litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 8 9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИИЙ ІНСТИТУТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. декана Міжуніверситетського медико-інженерного факультету

______________В.Б.Максименко

«_____»_______________2010 р.


Програма

фахових вступних випробувань

для прийому на навчання за освітньо-професійною

програмою підготовки ОКР «спеціаліст», «магістр»


Ухвалено на засіданні Вченої ради Міжуніверситетського медико-інженерного факультету

Протокол № 10 від 17 травня 2010 р.


Голова Вченої Ради Максименко В.Б.


Секретар Вченої Ради Гетман В.О.


Київ 2010 р.

7(8).080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»

I. «Математичне моделювання систем»


 1. Три основних парадигми пізнання. Три категорії моделей біомедичних систем.

 2. Регресійні моделі математичної статистики. Особливості застосування для дослідження об’єктів в біології та медицині.

 3. Види даних, що характеризують об’єкти в біології та медицині. Особливості обробки методами математичної статистики.

 4. Особливості збору та накопичення біомедичної інформації. Як оцінити достатність кількості спостережень.

 5. Побудова полігону частот, емпіричних гістограм щільності розподілення кількісних даних. Які ситуації можуть зустрітися. Як вони пов’язані з вибором методу статистичного моделювання. Як форма гістограми розподілу характеризує властивості масиву спостережень.

 6. Характеристики кривих або гістограм розподілу випадкової величини. Якими характеристиками кривої щільності розподілу ймовірності є центральні моменти третього та четвертого порядку?
 7. Назвіть критерії нормального (Гаусового) розподілу випадкової величини.


 8. Параметричні методи варіаційної статистики. Коли застосовуються. Типи задач, що вирішуються із застосуванням t-критерію.

 9. Параметричні методи варіаційної статистики. Коли застосовуються? Типи задач, що вирішуються із застосуванням χ2 (критерію Пірсона). Чи можна його застосовувати при порівнянні декількох факторів?

 10. Сутність однофакторного дисперсійного аналізу кількісних даних. Особливості застосування і типи задач.Чи є цей метод параметричним методом?

 11. Дисперсійний аналіз. Коли використовується? Багатофакторний комплекс. Особливості побудови розрахункових процедур. Кількісні оцінки, які можна отримати в результаті його застосування. Їх інтерпретація.

 12. Дисперсійний аналіз. Альтернативний комплекс.

 13. Кореляційний аналіз. Специфіка застосування для дослідження біомедичних об’єктів. Різниця між поняттями «колінеарність» та «функціональний зв’язок». Особливості інтерпретації результатів.

 14. Лінійні регресійні моделі. Сутність, область застосування. Лінійні статистичні моделі взаємозв’язку показників.

 15. Нелінійні регресійні моделі. Типи нелінійності. Особливості застосування в біомедичних дослідженнях.

 16. Основні види кластерного аналізу. Метод k-середніх.

 17. Основні види кластерного аналізу. Метод KRAB.

 18. Які методи кластерного аналізу є дивізівними? Порівняйте їх із ієрархічними кластеризаціями та методами побудови кінцевого незамкненого шляху.

 19. Які методи класифікації називаються агломеративними? Приклади?

 20. Які методи автоматичної класифікації є дивізивними? Наведіть приклади.

 21. Дискримінантний аналіз. Чи є він дивізивною процедурою? В чому особливість початкових умов?

 22. Що таке побудова найкоротшого незамкненого шляху в алгоритмі KRAB кластерного аналізу? Як потім утворюються класи?
 23. Що таке методи найближчого, найдальшого сусіда? Приклади використання.


 24. Коли застосовуються непараметричні критерії розбіжності ? Дайте приклади таких критеріїв.

 25. Який метод найкраще застосовувати при порівнянні трьох або більше груп при нормальному розподілі даних? Опишіть його.

 26. Які методи найкраще застосовувати при порівнянні двох груп при нормальному розподілі даних?

 27. Регресійний аналіз. Яка характеристика випадкової величини прогнозується за допомогою рівняння регресії? Що таке коефіцієнт детермінації? Які значення він набуває? Як така залежність відображується графічно?

 28. Види даних. Які властивості мають безперервні, дискретні дані?

 29. Які типи процедур покрокової регресії Ви знаєте? Наведіть приклади.

 30. Що таке функціональне нелінійне перетворення випадкової величини. Для чого воно застосовується?

 31. Як оцінюється корельованість двох бінарних ознак? Як оцінюється корельованість декількох якісних (поліхоричний показник зв’язку)?следующая страница >>