litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5


5. Теми лекційних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


1

Специфіка фольклору. Фольклористика як наука.

2

2

Проблема походження фольклору та особливості його ранніх форм.

2

3

Народна казка як жанр українського фольклору.

2

4

Жанрова своєрідність українських народних легенд і переказів.

2

5

Героїчний епос українського народу: думи та історичні пісні.

2

6

Жанрова специфіка української народної балади.

2

7

Родинно-побутова лірика: жанрова своєрідність.

2

8

Система жанрів соціально-побутової лірики.

2

9

Календарно-обрядова поезія зимового та весняного циклів: походження і система жанрів.

2

10

Календарно-обрядова поезія літнього та літньо-осіннього циклів: походження і система жанрів.


2

11

Специфіка народної драми. Вертепна драма: походження і поетика.

2

12

Українське весілля як форма народної драми.

2
Усього годин

24


6. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин


1

Специфіка фольклору. Фольклористика як наука

2

2

Походження фольклору. Жанри замовлянь
і ворожінь

2

3

Українська народна казка як жанр фольклору

2

4

Жанрове багатство українських легенд і переказів

2

5

Жанрова своєрідність прислів’їв, приказок, загадок

2

6

Героїчний епос українського народу: народні думи та історичні пісні


2

7

Походження і поетика українських народних балад

2

8

Система жанрів української народної лірики

2

9

Жанрова своєрідність коломийок

2

10

Календарно-обрядова поезія: походження
і художні особливості

2

11

Українське весілля як форма народної драми

2

12

Система жанрів і поетика українського дитячого фольклору

2
Усього годин

24


7. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Методи фольклористики

2

2

Замовляння і ворожіння як жанр фольклору

2

3

Розвиток української фольклористики


4

4

Дослідження казкової прози

2

5

Дослідження легенд і переказів

2

6

Народні оповідання та бувальщини

4

7

Пареміографія

2

8

Дослідження героїчного епосу

2

9

Балади і художня література

2

10

Дослідження родинно-побутової лірики

2

11

Дослідження соціально-побутової лірики

2

12

Народні пісні літературного походження і пісні-романси

2

13

Дослідження танцювальних пісень

2

14

Календарно-обрядові пісні зимового та весняного циклів: ритуально-міфологічна основа

2

15

Календарно-обрядові пісні літнього та літньо-осіннього циклів: ритуально-міфологічна основа

2


16

Дослідження вертепної драми

2

17

Весільна драма і художня література

2

18

Родинна і похоронна обрядовість.

2

19

Дослідження дитячого фольклору

2
Усього годин

42


9. Індивідуальні завдання

(приклади)


 1. Творчий проект: складіть власну чарівну казку на основі структури сюжету, запропонованої В. Проппом (обсяг – 2-3 сторінки друкованого тексту, 14 кегль, інтервал 1, на окремих аркушах, можна з ілюстраціями, обов’язково підписаний).

 2. Творчий проект: складіть власну легенду на одну з запропонованих тем:

  • Звідки взялися бджоли?

  • Звідки у верблюда горб?

  • Чому жалить кропива?

  • Чому ворогують кіт із собакою?

  • Звідки взялася веселка?

  • Чому у негрів чорна шкіра?

Намагайтеся дотриматися жанрових ознак легенди (проект – 1 аркуш друкованого тексту, 14/1, підписаний, можна з ілюстраціями).

 1. Творчий проект. Складіть 4-5 загадок про наступні предмети (на вибір): сонце, зорі, веселка, дощ, кіт, яблуко, кавун, троянда, книга, букви або про інші за вашим вибором. (Оформлення: окремий аркуш, друкований текст, 14/1, підписати, можна з ілюстраціями).
 2. Творчий проект. Напишіть твір-мініатюру «Моя улюблена народна пісня про кохання» або «Моя улюблена жартівлива народна пісня» (оформлення: 1 2 сторінки друкованого тексту, 14/1, можна з ілюстраціями).10. Методи навчання

 1. За характером логіки пізнання: аналітичний, синтетичний, дедуктивний, індуктивний.

 2. За рівнем самостійності розумової діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

 3. За джерелом знань: словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, інструктаж, робота з книгою); наочні (демонстрація, ілюстрація, спостереження); практичні (практична робота, вправа).

 4. За дидактичними цілями: методи організації навчальної діяльності, стимулювання і релаксації, контролю та оцінки.


11. Методи контролю

Усні методи: індивідуальне, групове та фронтальне опитування, виразне виконання фольклорних творів напам’ять, письмові: тестування, виконання письмових завдань (репродуктивних і творчих), самостійних робіт, контрольних робіт.

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

4

4

4

4

4


4

4

4

4
Поточне тестування та самостійна робота (продовження)

Змістовий модуль №4

Змістовий модуль №5

Змістовий модуль №6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т1

Т2

Т3

Т4

4

4

4

4

8

8

4

4

4

4
Підсумкова контрольна робота (залікова робота)

20


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Навчальний посібник з грифом МОН України.

2. Плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольні питання з курсу.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Т.1. – К.: Либідь, 1993. –
  392 с.
 2. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. – К.: Редакція часопису «Народознавство», 2001. – 576 c.


 3. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки / Упоряд. Н.С.Шумада. – К.: Веселка, 2005. – 606 с.

 4. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К.: Музична Україна,
  2008. – С.17-32.

 5. Калинова сопілка: Антологія української народної творчості / Упор. Н.Шумада. – К.: Веселка, 1989. – 606 с.

 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес,
  2001. – 591 c.

 7. Семеног О.М. Український фольклор: Навчальний посібник. – Глухів: РВВ ГДПУ,
  2004. – 256 с.

 8. Українське народознавство: навч. посібник / За ред. С.П.Павлюка. – К.: Знання, 2006. – 568 с.<< предыдущая страница   следующая страница >>