын, тамақтық токсикоинфекцияның анықтамасы.

 3. Токсикоинфекциялардын асқазан-ішек инфекцияларынан айырмашылығы.

 4. Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған, аурулар кезінде негізгі клиникалық симптомдар.

 5. Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған, тамақтық уланулардың эпидемиологиясы.

 6. Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған, тамақтық уланулардың патогенезі.

 7. Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған, тамақтық уланулардың диагностикасы.

 8. Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған, тамақтық уланулардыңэтиологиясы.

 9. Aspergillus туысты саңырауқұлақтармен шақырылған тамақтық уланулардың профилактикасы.

.