litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 56 57


Музичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр


1. Інформація про напрям підготовки


Галузь знань (код)

Мистецтво 0202

Напрям підготовки (код)

Музичне мистецтво *6.020204

Спеціалізація

Естрадний вокал

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр мистецтва, викладач по класу вокалу

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка для виконання 2-х вокальних творів різних за характером.


3.Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця у галузях як культури і мистецтва так і освіти, здатного повноцінно здійснювати навчальну, виховну роботу в середніх загально-освітніх закладах усіх типів (дисципліни - «Сольний спів», «Мистецтво»), а також здійснювати концертну музично-просвітницьку діяльність.


4. Професійні профілі випускників:

Фахівці ОКР «бакалавр» можуть займати такі посади в галузі культури та мистецтва: естрадний співак, викладач по класу вокалу у закладах культури, ілюстратор у закладах культури, викладач мистецтвознавчих дисциплін у закладах культури, артист філармонії, художній керівник естрадних вокально-виконавчих колективів;


в галузі освіти: ілюстратор у середніх закладах освіти, викладач мистецтвознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх закладах, керівник естрадних вокально-виконавчих колективів у середніх освітніх закладах, викладач співу у позашкільних навчальних закладах, керівник естрадних вокально-виконавчих колективів у позашкільних навчальних закладах.


5. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР «бакалавр» за даним напрямом підготовки можна вступити до магістратури за напрямом «Музичне мистецтво» 8.020205 спеціалізації «Естрадний спів».


6. Діаграма структури зазначеного напряму:
Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчається дисципліна

Кредити ECTS

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.

Історія України

1

2

3

2.

Українська мова

1

1,2

3

3.

Іноземна мова

1

1,2

5

4.

Філософія

1

1

3

6


Фізичне виховання

1

1,2
Цикл природничо-наукової підготовки

1

Психологія

1

1

1,5

2

Педагогіка

1

1

1,5

3

Історія української музики

3

5-6

2,5

4.

Музична психологія

2

4

1,5

5

Музична педагогіка

2

3

1,5

6

Історія світової музичної культури

1

2-4

1-2

3-8

4

7
За вибором ВНЗ:


8

Нові інформаційні технології

1

1

9

Майстер-клас

2-4

3-8

6,5

Цикл підготовки за фахом

1

Безпека життєдіяльності та основи цивільної оборони

1

1

2,0

2.

Теорія музики

Теорія музики

1

2-3

1-2

3-6

4

3

3.

Сольний спів

Сольний спів

1

2-4

1-2

3-8

6

14

4.

Історія вокально-виконавського мистецтва

1

2

5

5.

Педагогічний практикум

2-4

3-8

8

6.

Основи вокальної методики

2

3

3

7.

Виконавська інтерпретація

4

8


2

8.

Основи акторської майстерності

1

1-2

6

9.

Сценічний рух

1

2

6

10.

Фортепіано

Фортепіано

1

2-4

1-2

3-8

2

1

11.

Вокальний ансамбль

2-3

3-6

3

12.

Танок

2-3

3-5

3

13.

Використання звукотехнічної апаратури

2

3-4

2,5

14.

Основи концертної діяльності

3-4

6-7

3

15.

Режисура масових видовищ

3

6

2

16.

Вокально-естрадне мистецтво ХХ століття.

1


1-2


3


17.

Основи праці в студії

2-4

4-8

9,5

18.

Грим

3

6

1

19.

Аранжування естрадного вокалу

4

8

2Пропедевтика (Універсітетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами)

1

1

2,0

25.

Основи імпровізації

3

6

2

26.

Методика музичного виховання

4

7

1

27

Сценічна мова

1

2

5

28.

Виконавська практика виробнича


4

8

2

29.

Педагогічна практика (виробнича)

4

8

27. Вимоги до оцінювання:


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

Відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

Добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

Добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

Задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

Задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

Незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

Незадовільно


0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Оцінка „зараховано” виставляється студентові, який набрав не менше 50% балів.

8.Вимоги до державної атестації:

На державну атестацію виносяться наступні дисципліни:

1. Сольний спів;

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін.

Державний іспит з “Cольного співу” підводить підсумок зняттям студентів у вищому навчальному закладі по дисциплінам “Сольний спів”, і являє собою сольної концертної програми.виконання

Сольна програма дає можливість найбільш точно виявити рівень професійної підготовки й творчі можливості студента. Програма складається з 6-ох вокальних творів різних стилів, жанрів, форм, до яких входять: українська сучана естрадна пісня або обробка народної пісні; шлягер 70-80-х років; сучасна естрадна російська пісня; твір закордонних композиторів; романс або лірична пісня із кінофільму; твір за вибором (можливо виконання у дуеті, тріо).

Виконання програми здійснюється під «мінусову» фонограму.

Під час виконання , студент повинен продемонструвати наступні уміння:


  • єдинорегістровий (мікстовий спосіб утворення співочого звуку й високу позицію звучання;

  • співоче дихання (мішане нижньореберно-черевне);

  • безшумний вдих, плавний повільний видих;

  • різні атаки звука (з переважним використанням м’якої атаки);

  • опору звука;

  • співочу артикуляцію й чітку дикцію (рівне, округлене звучання голосних й активне вимова приголосних звуків), співочу орфоепію;

  • динаміку звука, необхідну для виразного, художнього виконання фрази; спів легато й стаккато;

  • точну інтонацію;
  • кантиленний й речитативний стиль виконання;


  • володіння голосом протягом всього співучого діапазону.

Студент має продемонструвати ступінь володіння художньо-виконавськими навичками, які проявляються у виразному виконанні вокальної фрази, створенні художнього образу вокального твору, вмінні розкрити авторський зміст музичного вокального твору, відтворенні його емоційного змісту.

Критерії оцінювання:

Оцінка “відмінно” – високий ступінь зрілості музичного мислення студента, високий рівень вокально-технічної підготовки (свідоме володіння голосом, уміння кантиленного звуковедення, розвинене співацьке дихання, рухливість голосу), високий рівень уміння досягати розкриття музичного образу (донесення тексту твору через осмислене, виразне і чітко проспіване слово, ясну дикцію), зовнішня і внутрішня виразність у свободі рухів, творча інтерпретація художнього образу на основі розуміння драматургії музичного вокального твору. Уміння долання артистичного хвилювання, психологічний настрій на створення художнього образу.

Оцінка “добре” – достатньо високий ступінь зрілості музичного мислення, достатній рівень вокально-технічної підготовки при наявності деяких недоліків, а саме: допускання окремих незначних технічних помилок, недостатня виразність та емоційність.

Оцінка “задовільно” – задовільний художньо-технічний рівень виконання програми, обмежений обсяг вокально-технічної підготовки (невиразна, нечітка дикція, невміння користуватися диханням, недостатній рівень володіння технікою звуковедення), недостатня переконливість трактування музичного вокального твору.

Оцінка “незадовільно” – низький художньо-технічний рівень виконання програми, недостатній обсяг розвитку співацьких умінь і навичок, велика кількість технічних помилок, нерозуміння драматургії музичного твору. Невміння психологічно настроїтись на виконання художньо-акторського образу і подолати хвилювання.следующая страница >>