litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 3 4
3


Вступ

Документаційне забезпечення управління – важлива складова діяльності будь-якої установи, підприємства, організації. Оформлення юридичних документів і організація їх обігу відіграють важливу роль у конкурентоспроможності підприємств різних форм, яка залежить не лише від їх технічної оснащеності, а й від документаційного фактора.

Документаційна діяльність підприємства охоплює всі операції з підготовки, складання, погодження та оформлення юридичних документів. Зафіксована в юридичних документах інформація є основою будь-якого бізнесу. Дуже важливим для управлінської діяльності є юридичне значення документів, тому що вони є формою вираження прав.

Метою та завданням вивчення дисципліни є:


  • одержання основоположних знань у такій важливій галузі системи правознавства, як юридичні документи, які створюються в процесі діяльності підприємства;

  • набуття практичних навичок і вмінь щодо методів і способів раціонального і ефективного складання юридичних документів, що створюються не лише на підприємстві, а і за його межами, у відповідності до спеціальних нормативно-правових актів, а саме: цивільного, цивільно-процесуального, господарського, господарсько-процесуального, трудового кодексів, інструкції з діловодства та ін.

На самостійне вивчення студентами виносяться теми, перелік яких наводиться нижче:

Тема 1 Правила складання та оформлення документів.

Тема 2 Складання й оформлення службових документів.

Тема 3 Діловодство юридичної служби підприємства.

Тема 4 Договірні документи.

Тема 5 Юридичні документи щодо приймання продукції за кількістю й якістю.

Тема 6 Претензійно-позовні документи.

Тема 7 Документи щодо забезпечення законності, збереження майна підприємства.

Тема 8 Кадрове діловодство.

Тема 9 Нотаріальне оформлення окремих цивільно-правових документів.

4

Методичні рекомендації щодо організації самостійного вивчення студентами вищеназваних тем


Тема 1 Правила складання та оформлення документів


План

1 Основні реквізити документа.

2 Внутрішнє та зовнішнє погодження документів.

3 Основні вимоги до тексту документа

Вивчаючи перше питання, слід звернути увагу на те, що для того щоб документ мав юридичну силу, необхідно у процесі створення врахувати його специфічні особливості. Залежно від функцій документа встановлюється набір реквізитів, тобто елементів, розміщених у певній послідовності. Вимоги до оформлення документів відображені в Постанові Кабінету Міністрів України “Про затвердження примірної інструкції з діловодства” від 17.10.1997 р., №1153. Зазначена Інструкція регламентує не тільки склад реквізитів, а й послідовність їх розміщення у документі.

Вивчаючи друге питання, слід знати, що у разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству здійснюється погодження проекту документа.

Погодження може здійснюватися як на підприємстві (зі структурними підрозділами) посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними у проекті документа, - внутрішнє, так і за його межами – зовнішнє.

Внутрішнє погодження оформляється візуванням проекту документа посадовою особою. Віза вміщує: особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка візує документ, та дату візування.

Вивчаючи третє питання, слід звернути увагу на те, що текст документів на папері формату А4 друкують через 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 – через 1 міжрядковий інтервал. Тексти документів, що готуються до друку, друкуються через 2 міжрядкових інтервали.


5

Текст – головний елемент документа. Текст документа повинен містити повну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Він складається з логічних елементів: вступу, доказу, закінчення.Список рекомендованої літератури


1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства” від 17. 10. 1997 р., №1153.

2. Примірна інструкція з діловодства від 17.10.1997 р., № 1153.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К: Либідь, 1992.

4. Коваль А.П. Ділове листування. – К.: Либідь, 1992.

5. Паламар Л.М., Кацівець Г.М., Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1993.

6. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство / Навчальний посібник. К.: МАУП, 2002.

7. Рожнов В.С. Загальне і кадрове діловодство. К.: ТКК “Персонал”, 1996.

8. Головач А.С. Оформление документов. – К.: Выща школа, 1983..следующая страница >>