litceysel.ru
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Допоміжна


 1. Аліксійчук О.С. Дитячий фольклор Поділля (Антологія народної творчості): Навч. посібник. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 76 с.

 2. Балади. Кохання і дошлюбні стосунки / Упор. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук. – К.: Наукова думка, 1987. – 472 с.

 3. Балади. Родинно-побутові стосунки / Упор. О.І.Дей та інші. – К.: Наукова думка, 1988. – 528 с.

 4. Балади / Упор. О.Дей, А.Ясенчук. К.: Дніпро, 1987. – 319 с.

 5. Бріцина О., Головаха І. Усно-формульна теорія та вивчення українських народних дум // Народна творчість та етнографія. – 1997. – №2-3. – С.54-61.

 6. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. – К.: Довіра, 1993. – 414 с.

 7. Весілля: У 2 кн. / Передм. О.Правдюк. – К.: Наукова думка, 1970. – Кн. 1 – 451 с.;
  Кн. 2. – 476 с.

 8. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: У 2 кн. – К.: Оберіг, 1991. – Т.1. – 450 с.; Т.2 – 445 с.

 9. Герасимчук В. Міфологічні мотиви у фольклорі та літературі: особливості
  трансформації // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – №1. –
  С.37-44; №2. – С.53-59.

 10. Героїчний епос українського народу: Хрестоматія / Упор. О.Таланчук, Ф.Кислий. – К.: Либідь, 1993. – 432 с.

 11. Гнатюк В. Нарис української міфології. – Львів: Ін-т Народознавства Нац. Академії Наук. України, 2000. – 263 с.

 12. Григор’єв-Наш. Історія України в народних думах і піснях. – К.: Дніпро, 1993. – 271 с.

 13. Грица С.Й. Фольклор у просторі та часі: Вибрані статті. – Тернопіль: Астон, 2000. –
  228 с.

 14. Давидюк В. Від «Куці-Баби» до «Діда-Панаса» (культ предків у народній грі) // Берегиня. – 2002. – №2. – C.13-17.

 15. Дей О.І. Українська народна балада. – К.: Наукова думка, 1986. – 263 с.
 16. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і час. – 2003. –

  №9. – С.16-24; №10. – С.41-50.


 17. Дунаєвська Л.Ф., Таланчук О.М. Український фольклор у контексті міфології народів світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –1996. – №5. – C.14-18.

 18. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К.: Вища школа, 1987. – 128 с.

 19. Іваницький А., Пальоний В. Радянська фольклористика чи радянський фольклоризм? Політика та культура // Родовід. – 1996. – №13. – С.25-30.

 20. Іваницький А. Українська музична фольклористика. – К.: Заповіт, 1997. – 392 c.

 21. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історико-релігійна монографія. – К.: АТ «Обереги», 1994. – 424 с.

 22. Календарно-обрядові пісні / Упор. О.Ю.Чебанюк. – К.: Дніпро, 1987. – 392 с.

 23. Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 432 с.

 24. Кейда Ф.Ф. Український фольклор про гайдамаччину. – К.: Вирій, 1999. – 239 с.

 25. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2 кн. – Кн. 1. – К.: Обереги, 1994. – 400 с.

 26. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2 кн. – Кн. 2. – К.: Обереги, 1994. – 528 с.

 27. Киченко О. Фольклор як художня система: Проблеми теорії. – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2002. – 212 с.

 28. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наукова думка, 1990. – 142 с.

 29. Ковальчук О. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

 30. Кононенко В. Шляхами народних приповідок: Посібник для вчителя. – К.: РВЦ «Проза», 1994. – 208 с.

 31. Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – 283 с.

 32. Круть Ю.З. Хліборобська обрядові поезія слов’ян. – К.: Наукова думка, 1973. – 208 с.
 33. Лановик М., Лановик З. Вивчення української усної народної творчості у вищій

  школі // Вища школа. – 2001. – №6. – C.38-45.


 34. Легенди та перекази / Упор. та приміт. А.Л.Іоаніді. – К.: Наукова думка, 1985. – 400 с.

 35. Лисюк Н. Фольклор як політична зброя // Слово і час. – 2005. – №11. – С.65-71.

 36. Лозинський Й. Українське весілля. – К.: Наукова думка, 1992. – 176 с.

 37. Мишанич С.В. Усні народні оповідання: питання поетики. – К.: Наукова думка, 1986. – 327 с.

 38. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. – 424 c.

 39. «Ой у лузі червона калина»: Українські січові стрільці в піснях / Упоряд. М.Крищук; Муз. розшифрування М.Запотічного. – Тернопіль, 1990. – 56 c.

 40. Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки: Проблеми пареміології та
  пареміографії. – К.: Наукова думка, 1984. – 204 с.

 41. Під одним небом: Фольклор етносів України / Упор. Л.К.Вахніна. – К.: Голов. спеціал. ред. літ. мовами нац. меншин, 1996. – 255 с.

 42. Пісні родинного життя: Збірник / Упоряд. Г.В.Довженок. – К.: Дніпро, 1988. – 359 с.

 43. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. – К.: Кобза, 1994. – 364 с.

 44. Повстанські пісні / Упоряд. і муз. ред. В.Подуфалій. – Тернопіль, 1992. – 78 c.

 45. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

 46. Рай-поле: Фольклор і сучасна народна творчість Придніров’я. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 272 с.

 47. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К.: Либідь, 1991. – 114 с.

 48. Руснак І. Думи та історичні пісні: Тексти та їх інтерпретація. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 96 с.

 49. Савур-могила: Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. – К.: Дніпро, 1990. – 261 с.
 50. Седнєв Вл. Страшні дитячі історії: символізація необхідності // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – №9-10. – С.205-215.


 51. Сивачук Н. Український дитячий фольклор: Підручник. – К.: Деміург, 2003. – 288 с.

 52. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу. – К.: Освіта, 1995. – 272 с.

 53. Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. – К.: Веселка, 1993. – 207 с.

 54. Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. – 734 c.

 55. Смоляк О.С. Український дитячий музичний фольклор: підручник-хрестоматія для викладачів та учнів. – Тернопіль: Лілея, 1998. – 78 с.

 56. Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології / Антонович Є. та ін.: Колективне дослідження за матеріалами Других Гончарівських читань. – К.: НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського, 1996. – 325 с.

 57. Українські замовляння / Упоряд. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – 309 с.

 58. Українські перекази / Зібр. М.Возняк. – К.: Абрис, 1993. – 120 c.

 59. Українські прислів’я, приказки і таке інше. Уклав М.Номис / Упоряд. М.Пазяк. – К.: Либідь, 1993. – 768 с.

 60. Українські символи / За ред. М.Дмитренка. – К.: Редакція часопису «Народознавство», 1994. – 140 с.

 61. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – 638 с.

 62. Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ – ХХ ст.). – К.: Наукова думка, 1987. – 182 c.

 63. Юдкін І. Ритміка українських веснянок і західноєвропейські фольклорні традиції // Народна творчість та етнографія. – 1994. – №4. – С.57-60.

 64. Ятченко В. Замовляння та їх значення для вивчення ментальності українців // Народна творчість та етнографія. – 1996. – №1. – С.15-21.


15. Інформаційні ресурси

 1. Сайт університету: http://bdpu.org/ та бібліотеки: http://bdpu.org/library.html


 2. Медіатека Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

 3. www.ukrfolk.kiev.ua – Проект «Моя Україна. Берви».

 4. www.kolyadka.h1.ru – Сайт «Звичаї нашого народу» (опис народних свят, демонологія, прикмети, сонник).

 5. www.pisni.org.ua – Сайт «Українські пісні» (тексти народних пісень з нотами).

 6. www.gomin.uazone.net – «Гомін» (архів української народної пісенності).

 7. www.ukrlib.com.ua/narod/index.php – Розділ «Народна творчість» на сайті «Бібліотека української літератури».

 8. www.lukoshko.net – Українські, білоруські, російські народні казки.

 9. www.rius.kiev.ua/nt.html – Сайт НДІ українознавства, розділ «Сонячне коло» (народні обряди).

 10. www.ualogos.kiev.ua – Електронне наукове фахове видання «Українознавство».

 11. www.etno.webua.org – «Українська етнографія».

 12. www.berehynya.iatp.org.ua – Всеукраїнський народознавчий часопис «Берегиня».

 13. www.mau-nau.org.ua – Сайт Національної асоціації україністів.

 14. www.folkart.net.ua – «Українська народна творчість».
 15. www.etnolog.org.ua/imfe.html – Сайт Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського.

 16. www.ruthenia.ru/folklore/cnek.html – Сайт «Фольклор и постфольклор: структура, типологія. семантика».
<< предыдущая страница