litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор В. М. Федорик

________________________________

“______”_______________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФОЛЬКЛОР

напрям підготовки 6.020303 «Філологія»

спеціальність «Українська мова і література»

Інститут філології та соціальних комунікацій


Бердянськ – 2012

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Фольклор» для студентів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», спеціальністю «Українська мова і література»


Розробник: Філоненко Софія Олегівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцеент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


Протокол від 20 серпня 2012 року № 2


Завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


_______________________ (В.А.Зарва)

20 серпня 2012 року


Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій

Протокол від 20 серпня 2012 року № 1


20 серпня 2012 року Голова _______________ (О. П. Новик)


 БДПУ, 2012 рік

 Філоненко С.О, 2012 рік


 1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань


Нормативна


Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

«Українська мова
і література»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання проектСеместр

Загальна кількість годин – 90

1-й

1-й

Лекції

Годин
для денної форми навчання:

аудиторних – 48

самостійної роботи студента – 42

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.


-

Лабораторні

-
Самостійна робота

42 год.

86 год.

Індивідуальні завдання: 6 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 48 год./ 42 год.,

Для заочної форми навчання 4 год. / 86 год. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання навчальної дисципліни “Фольклор” є ознайомлення студентів з феноменом усної народної творчості, специфікою фольклору, його жанровою системою, історією і поетикою окремих жанрів, особливостями усної народної творчості кожного історичного періоду, взаємодією фольклору і літератури.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фольклор” є такі:

 1. Сформувати у студентів систему знань про українську усну народну творчість, її специфіку, закономірності розвитку, спосіб побутування фольклору.

 2. Ознайомити студентів з жанровою системою українського фольклору, історією і поетикою провідних жанрів.

 3. Дати студентам уявлення про фольклористику як науку, її методи. завдання, проблематику, ознайомити їх із найвідомішими фольклористичними працями про усну народну творчість взагалі і про окремі жанри зокрема.

 4. Виробити у студентів вміння аналізу наукової літератури з проблем фольклористики, навички аналізу фольклорного твору.
 5. Ознайомити студентів з методикою збирання фольклорних творів.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • значення терміна «фольклор», його обсяг у різних наукових традиціях, співвідношення з синонімічними термінами (усна народна творчість, усна народна поетична творчість, словесність тощо);

 • специфічні риси фольклору в порівняні з художньою літературою,

 • основні теорії походження фольклору;

 • періодизацію історії українського фольклору;

 • предмет і завдання фольклористики, її зв’язок з іншими науками, провідні методи;

 • основні етапи розвитку української фольклористики, наукові школи української і світової фольклористики, актуальні проблеми фольклористики на сучасному етапі;

 • значення наступних понять: фольклорний жанр, фольклорний цикл, синкретичність, міф, міфологія, міфологема, анімізм, антропоморфізм, магія, тотемізм, фетишизм, культ, демонологія, двовір’я, вірування, автентичний фольклор, міський фольклор, дитячий фольклор, псевдофольклор, постфольклор, обряд (ритуал), звичай, обрядовість, свято, обрядовий фольклор, мандрівний сюжет, кумулятивність, формульність, фольклоризм, фольклоризація та ін..;

 • складники фольклорного жанру, основні принципи класифікації фольклорних жанрів, жанрову систему українського фольклору;

 • визначення, історію назви-терміна, жанрові ознаки, риси поетики, історію, класифікації, спосіб побутування, форму виконання, історію збирання, видання і дослідження, зв’язок з художньою літературою фольклорних жанрів, що вивчаються за даною програмою.


вміти:

 • самостійно опрацьовувати наукові першоджерела, збірники фольклорних текстів, періодичні видання з фольклористики, словники, довідники, енциклопедії;
 • працювати з бібліотечним каталогом, бібліографічними покажчиками, пошуковими системами Інтернету з метою отримання інформації з дисципліни, укладати і правильно оформляти бібліографію з певного розділу фольклористики;


 • виконувати фольклорні твори різних жанрів (зважаючи на наявність вокальних, драматичних і хореографічних здібностей);

 • аналізувати фольклорний твір, характеризувати його ідейно-тематичні особливості, визначати його приналежність до певного жанру;

 • порівнювати варіанти одного й того ж фольклорного твору; фольклорний і літературний твори, що мають типологічні зв’язки (сюжет, мотив, образи тощо); фольклорні жанри в усній народній творчості різних народів;

 • записувати фольклорні твори, складати їх паспорти;

 • аналізувати і порівнювати провідні концепції, підходи до різних фольклористичних питань, визначаючи і аргументуючи власну позицію щодо тої чи іншої проблеми;

 • доводити власні думки в ході дискусії, підтверджувати їх переконливими прикладами;

 • самостійно узагальнювати і систематизувати знання з певного розділу дисципліни, укладаючи схеми, таблиці, опорні конспекти, розробляючи презентації в електронному вигляді. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Фольклор і фольклористика


Тема 1. Специфіка фольклору. Фольклористика як наука

Походження терміна «фольклор», «широке» і «вузьке» розуміння терміна. Синкретичність, народність фольклору, його національна специфіка. Обсяг понять «фольклор України» і «український фольклор». Український фольклор як система регіональних традицій. Сільське середовище побутування фольклору. Фольклор автентичний і вторинний. Особливості побутування фольклору в міському середовищі. Специфіка фольклору (в порівнянні з художньою літературою): усність, колективність, анонімність, традиційність, варіативність, стереотипність, імпровізаційність. Фольклористика як наука, її предмет, завдання, методи, проблематика. Теорія фольклору та історія фольклору. Польова (збиральницька) і теоретична (інтерпретаційна) фольклористика. Фольклорний жанр, його визначення, ознаки. Класифікація фольклорних жанрів: провідні підходи. Система жанрів українського фольклору. Фольклорні жанри та їх класифікація.


следующая страница >>