litceysel.ru
добавить свой файл
1
KUTSEPRAKTIKA. Профессиональная практика


Kokku 600 h (15 õppenädalat)
. Всего 600 ч (15 учебных недель)


Õppepraktika 400 h (10 õn) Учебная практика 400 ч (10 учебных недель)


 1. Klassikaline massaaž 68 tundi, 40 seanssi + aruandlus;

Классический массаж 68 часов, 40 сеансов + отчётность

 1. Tai massaaž 68 tundi, 40 seanssi + aruandlus;

Тайский массаж 68 часов, 40 сеансов + отчётность

 1. Spordimassaaž 35 tundi, 20 seanssi + aruandlus;

Спортивный массаж 35 часов, 20 сеансов +отчётность

 1. Lümfimassaaž 35 tundi, 20 seanssi + aruandlus;

Лимфатический массаж 35 часов, 20 сеансов + отчётность

 1. Jaapani massaaž (Shiatsu) 35 tundi, 20 seanssi + aruandlus;

Японский массаж (Шиатцу) 35 часов, 20 сеансов + отчётность

 1. Segmentmassaaž 18 tundi, 10 seanssi + aruandlus;

Сегментарный массаж 18 часов, 10 сеансов + отчётность

 1. Tugi-liikumisaparaadi hindamine 40 tundi tehakse koos klassikalise massaažiga peale jätkuõppe TULE testimise läbimist, 20 seanssi + aruandlus;

Оценка состояния опорно-двигательного аппарата 40 часов осуществляется вкупе с классическим массажем после прохождения занятий по совершенствованию классического массажа и тестирования опорно-двигательного аппарата, 20 сеансов + отчётность

 1. Liikumisõpetus 32 tundi tehakse koos klassikalise massaažiga peale jätkuõppe ning liikumisõpetuse ja liikumisravi läbimist, 10 seanssi + aruandlus;

Учение о движении и лечебная физкультура 32 часов осуществляется вкупе с классическим массажем после прохождения занятий по совершенствованию классического массажа и лечебной гимнастики,


10 сеансов + отчётность,


 1. Valikainete praktika 16 tundi, 10 seanssi + aruandlus

(Tsooniteraapia, jooga, aroomimassaaž);

Практика по выборочным предметам 16 часов, 10 сеансов + отчётность,

10. Teenindus-ettevõtlus praktika 40 h (53 ak h), juhendaja-õpetaja assisteerimine

Практика по предпринимательству и обслуживанию 40 часов (53 ак ч) , ассистировании учителя-руководителя


NB! Kui seanss kestab 1,5 või 2 tundi, siis läheb see 1,5 või 2 seansina kirja!

Если сеанс длится 1,5 или 2 часа, тогда он записывается как 1,5 или 2 сеанса (часов).


Haiglapraktika 40 h (1 õn)

Больничная практика 40 часов (1 учебная неделя)

20 tundi massööri tööd + aruandlus

20 часов работы массажиста + отчётность

Praktika kohad: Ida-Tallinna keskhaigla, Keila haigla, Pärnu haigla, Elva haigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Kuressaare haigla, Salu kool, Lõuna-Eesti Haigla (Võrumaa), Haapsalu NRK.

Mеста прохождения больничной практики: Больница Magdaleena (Pärnu mnt 104, Tallinn), Больница Кейла, Больница Пярну, Больница Эльва, Клиника Тартуского университета, Больница Курессааре, Школа Салу, Южно-Эстонская Больница, Хаапсалу Неврологический Реабилитачионный Центр.


Välipraktika 20 h (0,5 õn)

Выездная практика 20 часов (0,5 учебная неделя)

 1. 10 tundi massaaži (on-site, klassikaline rootsimassaaž, tai massaaž) + organiseerimine ja aruandlus 10 часов массажа (on-site, классический, тайский) + организация и отчётность

(Ürituste korraldus, läbiviimine, kaaslaste ja vahendite kohalemineku organiseerimine, aruannete koostamine tehtud töö ja klientide kohta)

(организация мероприятий, проведение мероприятий, организация доставки коллег-участников и средств, составление отчётов о проделанной работе и клиентуре)Vaatluspraktika 40 h (1 õn)

Практика наблюдений 40 часов (1 учебная неделя)


 1. Vaatluspraktika klassis - seansi jälgimine õpetaja-massööri või õpetaja –

füsioterapeudi juures 30 h, 10 seanssi + aruandlus;

Практика - наблюдение за работой учителя массажиста, учителя – физиотерапевта 30 часов, 10 сеансов + отчётность,

 1. Vaatluspraktika väljaspool kooli – organiseeritud grupiga külaskäik mõnda taastusravi asutusse või rehabilitatsiooni keskusesse 10 h.

Практика - наблюдение за пределами школы – организованное групповое или по одиночки посещение какого-либо медицинского учреждения восстановительного лечения или реабилитационного центра 10 часов.


Uurimustööpraktika 60 h (1,5 õn)

Практика исследовательской работы 60 часов (1,5 учебной недели)

 1. variant – kirjanduslik uurimustöö

I вариант – исследовательская работа по литературным источникам

 1. variant – praktiline uurimustöö

II вариант – практическая исследовательская работа


Praktika seminarid 40 h (1 õn)

Семинары по практике 10 часов (1 учебная неделя)

Kokkuvõte ja analüüs praktika ajal tehtud töödest. Итоги и анализ проделанной работы.

Läbiviijad: õppepraktika juhendajad Проводят: руководители практики

Kokkuvõte: hindeline arvestus - Оценочный зачёт


Hindelise arvestuse sooritamiseks peab: Для получения зачёта необходимо:


* läbima õppe-, haigla- väli- ja vaatluspraktika;

пройти учебную, больничную, выездную и практику наблюдения

* koostama uurimustöö ja kaitsma selle; составить и защитить исследовательскую работу

* osalema praktikaseminaridel; участвовать на семинарах по практике


* esitama tehtud tööde anamneesid ja aruandlused (need saab hiljem omale õppimiseks ja kordamiseks tagasi). Представить анамнезы и отчёты по проделанной работе.


Eesmärgid Цели


 • Tutvuda erinevates praktikabaasides kutse/eriala rakendusvõimalustega;

Познакомиться с различными профессиональными возможностями при помощи различных баз практики

 • Õppida analüüsima massaaži vajalikkust ja sobivat tehnikat erinevate probleemide puhul;

Научиться анализировать необходимость массажа и подходящие массажные техники при различных проблемах

 • Rakendada koolis saadud oskusi iseseisvalt erinevate probleemidega klientide/patsientide juures;

Внедрять приобретённые в массажной школе знания, умения и навыки для самостоятельного решения проблем клиента/пациента

 • Märkida üles praktika jooksul tehtud töö (klientide/patsientide probleemid, näidustused ja vastunäidustused massaažiks, valitud massaažiliik ja teostus, toime hindamine ja tulemused – kliendi rahulolu, lihastoonus, liigesliikuvus, füüsiline vorm ja valmisolek järgnevaks tegevuseks, naha seisund jmt. , tegevuse analüüs ja põhjendused).

Заполнять в ходе практики отчёты о проделанной работе и подшивать в портфолио (проблемы клиента/пациента, показания и противопоказания к массажу, выбранный вид массаж и применение, оценка действия и результатов – удовлетворённость клиента/пациента, мышечный тонус, подвижность суставов, физическая форма и готовность, состояние кожного покрова и т.д. (анализ и обоснование действий))

 • Omandada kogemusi erinevates tegevusvaldkondades ja erinevate massaažiliikide teostamisel;

Усвоить навыки в различных областях и видах массажа

 • Arendada korrektsust klientide andmete kogumisel ja enesedistsipliini hoidmisel.

Развивать корректность при сборе данных клиента/пациента и самодисциплину при сохранении этих данных


* Vaadelda rehabilitatsiooni keskuste tööd. Наблюдать работу реабилитационного центра


Sisu Содержание


Praktika jooksul on võimalik erinevates praktikabaasides rakendada kõiki koolis omandatud teadmisi ja oskusi. Lisaks massaažile saab teostada ka tugi-liikumisaparaadi hindamist, vajadusel anda liikumisravi ning füsioteraapia alaseid soovitusi, arendada suhtlemis- ja teenindamisoskust.

На протяжении профессиональной практики у вас есть возможность при помощи различных практических баз закрепить и опробовать все знания, умения и навыки, полученные в массажной школе. В дополнение к массажу можно применять оценку опорно-двигательного аппарата, по необходимости давать клиенту/пациенту рекомендации по лечебной гимнастике и физиотерапии, развивать умение общаться с клиентами/пациентами и обслуживать их.


Õpitulemused Результаты обучения


Praktika tulemusel õpilane: В результате практики студент:


 • oskab võtta kliendilt/patsiendilt anamneesi;

Умеет снять/взять анамнез клиента/пациента.

 • oskab hinnata kliendi/patsiendi füüsilist võimekust ja lihaste ning liigeste seisundit;

Умеет оценить физическое состояние клиента / пациента и состояние мышц и суставов.

 • oskab valida vastavalt probleemile sobiva massaaži liigi ja tehnika;

Умеет выбирать в соответствии с проблемой соответствующий вид массажа и технику его осуществления.

 • oskab reguleerida massaaži tugevust vastavalt kliendi/patsiendi eale või haiguslikule seisundile;

Умеет регулировать силу массажных надавливаний в соответствии с возрастом или патологическим состоянием.

 • oskab hinnata massaaži toimet ja tulemuslikkust;

Умеет оценить действие и результативность.
 • oskab nõustada klienti/patsienti edasise tegevuse ja enese abistamise osas.


Умеет проконсультировать клиента/пациента в дальнейшей деятельности и самопомощи.

 • tunneb end erinevate inimeste ja probleemidega kokku puutudes kindlamalt.

Чувствует себя в соприкосновении с различными проблемами и клиентами уверенней.


Hindamine: Оценка:


 • Iga õppepraktika jooksul tehtud seansi kohta tuleb koostada anamnees ja aruandlus.

После каждого осуществлённого практического сеанса необходимо составить анамнез и отчёт о проделанной работе

 • Õppepraktikal hinnatakse igat tehtud tööd ja aruandlust, millest kujuneb välja ka koondhinne.

На учебной практике оценивается каждый проделанный сеанс и составленный отчёт, на основе этих оценок выставляется общая оценка.

 • Ühe seansi hinne kujuneb välja 5st erinevast faktorist – vt allpool.

Оценка одного сеанса зависит от пяти различных факторов – см ниже.

 • Haigla-, väli- ja vaatluspraktikal hinnet ei panda, küll aga arvestatakse ära siis, kui on esitatud aruandlus lehed – vt allpool.

За больничную, выездную и практику наблюдения оценки не выставляются, но засчитываются при предоставлении практикантом отчётных листов – см ниже

 • Uurimustööpraktika hinne saadakse uurimustöö kaitsmise järgselt. Sealjuures hinnatakse järgnevaid faktoreid: uurimustöö sisu, loogilist ülesehitust ja teemakäsitlust, innovaatilisust, vormistust, esitlust kaitsmisel.

Оценка за практику исследовательской работы выставляется после защиты исследовательской работы. При защите оцениваются следующие факторы: содержание, логическое построение, изложение темы, инновативность, оформление исследовательской работы и выступление на защите.


ÕPPEPRAKTIKA Учебная практикаTingimused: Условия:

* Õppepraktikale paluks registreerida 5 päevase etteteatamise ajaga (teatada salongidesse);


На учебную практику просьба регистрироваться за 5 дней (сообщить в учебный салон массажной школы)

* Õppepraktikat võib sooritada, kui vastav massaažiliik/õppeaine on läbitud ja arvestus sooritatud;

Практику можно проходить, если соответствующий вид массажа пройден и выставлена положительная оценка

* Praktika jaoks soovitame ka ise aktiivselt kliente otsida. Kui salongis/keskustest soovitakse praktikandi massaaži, siis saab ka sealt kliente, aga kindlam oleks ise otsida, seda eriti suvel; 

Для практики советуем также самим активно искать клиентов. Если через массажный салон есть клиенты, то салон свяжется с вами. Надёжнее искать клиентов всё-таки самим.

* Õppepraktika ajal tuleb iga patsiendi puhul täita anamneesi leht ja aruandlus;

После каждого осуществлённого практического сеанса во время учебной практики необходимо составить анамнез и отчёт о проделанной работе

* Kõik seansid ja tehtud tööd lähevad kirja praktikapäevikusse, mida täidab juhendaja, kus on ka must-valgel näha, et kui palju praktikaid erinevatest õppeainetest on läbitud. Hinne läheb päevikusse peale aruandelehe esitamist.

Все осуществлённые сеансы и другая проделанная работа на практике записываются руководителем в журнал по практике, где также отображается количество часов проделанной практики и виды осуществлённых видов массажа. Оценка идёт в журнал по практике после предоставления практикантом отчётного листа.


 • Teenindus-ettevõtlus praktika näeb ette juhendaja-õpetaja abistamist, st Korrapidaja õpilaseks olemist - tööpäeviti kell 10.00-20.00 ja nädalavahetustel 9.30-14.30 – soovitav teostada 5 h kaupa ja vajalik on ette registreerimine kindlateks kuupäevadeks administraatori juures.

Содержание практики по предпринимательству и обслуживанию заключается в ассистировании учителя-руководителя практики, т.е. дежурный ученик по рабочим дням с 10.00 до 20.00 и по выходным с 9.30 до 14.30 – желательно проходить данный вид практики по 5 часов сразу и следует заранее регистрироваться у администратора.HAIGLAPRAKTIKA Больничная практика


Tingimused: Условия:

* Praktikale paluks registreerida 1 kuulise etteteatamise ajaga (saima@massaaz.ee)

На практику просьба регистрироваться заранее, за 1 месяц (saima@massaaz.ee)

* Enne haiglapraktikale minekut tuleks koolist läbi käia ja võtta kaasa leping + arstitõend, mille esitasite sisseastumisel.

Перед прохождением больничной практики из школы необходимо взять договор и медицинскую справку

* Haiglapraktika toimub 5 päeva ja 4 astronoomilist tundi päevas. Teid juhendavad sealsed massöörid.

Больничная практика длится 5 дней, 4 астрономических часа в день. Вашей практикой руководят больничные массажисты

* Anamneesi võtmist ei toimu. Juhendajad tutvustavad ise patsiente.

Анамнез не составляется/не берётся. Руководители практики сами вас знакомят с клиентами/пациентами

* Soovitav oleks alustada praktikaga esmaspäeval ja lõpetada reedel.

Желательно начинать больную практику с понедельника и заканчивать в пятницу

* Haiglapraktika kohta tuleb esitada üks põhjalikum kokkuvõtte (koht, aeg, kestvus, patsiendid, peamised probleemid ja saavutused, mida juurde õppisite, üldmulje jne), mille lõppu kirjutab oma arvamuse õpilase tehtud tööde kohta ka sealne juhendaja.

После прохождения больничной практики следует представить основательное заключение/отчёт (место, время, длительность, пациенты, существенные проблемы и достижения, что нового выучили, общее впечатление и т.д), в конце которого пишет своё мнение о проделанной вами работе руководитель больничной практики


VÄLIPRAKTIKA Выездная практика

Eesmärk: Цель:


 • Erinevate töökeskkondade kogemine (ettevõte, rahvaüritus)

Приобретение опыта работы в различных сферах деятельности (предприятие, общественное мероприятие и др)


 • Klientuuri leidmine

Нахождение клиентов

 • Klientide konsulteerimise kogemuse saamine

Приобретение опыта консультирования клиентов


Praktika sisu: Содержание практики:

 • Massaažiseansi läbiviimine kooli poolt pakutavas asutuses või üritusel.

Осуществление сеанса массажа в предложенном школой предприятии или на каком-либо мероприятии

 • Õpilasel tuleb üles näidata isiklikku initsiatiivi antud keskkonnast klientide leidmisel.

Ученику следует показать личную инициативу при нахождении клиентов в данной сфере

 • Õpilane püüab meeldiva klienditeeninduse ja erialase teadlikkuse abil leida endale kliente salongimassaažiks.

Учащийся старается с помощью вежливого обслуживания и профессиональных знаний находить себе клиентов для учебной практики

 • Õpilasel tuleb esitada välipraktika kohta aruanne (nt koht, aeg, kestvus, eesmärgid, peamised probleemid ja saavutused, mida juurde õppisite jne)

Учащемуся следует представить отчёт о проделанной выездной практике (напр. место, время, длительность, существенные проблемы и достижения, что нового узнали/выучили и т.д)

Hindamine: Välipraktika arvestatakse ära peale aruannete esitamist, kui kokku on tulnud vähemalt 10 tundi erialast tööd üritusel.

Оценивание: Выездная практика засчитывается после предоставления отчёта, в случае если на мероприятии вышло по меньшей степени 10 часов профессиональной работы

Hinnatakse:

Оценивается:

* Organiseerimisvõimet Организаторские способности

* suutlikkust veenda klienti Способность убеждать клиента

* klienditeenindust Oбслуживание клиентов

*enesereklaami oskust (erialast ja isiklikku reklaami)

способность саморекламы (профессиональная и личная реклама)NB! Oma valmisolekust välisüritustele minna – anda teada kooli kantseleisse või info@massaaz.ee ! О своём желании проходить выездную практику дать знать учебному секретарю info@massaaz.ee !


UURIMUSTÖÖPRAKTIKA Практика исследовательской работы

Uurimustööpraktika koosneb kirjaliku uurimustöö koostamisest. Uurimustöö koostamisnõuded vastavad M.I.Massaažikooli lõputöö vormistamisnõuetele.

Целью данной практики является составление исследовательской работы. Правила составления исследовательской работы отвечают требованиям составления итоговых работ М.И. Массажной школы.

Uurimustöö variandid: Варианты исследовательской работы:


 1. variant - kirjanduslik uurimustöö

I вариант – исследовательская работа по литературным источникам

 1. variant – praktiline uurimustöö

II вариант – практическая исследовательская работа


Kirjanduslik uurimustöö võib olla: Исследовательская работа по литературным источникам:

 1. Ühe probleemi lahendamine kirjanduse abiga, kasutades vähemalt 10-t erinevat kirjandusallikat.

Решение одной проблемы с помощью литературных источников (не менее 10 источников)

 1. Mõne massaažiliigi tutvustus (olemus, näidustused, vastunäidustused, võtted ja nende toimed jmt).

Обзор одного вида массажа (сущность, показания, противопоказания, приёмы и их действие и тд).

 1. Erinevate massaažiliikide võrdlev analüüs.

Сравнительный анализ различных видово массажа.

 1. Konkreetse patoloogia puhul erinevate teraapiaviiside rakendamisvõimalused.

Возможности применения различных видов терапии при конкретной паталогии.

 1. Erialaga seonduvate distsipliinide võrdlev analüüs või õpimapp (N: anatoomia/füsioloogia, biokeemia, majandus jne.)


Сравнительный анализ учебных дисциплин, связанных со специальностью, или учебное портфолио (например, анатомия/физиология, биохимия, экономика и тд).


Praktiline uurimustöö võib olla:

Практическая исследовательская работа:

 1. Ühe haigusloo kujunemise-paranemise kirjeldus ja rakendatava massaaži- või füsioteraapia mõju (esialgne seis – protsess – lõppseis).

Описание одной истории болезни и влияние использованного при лечении массажа или другого вида физиотерапии (начальное положение – процесс – конечное положение).

 1. Ühe massaažiliigi toime hindamine konkreetse näidustuse puhul samal ametialal töötavatel isikutel.

Оценка действия одного вида массажа при конкретном показании у лиц, работающих в одной должностной области.


* Uurimustöö koostamisel saab abi juhendajalt.

При составлении исследовательской работы можно пользоваться помощью руководителя.

* Uurimustööpraktika lõpeb uurimustöö kaitsmisega.

Данный вид практики заканчивается защитой исследовательской работы.


ÜLDINE Общее


* Et praktika sujuks paremini, palume kinni pidada eelnenud kodukorrast.

Чтобы практика протекала нормально, просим соблюдать следующий порядок.

* Praktikaaja registreerimine ja töö küsimine saab olema praktikandi enda mure.

Регистрация на практику и обеспечение себя работой - забота самого практиканта.

* Klientuuri leidmine on nii praktikandi kui kooli ülesanne.

Задача по нахождению клиента - забота и школы и самого практиканта.

* Praktika käigus on teil võimalik endale tulevikuks klientuuri leida ja seetõttu oleks mõttekas:

В ходе практики есть возможность обеспечить себя будущей клиентурой и поэтому целесообразно:


 • olla õigeaegselt valmis massaažiprotseduuriks,

быть своевременно подготовленным к массажной процедуре

 • riietuda puhtalt ja meeldivalt (soovitavalt kanda kooli logoga särki, sokid jalas, puhtad sisejalatsid),

одеваться чисто и привлекательно (надеть футболку с логотипом М.И. Массажной Школы, носки, чистую сменную обувь)

 • valmistada ette ruum enne kliendi tulekut,

своевременно подготовить помещение перед приходом клиента

 • ootamatuste korral, mis on seotud hilinemise või praktikale mitteilmumisega, teavitada praktikabaasi nii kiiresti kui võimalik,

В случае непредвиденных обстоятельств, таких как опоздание или невозможность прихода на практику, сообщить руководителю или администратору как можно раньше

 • märkida hoolikalt üles oma klientide ajad.

Аккуратно отмечать себе время сеансов своих клиентов.


Kutsepraktika hinne igal seansil kujuneb välja järgmistest faktoritest:

Оценка по профессиональной практике за каждый сеанс зависит от следующих факторов:

 1. vahendite kasutamine (vastavalt massaaži liigile - käterätt, rull, padi, aluspaber, näopaber, õli, talk jmt.); использование сподручных материалов (соответственно виду массажа – полотенце, массажный валик, подушка, процедурная бумага, косметическая бумага, масло, тальк и др)

 2. anamneesilehe täitmine nii esimesel korral kui ka korduva patsiendi puhul - märkida anamneesilehe teisele küljele uuesti kuupäev ning vajadusel vahepeal lisandunud vaevused, probleemid/haigused; заполнение анамнезийного листа как на первом сеансе так и при повторных визитах клиента/пациента – отметить на оборотной стороне этого листа снова число и при необходимости новые жалобы/проблемы/заболевания клиента/пациента (при повторных визитах)
 3. vastavalt käsilolevale massaažiliigile või tegevusele võtete ja tehnikate valdamine;


в соответствии с осуществляемым видом массажа владение приёмами и техникой

 1. võtete ja oskuste eesmärgipärane kasutamine;

целенаправленное использование приемов и умений

 1. suhtlemine kliendiga: teenindus ja tagasiside kogumine ning aruandluse koostamine.

Общение с клиентом: обслуживание и обратная связь, составление отчётов

Листок опроса клиента (anamneesileht):

Жен./ Мужч. Возраст:….…… Должность:……………………………………

Ваши пожелания/прoблемы, с которыми обратились к массажисту? …………………………………………………………………………………………

Наблюдаются ли у Вас в настоящее время:

 1. Острое заболевание воспалительного характера (грипп, температура)?

 2. Заразные заболевания (желтуха, туберкулёз или др.)?

 3. Кожно-венерические заболевания?

 4. Острое повреждения нервов (после травмы или операции)?

 5. Свежие раны, недавние кровотечения, опасность повторных кровотечений?

 6. Опасность опухоли? Имелись ли раньше опухоли(год удаления)?

 7. Заболевания щитовидной железы?

 8. Состояния психического аффекта (злость, невростения, стресc )?

 9. Острая почечная недостаточность?

 10. Острая печёночная недостаточность?

 11. Беременность и опасность её прерывания?

 12. Острая травма (переломы костей, разрывы , сотрясения)?

 13. Крупные родимые пятна / кровоизлияния?

 14. Острая сердечная недостаточность (ревматизм, инфаркт, клапанная недостаточность, воспаление сердечной мышцы)?

 15. Высокое, низкое или нестабильное кровяное давление?

 16. Венозные расширения, воспаление вен?

Были ли у Вас травмы? Когда и какие?

…………………………………………………………………………………………

У Вас были проблемы со спиной? Когда и какие?


…………………………………………………………………………………………

У Вас были проблемы с шеей или плечевым поясом? Когда и какие? …………………………………………………………………………………………

Были ли у Вас заболевания костей и суставов? Какие?

……………………………………………………………………………………..…..

Были ли у Вас лёгочные заболевания? Когда и какие?

……………………………………………………………………………………..…..

Были ли у Вас головные боли; тяжесть-/давление в этой области?Когда и какие?

……………………………………………………………………………………..…..

Сколько раз в год Вы болеете простудными заболеваниями?

У Вас были опреции в течении последних 3 лет? Когда и какие?

……………………………………………………………………………………..…..

Бывает ли у Вас аллергия? На что?

……………………………………………………………………………………..……

Встречаются ли у вас заболевания, которые не указаны выше? Какие?

……………………………………………………………………………………..…..

Лекарства принимаете? Какие?

……………………………………………………………………………………..…..

Бывают ли у Вас стрессы и депрессии? Kак часто и как долго?

……………………………………………………………………………………..…..

Занимаетесь спортом? Каким видом?

Сколько раз в неделю?


Подтверждаю правильность ответов - ……………………………

Подпись


Массажист: Выбранный вид массажа:


Õppepraktika aruanne Отчёт о проделанной учебной практике


Õpilase nimi: (имя, фамилия практиканта):


Õppevorm: (группа):

Kuupäev: (дата):


Kellaaeg: (время):

Massaažiliik: (вид массажа):


Seansi kestvus: (длительность сеанса):

Kliendi vanus: (возраст клиента):


Kliendi sugu: (пол клиента):


Kliendi soov massaaži tulles (желание клиента):


Näidustused (показания):


Vastunäidustused (противопоказания):


Kliendi seisund massaaži tulles (nahk, lihastoonus, liigesliikuvus, valu jmt) (состояние клиента до сеанса массажа (кожа, напряжение в мышцах, подвижность суставов и др)):


Kliendi seisund (enesetunne, rahulolu, kommentaarid, lihaspinged, valu, liigesliikuvus jmt) pärast massaaži (состояние клиента после массажа (самочувствие, удовлетворённость, комментарии, мышечное напряжение, боль, подвижность суствов и др)):


Kas seansi käigus ilmnes uusi näidustusi või probleeme? Millised? (в ходе сеанса появились ли новые показания или проблемы?)


Kas mõni seansiks planeeritud kehapiirkond jäi tegemata? Miks? Какой-либо запланированный приём/часть тела остался невыполненным? Почему?


Millega jäid klienti teenindades rahule ja mida saaksid järgmine kord paremini teha? (чем остался доволен, обслуживая клиента и что смог бы в следующий раз сделать лучше?


Kuidas jäid rahule juhendajaga? Доволен ли работой руководителя практики?


Kuidas saaks juhendaja sind paremini aidata? Как смог бы руководитель лучше помочь тебе?

Kuidas jäid rahule töökeskkonnaga? (vahendid, ruum, õhk, jmt) Остался ли доволен рабочей средой? (средства, помещение, воздух и тд)


Õpetaja- juhendaja kommentaarid ja allkiri (комментарии и подпись учителя-руководителя):


Haiglapraktika aruandlus

Отчёт о проделанной больничной практике

Nimi (имя, фамилия) ja õpperühm (учебная группа):


Koht (место):


Aeg (kestvus kuupäevaliselt) (время, длительность по числам):

Mis osakonna patsiendid? Какого отделения пациенты?Patsientide peamised probleemid (Основные проблемы пациентов):


Millepoolest patsiendi erinevad olid? Чем отличались пациенты?


Mida sa juurde õppisid või uut kogesid? Чему научился? Какой опыт получили?


Mida sa uut teada said? Что нового узнали?


Üldmulje haiglatööst (общее впечатление о больничной работе):

Plussid (плюсы):

1.

2.

3.

4.

5.

Miinused (минусы):

1.

2.

3.

4.

5.


Juhendaja-massööri kommentaarid minu töö kohta, mida ma tegin hästi, mida halvasti (Комментарии массажиста-руководителя практики о проделанной вами работе, что удалось, что делал хорошо/плохо):

Välipraktika aruandlus

Отчёт о проделанной выездной практике


Nimi (имя, фамилия) ja õpperühm (учебная группа):


Koht (место):


Aeg kuupäevaliselt ja vahemik kellaajaliselt (время, длительность по числам):


Klientide arv (количество клиентов):

Klientide peamised probleemid ja soovid massaaži saamiseks (основные проблемы клиентов и пожелания для получения массажа):


Millepoolest kliendid erinevad olid? Чем отличались пациенты?


Mida ma uut kogesin kliente teenindades väliüritusel? Какой опыт приобрёл/а обслуживая клиентов на выездной практике?:


Millised takistused ja raskused esinesid massaaži seansi ajal? Какие преткновения и трудности выступали во время массажного сеанса?


Kas ja kuidas sa suutsid kliendi ootustele massaažiga vastata? Удалось ли тебе ответить ожиданиям клиента? Каким образом?


Mis mulle meeldis ja ei meeldinud selle töö juures? Что понравилось/не понравилось в этой работе?

Plussid (плюсы):

1.

2.

3.

Miinused (минусы):


1.

2.

3.

Kuidas Sa said hakkama organiseerimistööga? Как справился с организаторской работой?

Milliste raskustega Sa enne üritust kokku puutusid? С какими трудностями соприкоснулся до мероприятия?

Millised probleemid esinesid klientide hankimise ja teeninduse juures? Какие проблемы встречались при поиске на мероприятии клиентов и в их обслуживании?

Vaatluspraktika aruandlus Õpetaja nimi (учитель):

Отчёт по практике наблюдений

Nimi (имя, фамилия практиканта) ja õpperühm (учебная группа):


Kuupäev (дата):


Klient (клиент): sugu (пол) vanus (возраст)

Probleemid (проблемы):

1.

2.

3.


Kliendi eesmärgid (цели клиента):


Massööri või füsitoterapeudi eemärgid (цели массажиста или физиотерапевта):


Valitud massaažiliik (выбранный вид массажа):

Valiku põhjendus (обоснование своего выбора):


Tegevuse käigus kasutatud võtted/tegevused ja nende eesmärgid (используемые в процессе осуществления процедуры приёмы/действия и их цели):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Mida sa kuulsid uut või nägid huvitavat? Что нового услышал или увидел?


Millised probleemid või takistused esinesid seansi ajal? Какие проблемы и преткновения были в процессе сеанса?


Mida õpetaja tegi hästi, mida oleks võinud teha paremini? Что учитель делал особенно хорошо, что мог сделать лучше?


+


-

+


-


+


-