litceysel.ru
добавить свой файл
  1 2 3 4
  1. 2.4 Đội ngũ cán bộ giảng dạy.

   STT

   Mã môn học


   Tên môn học

   Số

   Tín chỉ


   Cán bộ giảng dạy

   Họ và tên

   Chức danh, học vị

   Chuyên ngành đào tạo

   Đơn vị công tác

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   (6)

   (7)

   (8)

   I.

   Khối kiến thức chung

   11   MG01

   Triết học

   Philosophy

   4

   Theo sự phân công của trường ĐHKHTN


   MG02


   Ngoại ngữ chung

   Foreign languague for general purposes

   4

   Theo sự phân công của trường ĐHKHTN   MG03

   Ngoại ngữ chuyên ngành

   Foreign languague for specific purposes

   3

   Theo sự phân công của trường ĐHKHTN

   II.

   Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành   II.1. Các môn học bắt buộc

   22   TNCL601

   Các phương pháp số trong cơ học

   Numerical Methods in Mechanics

   2

   Nguyễn Hữu Công

   Phạm Kỳ Anh

   Trần Văn Trản

   GS.TSKH

   GS.TSKH

   TS

   Toán học

   Toán học

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   Viện cơ học

   TNCL602


   Phương trình vi phân nâng cao

   Advanced Differential Equation

   2

   Nguyễn Văn Minh

   Nguyễn Thế Hoàn

   PGS.TS. Đặng Đình Châu

   GS.TSKH

   PGS.TS

   PGS.TS

   Toán học

   Toán học

   Toán học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL603

   Phương trình đạo hàm riêng nâng cao

   Advanced Partial Differential Equation

   2

   Nguyễn Thừa Hợp

   Trần Huy Hổ

   Hoàng Quốc Toàn

   Trần Văn Triển

   GS.TSKH

   PGS.TS

   TS

   TS

   Toán học

   Toán học

   Toán học

   Toán học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL604

   Giải tích hàm ứng dụng

   Applied Funtional Analysis

   2

   Phạm Kỳ Anh

   Trần Đức Long

   Trần Quốc Bình

   GS.TSKH

   TS

   TS

   Toán học

   Toán học

   Toán học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL605

   Cơ học môi trường liên tục nâng cao

   Advanced Mechanics of Continous Media


   2

   Đào Huy Bích

   Đào Văn Dũng

   Nguyễn Hữu Đức

   GS.TSKH

   PGS.TS

   TSKH

   Cơ học

   Cơ học

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL606

   Cơ học chất lỏng nâng cao

   Advanced Fluid Mechanics

   2

   Ngô Huy Cẩn

   Trần Văn Cúc

   GS.TSKH

   TS

   Cơ học

   Cơ học

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL607

   Động lực học sông biển

   Marine and River Dynamics

   2

   Đinh Văn Mạnh

   Đinh Văn Ưu

   TS

   PGS.TS

   Cơ học

   Hải dương

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL608

   Khí động lực

   Aerodynamics

   2

   Trần Văn Cúc

   Trần Văn Trản

   Dương Ngọc Hải

   Vũ Duy Quang

   TS

   TS

   GS.TSKH

   GS.TSKH

   Cơ học


   Cơ học

   Cơ học

   Cơ học


   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   Viện Cơ học

   ĐH Bách khoa HN   TNCL609

   Cơ học chất lỏng tính toán

   Computational Fluid Mechanics

   2

   Nguyễn Hữu Chung

   Trần Văn Trản

   Hoàng Văn Lai

   TS

   TS

   PGS.TS

   Cơ học

   Cơ học

   Cơ học

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   Viện Cơ học   TNCL610

   Phép tính Tenxơ trong cơ học

   Tensor Caculus in Mechanics

   2

   Đào Huy Bích

   GS.TSKH

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL611

   Lý thuyết chảy rối

   Theory of Turbulence

   2

   Trần Văn Cúc

   Vũ Duy Quang

   TS

   GS.TSKH

   Cơ học

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHBK Hà Nội   II.2. Các môn học lựa chọn

   8/22

   TNCL612

   Từ thủy khí động

   Magneto Fluid Dynamics

   2

   Dương Ngọc Hải

   GS.TSKH

   Cơ học

   Viện Cơ học   TNCL613

   Nhiệt động lực học các quá trình không thuận nghịch

   Thermodynamics of Irreversible Processes

   2

   Vũ Duy Quang

   Ngô Huy Cẩn

   GS.TSKH

   GS.TSKH

   Cơ học

   Cơ học

   ĐHBK Hà Nội

   Viện Cơ học   TNCL614

   Phương pháp số giải các bài toán khí động lực học

   Numerical Methods in Aerodynamics

   2

   Trần Văn Trản

   TS

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL615

   Động lực học sóng

   Wave Dynamics

   2

   Đinh Văn Ưu

   Trần Văn Cúc

   Trần Chí Hiếu

   PGS.TS

   TS

   TS

   Hải dương


   Cơ học

   Hải dương


   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL616

   Lý thuyết thứ nguyên và tương tự

   Dimensional Analysis and Similarities

   2

   Trần Văn Trản

   Trần Văn Cúc

   TS

   TS

   Cơ học

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL617

   Động lực học chất lỏng nhiều pha

   Dynamics of Multiphase Fluids

   2

   Nguyễn Văn Điệp

   GS.TSKH

   Cơ học

   Viện Cơ học   TNCL618

   Phương pháp biến phân trong động lực học chất lỏng không nén được

   Variational Methods in Mechanics of Incompressible Fluids

   2

   Trần Văn Cúc

   TS

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL619

   Cơ học thủy khí môi trường

   Environmental Fluid Mechanics

   2

   Dương Ngọc Hải

   Phạm Ngọc Hồ

   Đinh Văn Ưu

   GS.TSKH

   GS.TS

   GS.TS


   Cơ học

   Môi trường

   Hải dương

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL620

   Thủy triều

   Tides

   2

   Phạm Văn Huấn

   Nguyễn Văn Huấn

   Đỗ Ngọc Quỳnh

   PGS.TS

   TS.

   PGS.TS

   Hải dương

   Hải dương

   Hải dương

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   Viện Cơ học   TNCL621

   Khuyến tán hợp chất

   Theory of Diffusion

   2

   Trần Văn Cúc

   Đoàn Bộ

   TS

   PGS.TS

   Cơ học

   Hải dương

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL622

   Ngôn ngữ lập trình Fortran nâng cao

   Advanced Fortran Programming Language

   2

   Đặng Hữu Chung

   Lê Công Lợi

   TS

   TS

   Cơ học

   Toán học tính toán

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội


   Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao


   3   DG01

   Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao

   Advanced foreign language for specific purposes

   3

   Theo sự phân công của trường ĐHKHTN   Các chuyên đề Tiến sĩ

   6/12   TNCL623

   Động lực học chất lỏng nhớt

   Dynamics of Viscous Fluids

   2

   Ngô Huy Cẩn

   Trần Văn Cúc

   Trần Văn Trản

   GS.TSKH

   TS

   TS

   Cơ học

   Cơ học

   Cơ học

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL624

   Cơ học các dòng chảy nhiều pha, nhiều thành phần

   Mechanics of Multicomponent and Multiphase Flows

   2

   Dương Ngọc Hải

   Trần Văn Cúc

   GS.TSKH

   TS

   Cơ học

   Cơ học


   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL625

   Lý thuyết lớp biên

   Thery of Boundary Layers

   2

   Trần Văn Trản

   Trần Văn Cúc

   Vũ Duy Quang

   TS

   TS

   GS.TSKH

   Cơ học

   Cơ học

   Thuỷ khí

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội

   ĐH Bách khoa HN   TNCL626

   Ổn định thuỷ động lực

   Hydrodynamic Statistics

   2

   Trần Văn Trản

   Trần Văn Cúc

   TS

   TS

   Cơ học

   Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   ĐHQG Hà Nội   TNCL627

   Khí động lực ứng dụng

   Applied Aerodynamics

   2

   Dương Ngọc Hải

   Nguyễn Thế Đức

   Trần Văn Trản

   GS.TSKH

   TS

   TS

   Cơ học

   Cơ học

   Cơ học

   Viện Cơ học

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội   TNCL628

   Thuỷ động lực học biển

   Marine Hydrodynamics

   Đinh Văn Mạnh

   Đinh Văn Ưu

   TS

   GS.TS

   Cơ học

   Hải hương

   Viện Cơ học

   ĐHQG Hà Nội

   IV.

   Luận án   Cộng

   50


  2. 2.5 Tóm tắt nội dung môn học.

1 - Triết học - Số tín chỉ 4.

Theo chương trình chung

2 - Ngoại ngữ chung - Số tín chỉ 4.

Theo chương trình chung

3- Ngoại ngữ chuyên ngành – Số tín chỉ 3

Theo chương trình chung

4 - Các phương pháp số học trong cơ học - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Để học môn này học viên phải được học các môn như giải tích, phương pháp tính, đại số tuyến tính, các ngôn ngữ lập trình...

- Môn học này nhằm trang bị cho học viên các phương pháp số mà được sử dụng nhiều trong việc giải các bài toán cơ học, gắn liền với việc sử dụng máy tính. Nội dung chính bao gồm: Phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp phần tử biên, phương pháp gần đúng liên tục để giải các bài toán phi tuyến, các phương pháp biến phân.

5 - Phương trình vi phân nâng cao - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Để học được môn này học viên phải kiến thức về giải tích, đại số tuyến tính phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, hàm biến phức...


- Nội dung chính: Một số bổ sung về hệ phương trình vi phân, lý thuyết ổn định, phương pháp hàm Liapunov.

6 - Phương trình đạo hàm riêng nâng cao - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên c ần có kiến thức về, giải tích, đại số, phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng...

- Nội dung chính: Bổ sung và phân loại chương trình, khái niệm đặc trưng, một số bài toán của phương trình truyền sóng, một số bài toán của phương trình truyền nhiệt, một số bài toán của phương trình Laplace.

7 - Giải thích hàm ứng dụng - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về giải tích hàm, đại số đại cương, tô pô...

- Nội dung chính: Không gian Mêtric, không gian định chuẩn, không gian Hilbert, không gian vector tô pô.

8- Cơ học môi trường liên tục nâng cao - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, cơ học lý thuyết, phép tính biến phân, phép tính tenxơ,...

- Nội dung chính: Động học và ứng suet, các định luật vật lý và thiết lập bài toán về cơ học môi trường liên tục, các mô hình của môi trường liên tục.

9 - Cơ học chất lỏng nâng cao - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học lý thuyết, phương trình vi phân, phương trình đạp hàm riêng, hàm biến phức...

- Nội dung chính: Chuyển động của chất lỏng lý tưởng, chuyển động sóng, lý thuyết nước sông, các phương trình cơ bản của chất lỏng nhớt, chuyển động đối lưu, phương trình Saint-Venant, các phương pháp giải hệ phương trình Saint-Venant.

10 - Động lực học sông, biển - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về các môn như cơ học chất lỏng, cơ lý thuyết, thủy lực, hải dương học...


- Nội dung chính: Các khái niệm động lực học sông, biển, động lực học sông, kênh hở, động lực học biển.

11 - Khí động lực - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, nhiệt động lực học, phương trình đạo hàm nói riêng, cơ học các môi trường liên tục...

- Nội dung chính: Mô hình toán học khí động lực học, những mô hình chuyển động đặc biệt của khí, phương pháp đặc trưng, phương pháp số.

12 - Các phương pháp số trong cơ học chất lỏng - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, nhiệt động lực học, phương trình đạo hàm riêng, cơ học các môi trường liên tục, phương pháp tính, phương trình sai phân,... ngôn ngữ lập trình...

- Nội dung chính: Một số dạng phưông trình đạo hàm riêng cơ bản trong cơ học chất lỏng, phương pháp số, giải số phương trình khuyếch tán, giải số phương trình tải, giải số phương trình Burger, giải số phương trình đối lưu, giải số phương trình Navier-Stock.

13 - Phép tính tenxơ trong cơ học - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học phương trình đạo hàm riêng, cơ học các môi trường liên tục, hình học giải tích và hình học vi phân, giải tích, đại số...

- Nội dung chính: Khái niệm tenxơ, đại số tenxơ, tenxơ trong không gian Euclide.

14 - Chuyên đề: Lý thuyết dòng chảy rối - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, cơ học môi trường liên tục, phương trình đạo hàm riêng, các phương pháp lấy trung bình...

- Nội dung chính: Dòng tầng và dòng rối, các phương pháp nghiên cứu dòng chảy rối, phương trình Raynol và lý thuyết bán thực nghiệm, dòng rối trong môi trường phân tầng.

15 - Chuyên đề: Từ thủy khí động - Số tín chỉ 2.


- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, phương trình đạo hàm riêng, cơ học các môi trường liên tục, khí động lực...

- Nội dung chính: Từ thủy động học, các điều kiện biên và điều kiện bên ngoài, từ tủy động tuyến tính, khí động học từ.

16 - Chuyên đề: Nhiệt động lực học các quá trình không thuận nghịch - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng, phương trình đạo hàm riêng, cơ học các môi trường liên tục, khí động lực...

- Nội dung chính: Các vấn đề cơ bản của nhiệt động lực các quá trình không thuận nghịch, phân tích các quy luật cơ bản, lý thuyết cặp nhiệt động lực học, mô tả một số cặp nhiệt động lực học.

17 - Chuyên đề: Phương pháp số giải các bài toán khí động lực - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, khí động lực, các phương pháp sai phân, ngôn ngữ lập trình...

- Nộidung chính: Lược đồ sai phân đối với hệ phương trình Hypecbolic, hệ phương trình Hypecbolic á tuyến tính hai chiều, lược đồ sai phân giải bài toán nhiều chiều, giải các bài toán khí động bằng phương pháp số.

18 - Chuyên đề: Động lực học sóng - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học vien cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, cơ học môi trường liên tục, động lực học biển, các bài toán về sóng...

- Nội dung chính: Sóng phẳng trong lớp, sóng phẳng trong môi trường phân lớp không thuần nhất, sự phản xạ và khúc xạ của sóng cầu, truyền sóng trong các lớp.

19 - Chuyên đề: Lý thuyết thứ nguyên và mô phỏng - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng, hình thức học giải tích và hình học vi phân, lý thuyết tổ hợp...

- Nội dung chính: Lý thuyết thứ nguyên đối với các đại lượng khác nhau, tương tự mô phỏng các thí dụ ứng dụng lý thuyết thứ nguyên.


20 - Chuyên đề: Động lực học chất lỏng nhiều pha -Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, cơ học môi trường liên tục, khuyếch tán hợp chất, chuyển động rối...

- Nội dung chính: Các quy luật cơ bản của chuyển động hợp chất, chuyển động của các pha trong dòng chảy rối, các mô hình toán học của dòng nhiều pha.

21 - Chuyên đề: Phương pháp biến phân trong động học chất lỏng không nén được - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, cơ học môi trường liên tục, lý thuyết biến phân, cơ học lý thuyết...

- Nội dung chính: Các khái niệm về chất lỏng lý tưởng, phương pháp tọa độ suy rộng, chuyển động của vật rắn biến dạng trong chất lỏng, chuyển động của vật rắn trong dòng không đều.

22 - Chuyên đề: Cơ học thủy khí môi trường - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, cơ học môi trường liên tục, khí động lực, lý thuyết lớp biên, lý thuyết khuyếch tán,...

- Nội dung chính: Lớp biên khí quyển, khuyếch tán khí, chất gây ô nhiễm và một số tính chất, khuyếch tán trong chất lỏng.

23 - Chuyên đề: Thủy triền - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, cơ học môi trường liên tục, động lực học biển, động lực học sóng...

- Nội dung chính: Bản đồ các đường đồng mức triều kinh nghiệm, các quy lụât cơ bản về phân bố triều theo không gian trong đại dương thế giới, bản chất chuyển động triều trong biển, các phương pháp dao động mực tiều và vận tốc trung bình theo phương pháp thẳng đứng của dòng triều ở biển, lớp rối trong dòng triều, mô hình cấu trúc thẳng đứng của lớp biên trong dòng triều, mô hình ba chiều của chuyển động triều trong biển đồng nhất, ảnh hưởng của sự không đồng nhất mật độ lên chuyển động triều ở biển.


24- Chuyên đề: Lý thuyết khuyếch tán - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, cơ học môi trường liên tục, động lực học biển, lý thuyết khuyếch tán...

- Nội dung chính: Các yếu tố của định luật khuyếch tán hợp chất, khuyếch tán hợp chất trong biển từ các nguồn khác nhau, các phương pháp bán thực nghiệm nghiên cứu khuyếch tán hợp chất trong biển, khuyếch tán hợp chất ở biển Việt Nam.

25 - Chuyên đề: Ngôn ngữ lập trình Fortran - Số tín chỉ 2.

Fortran là ngôn ngữ lập trình hữu hiệu cho nhiều các lĩnh vực ứng dụng, nhất là các lĩnh vực tính toán số, giải hệ các phương trình toán học, thống kê... Môn học lập trình Fortran cung cấp cho các đối tượng sinh viên ngành Cơ học, đặc biệt là khối cử nhân tài năng nhằm trang bị cho các em một công cụ lập trình đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả cao trong các bài toán tính toán số.

26 - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao

Theo chương trình chung

27 - Chuyên đề: Động lực học chất lỏng nhớt - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về môn học cơ học chất lỏng.

- Nội dung chính: Động lực học chất lỏng nhớt nghiên cứu sự chuyển động của chất lỏng thực (nước, không khí và các dòng chảy khác trong tự nhiên) dưới tác dụng của lực ngoài và áp suất, cũng như sự tương tác giữa chất lỏng và vật thể khi chất lỏng chảy bao quanh vật thể hay vật thể chuyển động trong chất lỏng.

28 - Chuyên đề: Cơ học các dòng chảy nhiều pha, nhiều thành phần - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về môn học cơ học chất lỏng, lý thuyết chuyển động rối.

- Nội dung chính: Cơ học các dòng chảy nhiều pha, nhiều thành phần nghiên cứu sự chuyển động của chất lỏng không thuần nhất, chất lỏng mang nhiều hợp chất có khổi lượng riêng khác rất ít so với chất lỏng đồng thời nghiên cứu quy luật phân bố hợp chất trong chất lỏng.


29 - Chuyên đề: Lý thuyết lớp biên - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, khí động lực học, lý thuyết thứ nguyên và tương tự.

- Nội dung chính: Lý thuyết lớp biên nghiên cứu sự tương tác giữa chất lỏng và vật thể mà chất lỏng bao quanh (Phân bố áp suất, lực cản, mômen của các lực do chất lỏng tác dụng) đồng thời nghiên cứu cấu trúc của dòng chảy chất lỏng khi bao quanh vật thể.

30 - Chuyên đề: Ổn định thuỷ động lực - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng, thuỷ động lực, lý thuyết ổn định trong phương trình vi phân.

- Nội dung chính: Lĩnh vực này nghiên cứu quá trình ổn định của vật thể khi chuyển động trong chất lỏng, sự tương tác giữa chất lỏng và vật thể mà chất lỏng bao quanh.

31 - Chuyên đề: Khí động lực ứng dụng - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về khí động lực

- Nội dung chính: Khí động lực học ứng dụng nghiên cứu những ứng dụng kỹ thuật khi xét các bài toán chuyển động của vật thể trong chất khí, các bài toán có liên quan đến chuyển động của chất khí đối với môi trường.

32 - Chuyên đề: Thuỷ động lực học biển - Số tín chỉ 2.

- Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên cần có các kiến thức về cơ học chất lỏng.

- Nội dung chính: Lĩnh vực này nghiên cứu về các bài toán thuỷ động lực của chuyển động nước biển, các hiện tượng và tương tác của thuỷ triều, sóng, gió, hải lưu.<< предыдущая страница   следующая страница >>